Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Ν

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Ν
Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά:  Reglementierte Berufe

Στη Γερμανία ορισμένα επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Νομοθετικά κατοχυρωμένα σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, προκειμένου να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Αυτό προβλέπεται από το νόμο. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π.χ. οι νοσοκόμοι, οι ιατροί ή οι δάσκαλοι. Για να μάθετε εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsgesetz

Επίσημη ονομασία του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: "Νόμος περί της βελτίωσης του προσδιορισμού και της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή". Ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων κατοχυρώνει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Μέρος του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και οι προσαρμογές για τους ειδικούς νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τα επαγγέλματα. Από την 1η Απριλίου 2012 τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή έχουν, χάρη στον νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, το γενικό νόμιμο δικαίωμα να αιτηθούν τη σύγκριση των προσόντων τους με το αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία.

Στη Γερμανία υπάρχει ο ομοσπονδιακός νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και οι νόμοι περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των 16 ομόσπονδων κρατιδίων.

Νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

Γερμανικά: Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Ο νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020. Προωθεί τη μετανάστευση πιστοποιημένου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες προς τη Γερμανία. Χάρη στον νόμο αυτόν, πλέον είναι πιο εύκολο για το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες να έρθει στη Γερμανία. Ο νόμος ισχύει για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θέλει να εργαστεί ή να λάβει πιστοποίηση προσόντων στη Γερμανία.

Νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG)

Ελληνικά:  Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) υπάρχει σε ολόκληρη τη Γερμανία και στα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια. Ο νόμος BQFG αποτελεί το άρθρο 1 του νόμου περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Αποτελεί ένα είδος νόμου αναφοράς για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Ρυθμίζει τη διαδικασία αναγνώρισης.