Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Γλωσσάρι

Στο γλωσσάρι θα βρείτε κατανοητές επεξηγήσεις για τους όρους που θα συναντήσετε στο κείμενο "Αναγνώριση στη Γερμανία".

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
E
EΕ/ΕΟΧ/Ελβετία

Ελληνικά:  EU/EWR/Schweiz

Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία. 

Τα κράτη ΕΟΧ είναι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας. 

Η Ελβετία συμμετέχει βάσει διμερούς συμφωνίας με την ΕΕ στο ευρωπαϊκό σύστημα της επαγγελματικής αναγνώρισης.

I
IMI (Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά)

Abbr:  IMI (Internal Market Informationssystem)

Το IMI είναι το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την εσωτερική αγορά. Το IMI είναι ένα δίκτυο υποστηριζόμενο από την τεχνολογία πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

S
staatlich anerkannt (Bezeichnung)

In Deutschland gibt es Berufe mit zusätzlichen Abschlussbezeichnungen. Das ist zum Beispiel „staatlich anerkannt“ oder „staatlich geprüft“. Diese Abschlussbezeichnungen sind Teil der Bezeichnung für einen Berufsabschluss oder eine bestimmte Fortbildung. Zum Beispiel „Staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ oder „staatlich geprüfte Betriebswirtin“. Diese Bezeichnungen sind rechtlich geschützt. Nur Personen, die diesen Abschluss erworben haben, dürfen sich dann so nennen.

Die Bezeichnung „staatlich anerkannt“ bedeutet nicht Anerkennung einer ausländischen Berufsqualifikation!

Ά
Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Ελληνικά: Approbation

Η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μια επίσημη κρατική άδεια επαγγέλματος. Με μια άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επιτρέπεται στη Γερμανία να εργαστείτε στον τομέα ενός ακαδημαϊκού επαγγέλματος υγείας, π.χ. ως ιατρός ή φαρμακοποιός, μόνιμα και χωρίς περιορισμούς.

Άδεια διαμονής

Ελληνικά:  Aufenthaltstitel

Τα άτομα από τρίτες χώρες χρειάζονται άδεια για την είσοδο και τη διαμονή τους στη Γερμανία. Η άδεια αυτή λαμβάνεται με τη μορφή άδειας διαμονής. 

Στη Γερμανία υπάρχουν 5 διαφορετικές άδειες διαμονής: η άδεια διαμονής, η μπλε κάρτα της ΕΕ και η βίζα και είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας. Η άδεια μόνιμης διαμονής στην ΕΕ και η άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας είναι απεριόριστης διάρκειας.

Οι αιτήσεις για την άδεια διαμονής υποβάλλονται στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση. Εκτός Γερμανίας αρμόδιες είναι οι γερμανικές διπλωματικές/προξενικές αρχές. 
Περισσότερες πληροφορίες παρέχει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF):
 

Είσοδος στη χώρα

Οι υπήκοοι της ΕΕ και του ΕΟΧ δεν χρειάζονται άδεια διαμονής. Οι υπήκοοι Ελβετίας χρειάζονται μια καθαρά αναγνωριστική άδεια διαμονής στην Ελβετία. Περισσότερες πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF):

Πολίτες ΕΕ

 

Άδεια επαγγέλματος

Ελληνικά:  Berufszulassung

Η άδεια επαγγέλματος εκχωρείται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και επιτρέπει την άσκηση ενός επαγγέλματος ή/και τη χρήση ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού τίτλου. Η άδεια επαγγέλματος είναι υποχρεωτικά απαραίτητη σε ορισμένα επαγγέλματα. Μια αίτηση για άδεια επαγγέλματος πρέπει να έχει υποβληθεί και εγκριθεί πριν από την άσκηση του επαγγέλματος, προκειμένου να επιτρέπεται η εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Μια άδεια επαγγέλματος είναι π.χ. η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος ενός ιατρού. Ένας νοσοκόμος υποβάλει μια αίτηση για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου. Σε ορισμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα είναι απαραίτητη η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Αυτό ισχύει για επαγγέλματα που αφορούν χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια. Μόνο μετά την εγγραφή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανείς τον τίτλο του αρχιτεχνίτη για μια χειρωνακτική εργασία και να ξεκινήσει τη λειτουργία μιας βιοτεχνίας.

Μπορείτε να μάθετε από την αρμόδια υπηρεσία αν χρειάζεστε άδεια επαγγέλματος για την άσκηση του επαγγέλματός σας.

Άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος

Ελληνικά:  Berufserlaubnis

Η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος είναι μια επίσημη κρατική άδεια επαγγέλματος. Με μια άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος επιτρέπεται να εργαστείτε στη Γερμανία π.χ. σε ένα επάγγελμα υγείας.

Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών επαγγελμάτων υγείας η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος είναι, σε αντίθεση με την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος προσωρινή, χρονικά περιορισμένη και συνήθως περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς.

Αν π.χ. στην πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης δεν έχετε λάβει ακόμα άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ως ιατρός και απαιτείται ακόμα εξέταση γνώσεων, μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος.

Άδεια εργασίας

Γερμανικά: Arbeitserlaubnis

Η λέξη "Arbeitserlaubnis" (άδεια εργασίας) δεν αποτελεί επίσημο όρο ούτε ονομασία εγγράφου. Ο επίσημος όρος είναι Genehmigung zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit (Έγκριση άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας). Η έγκριση αυτή χορηγείται από τις αρμόδιες μεταναστευτικές αρχές και συνοδεύεται από σχετική καταχώριση στην άδεια διαμονής. Τα άτομα από τρίτες χώρες χρειάζονται την έγκριση αυτή για να τους επιτραπεί η εργασία στη Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό: Τα άτομα από τρίτες χώρες επιτρέπεται να εργαστούν στη Γερμανία μόνο εφόσον διαθέτουν σχετική καταχώριση στην άδεια διαμονής!

Οι υπήκοοι της ΕΕ και του ΕΟΧ δεν χρειάζονται άδεια διαμονής για να εργαστούν στη Γερμανία. Οι υπήκοοι Ελβετίας χρειάζονται μόνο την άδεια διαμονής στην Ελβετία.

Εξετάστε τις δυνατότητές σας με το Quick-Check του Make it in Germany: Εδώ θα μάθετε αν μπορείτε να εργαστείτε και να ζήσετε στη Γερμανία.

Quick-Check του Make it in Germany

Άσκηση επαγγέλματος

Ελληνικά: Berufsausübung

Η εργασία σε ένα επάγγελμα κατόπιν ανάλογης εκπαίδευσης.

Α
Αίτηση αναγνώρισης

Γερμανικά: Anerkennungsantrag
Επίσης: Antrag auf Anerkennung

Η αίτηση αναγνώρισης αφορά συνήθως ένα έντυπο. Με αυτήν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Η αίτηση αναγνώρισης αποστέλλεται μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Επίσης, μπορεί να υποβάλλεται εκεί αυτοπροσώπως. Είναι δυνατή η λήψη της αίτησης αναγνώρισης από τον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας

Κάποιες φορές, ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης της αίτησης αναγνώρισης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να δημιουργηθεί άτυπη αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συντάξει μια επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία. Στην επιστολή πρέπει να αιτείται τη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η αρμόδια υπηρεσία  παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

Αίτηση ανανέωσης

Ελληνικά: Folgeantrag
Επίσης: Επακόλουθη αίτηση [Nachfolge·antrag], αίτηση αναθεώρησης [Wiederaufnahme·antrag]

Μια αίτηση ανανέωσης είναι μια εκ νέου αίτηση αναγνώρισης που ακολουθεί ένα αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει έπειτα εκ νέου εάν με το αντισταθμιστικό μέτρο ή με την προσαρμογή δεξιοτήτων  μπορούν να αντισταθμιστούν ουσιώδεις διαφορές με βάση την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Εάν ναι, λαμβάνετε την πλήρη αναγνώριση και ενδεχομένως ταυτόχρονα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος /  άδεια επαγγέλματος την κρατική αναγνώριση ή το δικαίωμα χρήσης ενός επαγγελματικού τίτλου.

Αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennung
Επίσης: επίσης: Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Berufs·qualifikation], προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung], επαγγελματική αναγνώριση, ισοτιμία

Αναγνώριση των αλλοδαπών επαγγελματικών προσόντων σημαίνει ότι ένα επαγγελματικό προσόν που δεν αποκτήθηκε στη Γερμανία μπορεί να εξισωθεί νομικά με ένα επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Επομένως, το επαγγελματικό προσόν που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή αναγνωρίζεται και στη Γερμανία. 

Γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ πλήρους, μερικής και μηδενικής αναγνώρισης. "Πλήρης αναγνώριση" σημαίνει ότι τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισοδύναμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. "Μερική αναγνώριση" σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικό προσόν σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Μπορείτε, ωστόσο, να αποκτήσετε την "πλήρη αναγνώριση", ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια διαδικασία προσαρμογής δεξιοτήτων ή μέσω της εφαρμογής αντισταθμιστικού μέτρου.  "Μηδενική αναγνώριση" σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικό προσόν σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλες.

Για να αποκτήσετε την αναγνώριση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης. Στη συνέχεια, ξεκινά μια διαδικασία αναγνώρισης.

 

 

αναγνώριση, κρατική (τίτλος)

Ελληνικά: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κρατικής αναγνώρισης. "Κρατικά αναγνωρισμένος" ή "κρατικά πιστοποιημένος" είναι οι αντίστοιχες προσθήκες ενός επαγγελματικού τίτλου. Αυτές οι προσθήκες προστατεύονται νομικά. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ανάλογο τίτλο, πρέπει να αποκτήσετε το ανάλογο επαγγελματικό προσόν που να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αυτό δεν ισοδυναμεί με τον όρο αναγνώριση που αφορά επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Ο πρόσθετος προσδιορισμός μπορεί να είναι μέρος του προσδιορισμού ενός πτυχίου, π.χ. μετά από μετεκπαίδευση, π.χ. "κρατικά πιστοποιημένος οικονομικός επιχειρήσεων" ή "κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός". Αυτό ρυθμίζεται, στη συνέχεια, νομικά με συγκεκριμένο τρόπο μέσω νόμων και κανονισμών.

Μπορεί όμως, επίσης, να πρόκειται για πρόσθετο προσδιορισμό του επαγγελματικού τίτλου που να συσχετίζεται με συγκεκριμένη πιστοποίηση προσόντων και νομικούς περιορισμούς, π.χ. βάσει νόμων στα ομόσπονδα κρατίδια. Για παράδειγμα "κρατικά πιστοποιημένος χημικός τροφίμων" ή "κρατικά πιστοποιημένη νοσοκόμα ηλικιωμένων προσώπων". 
Στην περίπτωση των κοινωνικών επαγγελμάτων υπάρχουν, με βάση τους κρατικούς νόμους, επαγγέλματα, όπως π.χ. "κρατικά αναγνωρισμένη κοινωνική παιδαγωγός". Βάσει της κρατικής αναγνώρισης μπορεί κανείς σε ορισμένα επαγγέλματα να ασκήσει συγκεκριμένα επαγγελματικά καθήκοντα.

Σχετικά με την κατοχύρωση για κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία. Ανατρέξτε σχετικά στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ανάλυση προσόντων

Ελληνικά: Qualifikationsanalyse

Η ανάλυση προσόντων είναι μια ειδική μορφή απόδειξης των επαγγελματικών προσόντων. Αυτή η απόδειξη πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Κατά την ανάλυση προσόντων, οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες αποδεικνύονται στην πράξη. Για παράδειγμα, μέσω δείγματος εργασίας, τεχνικής συζήτησης ή δοκιμαστικής εργασίας σε μια εταιρεία.

Το άτομο θα πρέπει να μην έχει καμία ευθύνη για την απώλεια των εγγράφων. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από το άτομο να ορκιστεί. Η ανάλυση προσόντων γίνεται με βάση τον Νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO).

Συχνές ερωτήσεις - Ανάλυση προσόντων

Αντισταθμιστικό μέτρο

Ελληνικά:  Ausgleichsmaßnahme
Επίσης: Μέτρο προσαρμογής [Anpassungs·maßnahme]

 

Αν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα  νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί  ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα και στο επάγγελμα αναφοράς  στη Γερμανία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Μπορείτε έτσι να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές και να λάβετε πλήρη αναγνώριση. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εφαρμογή του αντισταθμιστικού μέτρου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης στην αρμόδια υπηρεσία.

Ανάλογα με το επάγγελμα και τους νομικούς κανόνες, ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια εξέταση επάρκειας (πολίτες ΕΕ) ή εξέταση γνώσεων (πτυχία τρίτων χωρών).
 

Αξιολόγηση πιστοποιητικού

Ελληνικά: Zeugnisbewertung

Για τα πανεπιστημιακά διπλώματα που οδηγούν σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ούτε και αναγνώριση. Υπάρχει ωστόσο η αξιολόγηση πιστοποιητικού για τα πανεπιστημιακά διπλώματα της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Στην αξιολόγηση πιστοποιητικού περιγράφεται το πανεπιστημιακό δίπλωμά σας και πιστοποιούνται οι επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες χρήσης.

Weitere Informationen zur Zeugnisbewertung
 

Απόφαση
Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsbescheid
Επίσης: Απόφαση ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·bescheid], απόφαση, απόφαση σχετικά με την ισοτιμία, απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung] ή και έγγραφο αναγνώρισης [Anerkennungs·urkunde]

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι μια νομικώς δεσμευτική πράξη με την οποία η αρμόδια υπηρεσία σάς ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας αναγνώρισης

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορεί, επίσης, στην περίπτωση της πλήρους αναγνώρισης να είναι η  άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή στην περίπτωση της άδειας επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, η άδεια χρήσης επαγγελματικού τίτλου ή ένα έγγραφο κρατικής αναγνώρισης.

Αρμόδια υπηρεσία

Ελληνικά: Zuständige Stelle

Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι αρχές ή οι οργανισμοί, που με βάση τις ισχύουσες νομικές και διοικητικές διατάξεις διεκπεραιώνουν τη διαδικασία αναγνώρισης.

Αρχιτεχνίτης

Ελληνικά: Meisterin/Meister
Επίσης: Ειδίκευση αρχιτεχνίτη [Meister·qualifikation]

Αρχιτεχνίτης είναι ο προσδιορισμός για έναν μετεκπαίδευσης βάσει επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Οι αρχιτεχνίτες είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν εργασίες σε ανώτερες θέσεις σε επιχειρήσεις και εταιρείες ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν μετεκπαιδεύσεις για τον τίτλο του αρχιτεχνίτη σε διάφορα επαγγέλματα. Κατά κανόνα, μια μετεκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου του αρχιτεχνίτη οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Ενδεχομένως μπορείτε, επίσης, με επαρκή επαγγελματική εμπειρίαή με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο να ολοκληρώσετε μια μετεκπαίδευση. Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται πάντα από τις νομικές συνθήκες που διέπουν το εκάστοτε επάγγελμα.

Ο τίτλος του αρχιτεχνίτη σε χειρωνακτική εργασία συγκαταλέγεται π.χ. στους τίτλους μετεκπαίδευσης. Υπάρχουν ωστόσο και αρχιτεχνίτες στον τομέα της βιομηχανίας, της γεωργικής οικονομίας και άλλων επαγγελματικών τομέων.

Στη χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια μπορεί μόνο ένας αρχιτεχνίτης να διευθύνει ανεξάρτητα μια επιχείρηση και να εκπαιδεύει ο ίδιος μαθητευόμενους.
 

Αυτόματη αναγνώριση

Ελληνικά: Automatische Anerkennung

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) η αυτόματη αναγνώριση. Η αυτόματη αναγνώριση ισχύει στην περίπτωση των ιατρών, καθώς και οδοντιάτρων. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν και οι εξειδικευμένες ιατρικές επιμορφώσεις. Υπάρχει, επίσης, η αυτόματη αναγνώριση για κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσοκόμους, μαίες, καθώς και αρχιτέκτονες.

Για αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαία πρότυπα για την πιστοποίηση προσόντων. Τα επαγγέλματα παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/EK).

Για την αυτόματη αναγνώριση πρέπει, επίσης, να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης ωστόσο δεν εξετάζεται ξεχωριστά η ισοτιμία.

Β
Βεβαίωση επάρκειας

Γερμανικά: Befähigungsnachweis

Επίσης: Sachkundenachweis

Για ορισμένες δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης και χειρωνακτικές εργασίες είναι σημαντικό το εξής: Τα άτομα που τις ασκούν πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή επάρκεια για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι εξειδικευμένες γνώσεις ή η επάρκεια πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα. Μόνο τότε τα άτομα λαμβάνουν την άδεια για επαγγελματική άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το έγγραφο με αυτήν την άδεια ονομάζεται Befähigungsnachweis (βεβαίωση επάρκειας) ή Sachkundenachweis (πιστοποιητικό ικανότητας).

Για τη βεβαίωση επάρκειας απαιτείται συγκεκριμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Συχνά, προβλέπονται και εξετάσεις (π.χ. εξετάσεις ικανοτήτων). Στη συνέχεια, η βεβαίωση επάρκειας ή το πιστοποιητικό ικανότητας λαμβάνεται με τη μορφή επίσημου εγγράφου. Για ορισμένες δραστηριότητες πρέπει, επίσης, να αποδειχθεί η καταλληλότητα υγείας ή προσωπική καταλληλότητα. Αυτό ισχύει, π.χ., για φύλακες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή δασκάλους οδήγησης.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις είναι δυνατόν να έχουν αποκτηθεί και μέσω του επαγγέλματος. Τότε η επαγγελματική εκπαίδευση διαθέτει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση επάρκειας ή το πιστοποιητικό ικανότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν το επαγγελματικό προσόν από το εξωτερικό αναγνωρίζεται για βεβαίωση επάρκειας ή πιστοποιητικό ικανότητας.

Δ
Δήλωση επιτηδεύματος

Ελληνικά: Gewerbeanmeldung

Εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να ασκήσει επιτήδευμα στη Γερμανία, πρέπει να το δηλώσει στην υπηρεσία επιτηδευμάτων. Στη συνέχεια, λαμβάνει την επίσημη πιστοποίηση που είναι η άδεια άσκησης επιτηδεύματος. 

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά:  Anerkennungsverfahren
Επίσης: Διαδικασία προσδιορισμού ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellungs·verfahren], προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung] ή εξέταση ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·prüfung]

Στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η  αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία εξετάζει σε ποιο βαθμό τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή είναι ισότιμα με τo αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία και αν είναι εφικτή η αναγνώριση.

Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πιστοποιητικά και έγγραφα που να παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Η επαγγελματική εμπειρία στο εκάστοτε επάγγελμα είναι, επίσης, σημαντική.

Διττή επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Duale Berufsausbildung
Επίσης: διττό σύστημα


βλέπε επαγγελματική εκπαίδευση 

Ε
Ειδοποίηση καταβολής τελών

Ελληνικά: Gebührenbescheid

Επίσημο έγγραφο μιας αρχής, το οποίο λαμβάνετε για την πληρωμή συγκεκριμένων τελών.

Ελεύθερα επαγγέλματα

Γερμανικά: Freie Berufe

Πολλά επαγγέλματα ανήκουν στα επονομαζόμενα ελεύθερα επαγγέλματα. Πρόκειται για επαγγέλματα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτούν ειδικά προσόντα ή αφορούν επιστημονική ή καλλιτεχνική εργασία. Στα ελεύθερα επαγγέλματα συγκαταλέγονται, π.χ., οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί, οι αρχιτέκτονες, οι δημοσιογράφοι και οι φυσιοθεραπευτές.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχουν τις υπηρεσίες ή την εργασία τους σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Κατά κανόνα εργάζονται ανεξάρτητα, ως αυτοαπασχολούμενοι. Τι σημαίνει αυτό: Δεν έχουν εργοδότη. 

Τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν είναι επιτηδεύματα. Για πολλά ελεύθερα επαγγέλματα απαιτείται η αναγνώριση  επαγγελματικών από το εξωτερικό.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Ελληνικά: Dienstleistungsfreiheit

Βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ), αν έχετε εγκατασταθεί νόμιμα στην ΕΕ και προσφέρετε στη Γερμανία ευκαιριακά και προσωρινά μόνο τις υπηρεσίες σας, κατά κανόνα δεν χρειάζεστε αναγνώριση. Πρέπει όμως να δηλώσετε τη δραστηριότητά σας εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία.

Ελευθερία εγκατάστασης

Ελληνικά: Niederlassungsfreiheit

Η ελευθερία εγκατάστασης είναι για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) το δικαίωμα εγκατάστασης σε μια διαφορετική χώρα της ΕΕ. Εγκατάσταση θεωρείται η ανεξάρτητη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε βιοτεχνικό, εμπορικό, χειρωνακτικό ή ελεύθερο επάγγελμα. 

Η εγκατάσταση στη Γερμανία σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, π.χ. ως ιατρός, είναι ωστόσο δυνατή μόνο με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Γερμανικά:  Fachkraft

Αυτά τα άτομα είναι εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σύμφωνα με τον Νόμο περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού:

 • Άτομα με ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να συγκριθεί με μια επαγγελματική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ετών στη Γερμανία. Οι συντομότερες επαγγελματικές ή εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό μπορεί να είναι ισάξιες με μια εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία όταν η εκπαίδευση δεν έχει ουσιώδεις διαφορές ή όταν αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν.
 • Άτομα με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος είναι συγκρίσιμος με έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία.
   
Εξέταση γνώσεων

Ελληνικά: Kenntnisprüfung

Η εξέταση γνώσεων είναι ένα πιθανό αντισταθμιστικό μέτρο για άτομα από τρίτες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση γνώσεων, εάν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί την εξέταση γνώσεων. Η εξέταση γνώσεων βασίζεται στο περιεχόμενο των γερμανικών κρατικών τελικών εξετάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέταση αντιστοιχεί στο εύρος των κρατικών τελικών εξετάσεων. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση ολόκληρο το περιεχόμενο των τελικών εξετάσεων.

Εξέταση επάρκειας

Ελληνικά:  Eignungsprüfung
Επίσης: Δοκιμασία επάρκειας [Defizit·prüfung]

Η εξέταση επάρκειας είναι μια μορφή αντισταθμιστικού μέτρου για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας.

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση επάρκειας, αν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναγνώρισης σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η εξέταση επάρκειας αφορά μόνο το περιεχόμενο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία, ωστόσο δεν μπορείτε να το τεκμηριώσετε μέσω των εγγράφων σας. Στην εξέταση επάρκειας λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στη χώρα καταγωγής σας έχετε ήδη επαγγελματικά προσόντα.

Εξέταση ισοτιμίας

Ελληνικά: Gleichwertigkeitsprüfung
Επίσης: Προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung]

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων η αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία ελέγχει εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισότιμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Γι' αυτό η εξέταση αυτή ονομάζεται εξέταση ισοτιμίας. Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για την εξέταση τα πιστοποιητικά και έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικά προσόντα σας. Η επαγγελματική εμπειρία στο σχετικό επάγγελμα είναι επίσης σημαντική.

 

 

Εξέταση τρίτου

Ελληνικά:  Externenprüfung

Η εξέταση τρίτου υπάρχει για τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης.Με την εξέταση τρίτου μπορεί κανείς, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση , να συμμετάσχει στις κανονικές εξετάσεις για ένα επάγγελμα εκπαίδευσης.. Προϋπόθεση αποτελεί οι συμμετέχοντες να έχουν εργαστεί πρακτικά για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 1,5 φορά στη διάρκεια εκπαίδευσης του εκάστοτε επαγγέλματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων λαμβάνεται ο αντίστοιχος γερμανικός τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης.
 

Εξέταστρα

Ελληνικά: Prüfungsgebühren

Τα εξέταστρα είναι το κόστος συμμετοχής στις κρατικές εξετάσεις. Για τη συμμετοχή σε μια τέτοια εξέταση πρέπει ενδεχομένως να καταβάλετε χρήματα.

Επάγγελμα αναφοράς

Ελληνικά: Referenzberuf
Επίσης: Προσόν αναφοράς [Referenz·qualifikation]

Το επάγγελμα αναφοράς είναι τα επαγγελματικά προσόντα  στη Γερμανία, τα οποία στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων συγκρίνονται με τα επαγγελματικά προσόντα σας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Επάγγελμα εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Επάγγελμα εκπαίδευσης

Υπάρχουν διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης και σχολικά επαγγέλματα εκπαίδευσης. Η εκμάθηση ενός επαγγέλματος εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο διττής ή σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 

Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Heilberuf

Στα επαγγέλματα υγείας συγκαταλέγονται εκείνα τα επαγγέλματα που αφορούν την εργασία με ασθενείς. Το κτηνιατρικό επάγγελμα συγκαταλέγεται, επίσης, στα επαγγέλματα υγείας.

Για όλα τα επαγγέλματα υγείας προβλέπεται από το νόμο άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, π.χ. για ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους. 

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δημόσιας Υγείας:

Επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας

Επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας

Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Gesundheitsberuf

Ένα επάγγελμα υγείας είναι ένα επάγγελμα το οποίο συσχετίζεται με την υγεία, με την ευρύτερη έννοια. Συγκαταλέγονται ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά επαγγέλματα, όπως π.χ. ειδικοί οπτικοί ή οδοντοτεχνίτες. Μέρος των επαγγελμάτων υγείας είναι και τα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Γερμανικά: Engpassberufe

Επίσης: Mangelberufe

Για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό: Ελάχιστα άτομα έχουν εκπαιδευτεί για τα επαγγέλματα αυτά. Τα επαγγέλματα αυτά χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Στα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συγκαταλέγονται κυρίως τεχνικά επαγγέλματα και ορισμένα επαγγέλματα υγείας. Τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνονται στον πίνακα επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Ελληνικά:  Erwerbstätigkeit

Εργασία με οικονομικό αντίκρισμα. Οικονομικά ενεργοί είναι π.χ. οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι προσωρινά απασχολούμενοι.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Berufsausbildung

Μια επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας σαφώς δομημένος κύκλος εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποκτά κανείς τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση μιας εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι είτε διττή είτε σχολική. 

Η διττή επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε έναν φορέα εκπαίδευσης και στην επαγγελματική σχολή. Υπάρχουν επαγγέλματα εκπαίδευσης με σχολική επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς τεχνολογίας, υγείας και εκπαίδευσης. Τα επαγγέλματα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν σχολική επαγγελματική εκπαίδευση είναι π.χ. νοσοκόμος, παιδαγωγός, κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός και πολλά άλλα.

Μια επαγγελματική εκπαίδευση διαρκεί στη Γερμανία 2 έως 3,5 έτη. Εξαρτάται από το επάγγελμα, αλλά και από το απολυτήριο σχολείου. Με το απολυτήριο ο χρόνος εκπαίδευσης είναι συνήθως συντομότερος.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Berufsbildung

Ως επαγγελματική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται το σύνολο διαφόρων μέτρων/διαδικασιών για την επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική μετεκπαίδευση. Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας.

Επαγγελματική εμπειρία

Ελληνικά:  Berufserfahrung
Επίσης: Πρακτική επαγγελματική εμπειρία [Berufs·praxis]

Η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος. Σημαίνει την πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία ή σε μια άλλη χώρα. 

Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά:  Berufsschule

Η επαγγελματική σχολή είναι η σχολή εκείνη στην οποία πραγματοποιείται το σχολικό μέρος της διττής dualen επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά:  Berufsfachschule

Σε μια επαγγελματική σχολή τεχνικής κατάρτισης παρέχεται αμιγώς σχολική επαγγελματική εκπαίδευση.

Επαγγελματικό μητρώο

 

Γερμανικά: Berufsverzeichnis

Επίσης: Berufsregister, Berufsliste, Verzeichnis

Ένας κατάλογος με τα άτομα που επιτρέπεται να ασκούν ένα επάγγελμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, το  μητρώο βιοτεχνών ή το μητρώο αρχιτεκτόνων. Τα επαγγελματικά μητρώα συνήθως συντάσσονται από τα αρμόδια επιμελητήρια.

Γι' αυτόν τον λόγο, τα επαγγελματικά μητρώα είναι σημαντικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό: Η άσκηση ορισμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον τα άτομα έχουν εγγραφεί στο εκάστοτε επαγγελματικό μητρώο. Το ίδιο ενδέχεται να ισχύει και για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου. Η εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη αναγνώριση.

Επαγγελματικό προσόν

Ελληνικά:  Berufsqualifikation

Ένα επαγγελματικό προσόν είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης προσόντων που εκδίδεται στη χώρα εκπαίδευσής σας από μια επίσημη υπηρεσία και οδηγεί σε ένα σαφώς καθοριζόμενο επάγγελμα, π.χ. του ιατρού. Τα επαγγελματικά προσόντα τεκμηριώνονται μέσω διπλώματος.

Τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να τεκμηριωθούν, επίσης, μέσω σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στη αλλοδαπή ή ημεδαπή. 

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης. Τα σχετικά για την αναγνώριση επαγγελματικά προσόντα κατά το πνεύμα αυτό είναι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισηςτίτλοι μετεκπαίδευσηςάδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματοςάδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, καθώς και άδεια για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου.

Για πανεπιστημιακά διπλώματα, όπως π.χ. του γεωλόγου ή μαθηματικού, και για πολλά άλλα πανεπιστημιακά διπλώματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης, αλλά αξιολόγηση πιστοποιητικού.

Επαγγελματικός τίτλος, χρήση

Ελληνικά:  Berufsbezeichnung, Führen der

Σε ορισμένα επαγγέλματα επιτρέπεται η χρήση επαγγελματικού τίτλου μόνο εφόσον έχετε λάβει από μια κρατική υπηρεσία την αντίστοιχη άδεια/έγκριση για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου. Αυτό ισχύει π.χ. στην περίπτωση των μηχανικών και σε πολλά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας

Επαναπατριζόμενοι ομογενείς

Γερμανικά: Spätaussiedler

Επίσης: Aussiedler, Russlanddeutsche

Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς είναι άτομα με γερμανική καταγωγή που μεταναστεύουν στη Γερμανία από την πρώην Σοβιετική ένωση ή την ανατολική Ευρώπη. Τα άτομα αυτά αναγνωρίζονται επίσημα ως επαναπατριζόμενοι ομογενείς.

Με το πιστοποιητικό επαναπατριζόμενων ομογενών, τα άτομα αυτά έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ειδική διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης. Μια άλλη ονομασία για το πιστοποιητικό επαναπατριζόμενων ομογενών είναι: Vertriebenenausweis (δελτίο εκτοπισθέντων).

Επιμελητήρια

Ελληνικά: Kammern

Τα επιμελητήρια είναι επαγγελματικοί οργανισμοί. Συνήθως, τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και τα περισσότερα υπάγονται στο περιφερειακό δίκαιο. Τα επιμελητήρια αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μελών τους και αναλαμβάνουν κρατικές αρμοδιότητες. Τα επιμελητήρια εκχωρούν π.χ. άδειες επαγγέλματος και επηρεάζουν την εκπαίδευση και τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση. Τα επιμελητήρια μπορούν, επίσης, να αποτελούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK) είναι π.χ. αρμόδια για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια (IHK) είναι αρμόδια για τα εμπορικά, βιομηχανικά-τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Για τα επαγγέλματα γεωργίας, δασοκομίας και οικιακής οικονομίας αρμόδια είναι τα υπουργεία γεωργίας ή/και τα γεωργικά επιμελητήρια.

Επιμόρφωση

Γερμανικά: Weiterbildung

Η εξάσκηση και διεύρυνση των προσωπικών δεξιοτήτων και γνώσεων μετά από μια εκπαίδευση. Υπάρχουν οι παρακάτω μορφές επιμόρφωσης:

 • επαγγελματική επιμόρφωση
 • γενική επιμόρφωση
 • πολιτική επιμόρφωση
 • επιμόρφωση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εναλλακτικά: επιστημονική επιμόρφωση)

Στην επαγγελματική επιμόρφωση συγκαταλέγονται τα μαθήματα για την εμβάθυνση και συμπλήρωση των επαγγελματικών γνώσεων. Η μάθηση στην επαγγελματική επιμόρφωση μπορεί να ακολουθεί τυπική, άτυπη ή ανεπίσημη μορφή.

Οι όροι "μετεκπαίδευση" και "επιμόρφωση" συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όταν αναφερόμαστε σε επαγγελματικά ζητήματα. Στην πράξη, για την επαγγελματική επιμόρφωση ισχύει η παρακάτω διαφοροποίηση:

 • Μετεκπαίδευση
 • Μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη (π.χ. μαθήματα για απόκτηση τίτλου αρχιτεχνίτη)
 • Επαγγελματική προσαρμογή 

Ενδεχομένως στο τέλος μιας επιμόρφωσης να προβλέπονται εξετάσεις. Στο τέλος μιας επιμόρφωσης, κατά κανόνα αποδίδεται κάποιο αποδεικτικό έγγραφο για την παρακολούθηση ή την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων. Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο ονομάζεται π.χ. πιστοποίηση παρακολούθησης, βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

Τα αποδεικτικά έγγραφα αυτού του είδους είναι χρήσιμα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αυτό συμβαίνει διότι παρέχουν τη δυνατότητα εξομάλυνσης ουσιωδών διαφορών μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων από το εξωτερικό και του γερμανικού επαγγέλματος αναφοράς.

Επίσημη επικύρωση

Ελληνικά: Amtliche Beglaubigung

Μια επίσημη επικύρωση είναι μια πιστοποίηση από μια αρχή ή από ένα συμβολαιογράφο, που επιβεβαιώνει το γνήσιο ενός εγγράφου, ενός αντιγράφου ή μιας υπογραφής.

Επιτηδεύματα

Γερμανικά: Gewerbe

Τα επιτηδεύματα είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται αυτόνομα, με προσωπική ευθύνη. Για παράδειγμα: Η διεύθυνση ενός εστιατορίου, ενός καταστήματος ή μιας βιοτεχνίας. Ένας επιτηδευματίας δεν έχει εργοδότη. 

Τα επιτηδεύματα πρέπει να δηλώνονται. Η δήλωση επιτηδεύματος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη άσκησής του

Στη Γερμανία υπάρχει ελευθερία άσκησης επιτηδεύματος. Όλοι επιτρέπεται να ασκούν κάποιο επιτήδευμα. Για ορισμένα επιτηδεύματα, ωστόσο, απαιτείται ειδική άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό ικανότητας για να επιτραπεί η αυτόνομη άσκησή του. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η άσκηση του επιτηδεύματος ενδέχεται να παρακολουθείται με ειδικό τρόπο. Αυτά τα επιτηδεύματα ονομάζονται και νομοθετικά κατοχυρωμένα επιτηδεύματα. Σε αυτά, π.χ., συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες φύλαξης, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και περίθαλψης. Για τα επιτηδεύματα που αφορούν χειρωνακτικά επαγγέλματα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις. 

Πολλά επιτηδεύματα ρυθμίζονται από τον κώδικα επιτηδευμάτων. Πριν από την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος είναι σημαντική η ενημέρωση σε σχέση με τις ρυθμιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την υπηρεσία επιτηδευμάτων και την εφορία. Για πολλά επιτηδεύματα απαιτείται, επίσης, η αναγνώριση  επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Υπάρχουν δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης που δεν συνιστούν επιτηδεύματα. Σε αυτές ανήκουν τα επονομαζόμενα ελεύθερα επαγγέλματα, π.χ. δικηγόρος, καλλιτέχνης και επιστήμονας.

Τα επαγγέλματα από τον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας ή της αλιείας επίσης δεν συνιστούν επιτηδεύματα. Για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα ισχύουν διαφορετικές διατάξεις.  

Γερμανικός κώδικας επιτηδευμάτων

 

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennungs-Finder

Η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Συγκεντρώνει σημαντικές πληροφορίες για την αναγνώριση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Μέσω της εύρεσης πληροφοριών για την αναγνώριση μπορείτε με μερικά μόνο κλικ να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία και σημαντικές πληροφορίες για το επαγγελματικό προφίλ του αντίστοιχου επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία, για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τα απαιτούμενα έγγραφα, το κόστος της διαδικασίας και λοιπές ιδιαιτερότητες σχετικά με το επάγγελμα.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση
 

Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ)

Ελληνικά: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ).

Η ΕΕΚ υπάρχει προς το παρόν για τα ακόλουθα επαγγέλματα:

 • Φαρμακοποιός
 • Νοσοκόμος
 • Φυσιοθεραπευτής
 • Οδηγός άλπειων διαβάσεων
 • Κτηματομεσίτες

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΚ

 

Ι
Ισοτιμία

Ελληνικά: Ισοτιμία

βλέπε αναγνώριση

Κ
Καταλληλότητα υγείας

Γερμανικά: gesundheitliche Eignung

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η καταλληλότητα υγείας είναι σημαντική για την αίτηση αναγνώρισης. Π.χ. για τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Για τα επαγγέλματα αυτά, η αρμόδια υπηρεσία ζητά αποδεικτικό έγγραφο καταλληλότητας υγείας. Το ίδιο ισχύει και πριν από την έναρξη αντισταθμιστικού μέτρου. Κάποιες φορές, το αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιον νέο εργοδότη. Πότε κρίνεται κατάλληλη η υγεία ενός ατόμου: Όταν το άτομο είναι ψυχολογικά και σωματικά σε θέση να ασκήσει κάποιο επάγγελμα.

Συνήθως, η καταλληλότητα υγείας μπορεί να αποδειχτεί με ιατρικό πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφεται ότι η εργασία του ενδιαφερομένου δεν παρεμποδίζεται εξαιτίας της υγείας του. Κατά κύριο λόγο, το πιστοποιητικό αυτό δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερο των 3 μηνών. 

Μια ακόμα πιθανότητα είναι η εξής: Η αρμόδια υπηρεσία να ζητήσει μόνο προσωπική δήλωση για την ατομική κατάσταση της υγείας.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER)

Γερμανικά: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Το Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER) αποτελεί πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν μια ξένη γλώσσα. Το GER κατατάσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν μια ξένη γλώσσα σε διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και γλωσσικά επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται πιο εύκολα η σύγκριση μεταξύ των γλωσσικών δεξιοτήτων. Το GER αποτελεί, επίσης, μέτρο για την κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER)

Πίνακας αυτοαξιολόγησης του Europass

Κόστος διαδικασίας

Ελληνικά: Verfahrenskosten

Το κόστος διαδικασίας είναι τα τέλη που πρέπει να πληρώσετε για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τα οποία ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ενδεχομένως να προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα εκτός από το κόστος διαδικασίας, π.χ. για τις μεταφράσεις και επικυρώσεις των εγγράφων σας. Στην ενότητα "δυνατότητες χρηματοδότησης" μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες οικονομικής βοήθειας.

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Κράτος μέλος καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsmitgliedstaat

Το κράτος μέλος καταγωγής προσδιορίζει τη χώρα καταγωγής ενός ατόμου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Εάν είστε υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα εξόδου από τη χώρα καταγωγής σας και εισόδου και διαμονής σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Βάση της συνθήκης αυτής αποτελεί η οδηγία ΕΕ 2004/38/EΚ, σύμφωνα με την οποία οι υπήκοοι της ΕΕ απολαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.

Μ
Μερική πρόσβαση σε επάγγελμα

Γερμανικά:  Partieller Berufszugang

Ένα επαγγελματικό προσόν από το εξωτερικό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ένα γερμανικό επαγγελματικό προσόν. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση δεν είναι δυνατή. Κάποιες φορές, η αρμόδια υπηρεσία ενδέχεται να εγκρίνει την επονομαζόμενη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα. Με τη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Για την εργασία με μερική πρόσβαση σε επάγγελμα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Η άδεια για μερική πρόσβαση σε επάγγελμα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβληθεί αίτηση. Με τη συγκεκριμένη άδεια επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Επιτρέπεται, όμως, μόνο η άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο στη χώρα εκπαίδευσής του.

Μεταφραστές (δημόσια διορισμένοι/αναγνωρισμένοι)

Γερμανικά:  Übersetzerin oder Übersetzer (öffentlich bestellt/ermächtigt)
Επίσης: 
ermächtigte Übersetzerin/ ermächtigter Übersetzer
vereidigte Übersetzerin/vereidigter Übersetzer
beeidigte Übersetzerin/beeidigter Übersetzer

Οι μεταφραστές αναλαμβάνουν να μεταφράσουν από μια γλώσσα σε άλλη. Κάποιες φορές, η μετάφραση υπηρεσιακών εγγράφων χρειάζεται βεβαίωση ως προς την ορθότητά της. Σε αυτήν την περίπτωση, στο έγγραφο προστίθεται μια ειδική θεώρηση και υπογραφή. Η βεβαίωση αυτή στη Γερμανία επιτρέπεται να χορηγείται μόνο από αναγνωρισμένους μεταφραστές. Η σχετική άδεια δίνεται στους μεταφραστές από το δικαστήριο. Στη Γερμανία οι μεταφραστές αυτοί διαθέτουν διαφορετικούς τίτλους. Μπορεί να χαρακτηρίζονται ως:

 • δημόσια διορισμένοι ("öffentlich bestellt")
 • διορισμένοι από δικαστήριο ("gerichtlich bestellt")
 • (γενικά) αναγνωρισμένοι ("(allgemein) ermächtigt")
 • (γενικά) διαπιστευμένοι ("(allgemein) beeidigt")
 • (γενικά) ορκωτοί ("(allgemein) vereidigt")

Σε μια αίτηση αναγνώρισης περιλαμβάνονται συνήθως έγγραφα που πρέπει να μεταφραστούν. Ένας κατάλογος μεταφραστών στη Γερμανία είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στη βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών της υπηρεσίας διοίκησης δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου.

Κάποιες φορές, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κάνουν δεκτές μεταφράσεις από δημόσια διορισμένους μεταφραστές του εξωτερικού! Για τον λόγο αυτόν, πριν από την εκπόνηση της μετάφρασης είναι σημαντικό να υποβάλλεται η εξής ερώτηση προς την αρμόδια υπηρεσία: Μπορώ να μεταφράσω τα έγγραφά μου και στη χώρα προέλευσής μου; 

Οι γερμανικές προξενικές αρχές σε άλλες χώρες παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας διορισμένων ή αναγνωρισμένων μεταφραστών του εξωτερικού.

Βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών

Γερμανικές προξενικές αρχές σε άλλες χώρες

Μετεκπαίδευση, επαγγελματική

Ελληνικά: Fortbildung, berufliche
Επίσης: Μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη [Aufstiegs·fortbildung]

Σκοπός της μετεκπαίδευσης είναι η διατήρηση και η προσαρμογή ή διεύρυνση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω αυτής είναι δυνατή η επαγγελματική ανέλιξη. Οι επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG) ή σύμφωνα με τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO). Το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι απαιτήσεις, καθώς και οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εξέτασης καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες διορίζουν επίσης και τις εξεταστικές επιτροπές. Η επιτυχής συμμετοχή σε μια μετεκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου μετεκπαίδευσης

Η επαγγελματική μετεκπαίδευση βασίζεται στη Γερμανία κατά κανόνα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι, επίσης, δυνατή μέσω της αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά: Nicht reglementierte Berufe

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν ισχύουν συγκεκριμένες κρατικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άδεια επαγγέλματος που να θεωρείται απαραίτητη για την εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Όσον αφορά στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με επαγγελματικά προσόντα από την αλλοδαπή απευθείας στη γερμανική αγορά εργασίας ή να εργαστείτε ανεξάρτητα. Στη Γερμανία π.χ. όλα τα επαγγέλματα που βασίζονται σε διττή επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Η αναγνώριση δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση, προκειμένου να επιτραπεί η εργασία σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Ωστόσο, και για ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχετε νόμιμο δικαίωμα στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Μητρώο βιοτεχνών

Ελληνικά: Handwerksrolle

Για την ανεξάρτητη άσκηση χειρωνακτικής εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια απαιτείται στη Γερμανία η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Το μητρώο βιοτεχνών είναι ένας κατάλογος που τηρείται από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK). Οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο βιοτεχνών, οι αρχιτεχνίτες σε χειρωνακτική εργασία που υπόκειται σε αδειοδότηση. λαμβάνουν την "κάρτα χειρωνακτικού επαγγέλματος". Εάν έχετε αποκτήσει τίτλο μετεκπαίδευσης ως αρχιτεχνίτης σε χειρωνακτική εργασία εκτός Γερμανίας, μπορείτε να ζητήσετε την αναγνώριση του τίτλου αυτού στη Γερμανία. Η αναγνώριση σάς δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο βιοτεχνών. Ωστόσο, δεν λαμβάνετε τον τίτλο του αρχιτεχνίτη.

Ν
Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά:  Reglementierte Berufe

Στη Γερμανία ορισμένα επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Νομοθετικά κατοχυρωμένα σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, προκειμένου να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Αυτό προβλέπεται από το νόμο. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π.χ. οι νοσοκόμοι, οι ιατροί ή οι δάσκαλοι. Για να μάθετε εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsgesetz

Επίσημη ονομασία του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: "Νόμος περί της βελτίωσης του προσδιορισμού και της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή". Ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων κατοχυρώνει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Μέρος του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και οι προσαρμογές για τους ειδικούς νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τα επαγγέλματα. Από την 1η Απριλίου 2012 τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή έχουν, χάρη στον νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, το γενικό νόμιμο δικαίωμα να αιτηθούν τη σύγκριση των προσόντων τους με το αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία.

Στη Γερμανία υπάρχει ο ομοσπονδιακός νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και οι νόμοι περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των 16 ομόσπονδων κρατιδίων.

Νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού

Γερμανικά: Fachkräfteeinwanderungsgesetz

Ο νόμος περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού ισχύει από την 1η Μαρτίου 2020. Προωθεί τη μετανάστευση πιστοποιημένου εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες προς τη Γερμανία. Χάρη στον νόμο αυτόν, πλέον είναι πιο εύκολο για το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες να έρθει στη Γερμανία. Ο νόμος ισχύει για εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που θέλει να εργαστεί ή να λάβει πιστοποίηση προσόντων στη Γερμανία.

Νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG)

Ελληνικά:  Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) υπάρχει σε ολόκληρη τη Γερμανία και στα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια. Ο νόμος BQFG αποτελεί το άρθρο 1 του νόμου περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Αποτελεί ένα είδος νόμου αναφοράς για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Ρυθμίζει τη διαδικασία αναγνώρισης.

Ο
Οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie  
Επίσης: Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Berufs·anerkennungs·richtlinie], Οδηγία για την αναγνώριση [Anerkennungs·richtlinie]

Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ονομάζεται επισήμως "Οδηγία 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ". Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ισχύει για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και ορίζει για τους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ τα κριτήρια και τους διαδικαστικούς κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων περιλαμβάνεται στην οδηγία ο όρος "ουσιώδεις διαφορές". Η οδηγία προβλέπει ότι η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να λάβει υπόψη της την επαγγελματική εμπειρία σας στο εκάστοτε επάγγελμα, καθώς και τη δυνατότητα αντιστάθμισης των ουσιωδών διαφορών των επαγγελματικών προσόντων σας σε σύγκριση με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Εάν παρ' όλα αυτά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω αντισταθμιστικών μέτρων.

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2005 και μεταρρυθμίστηκε με την οδηγία 2013/55/EΕ.

Ουσιώδεις διαφορές

Ελληνικά: Wesentliche Unterschiede

Εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων δεν διαπιστωθεί πλήρης αναγνώριση, αναφέρονται στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων οι διαφορές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διάρκεια μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Αυτές ονομάζονται "ουσιώδεις διαφορές".
 

Π
Πίνακας επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Γερμανικά: Positivliste

Ο πίνακας επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνει όλα τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Καταρτίζεται σε τακτική βάση από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης (ΒΑ).

Για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Τα επαγγέλματα αυτά χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού..

Πιστοποίηση ΕΕ

Γερμανικά: EU-Bescheinigung

Επίσης: EG-Bescheinigung

Αγγλικά: Certificate of Professional Experience

Για την εργασία σε κράτος της ΕΕ συχνά απαιτείται επίσημο αποδεικτικό έγγραφο επαγγελματικής εμπειρίας iσε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η επονομαζόμενη πιστοποίηση ΕΕ είναι πολύ σημαντική στη Γερμανία για τα επαγγέλματα που αφορούν χειρωνακτική εργασία, καθώς και για τον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Η πιστοποίηση ΕΕ χορηγείται από την αρμόδια αρχή για το επάγγελμα στο κράτος μέλος προέλευσης.

Πιστοποιητικό γάμου

Ελληνικά:  Eheurkunde
Επίσης: Πιστοποιητικό γάμου [Heirats·urkunde]

Επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη ή τη λήξη γάμου. Το πιστοποιητικό γάμου λαμβάνεται από το ληξιαρχείο, αφού έχει τελεστεί ο γάμος. Το πιστοποιητικό γάμου μπορεί όμως, επίσης, να ζητηθεί και μεταγενέστερα.

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 

Γερμανικά: Sprachzertifikat

Επίσης: Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Για πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Το αποδεικτικό αυτό έγγραφο είναι το επονομαζόμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή δίπλωμα γλώσσας. Πώς αποκτά κανείς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή δίπλωμα γλώσσας: Πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία γλωσσικές εξετάσεις. Ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Το επίπεδο βασίζεται στο Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER). Υπάρχουν διάφορα γλωσσικά επίπεδα. Κάθε επάγγελμα απαιτεί συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο. Η αρμόδια υπηρεσία παρέχει ενημέρωση για το γλωσσικό επίπεδο και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απαιτούνται για το εκάστοτε επάγγελμα.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τη γερμανική γλώσσα είναι π.χ.: 

Πιστοποιητικό επαγγέλματος

Γερμανικά: Berufsurkunde

Επίσης: Zulassungsurkunde, Erlaubnisurkunde

Ένα πιστοποιητικό επαγγέλματος βεβαιώνει ότι κάποιος μπορεί να ασκήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο και εκδίδεται κυρίως για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ένα πιστοποιητικό επαγγέλματος αναγράφει τον επαγγελματικό τίτλο, το όνομα του προσώπου που επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως τον τόπο και την ημερομηνία. 

Πιστοποιητικό επαγγέλματος είναι, π.χ., η άδεια για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου, η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος  ή η κρατική αναγνώριση.

Κάποιες φορές, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων απαιτείται και η υποβολή των πιστοποιητικών επαγγέλματος που έχουν εκδοθεί στη χώρα προέλευσης.

Πιστοποιητικό ικανότητας

Επίσης: Befähigungsnachweis (Βεβαίωση επάρκειας)

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Γερμανικά: Certificate of Good Standing

Auch:
Erworbene Rechte
Zuverlässigkeitsnachweis
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Letter of Good Standing
Unbescholtenheit

Το Certificate of Good Standing (πιστοποιητικό καλής διαγωγής) είναι ένα σημαντικό έγγραφο για την αναγνώριση σε πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. . Για παράδειγμα, για την αναγνώριση σε κάποιο επάγγελμα υγείας. Με το πιστοποιητικό καλής διαγωγής αποδεικνύεται η προσωπική καταλληλότητα. Τι λέει το έγγραφο:

 • Το άτομο που υποβάλλει την αίτηση επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμά του χωρίς περιορισμούς σε μια άλλη χώρα.
 • Δεν εκκρεμούν σε βάρος του ατόμου αυτού ποινικές διαδικασίες.
 • Δεν έχουν επιβληθεί στο άτομο αυτό κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα.

Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδίδεται στη χώρα στην οποία εργάστηκε τελευταία το άτομο που υποβάλλει την αίτηση.

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Ελληνικά: Führungszeugnis
Επίσης: Ποινικό μητρώο [Führungs·zeugnis]

Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής είναι μια πιστοποίηση των επίσημων αρχών στη Γερμανία. Περιέχει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για το ποινικό μητρώο ενός ατόμου. Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδίδεται κατόπιν αίτησης ενός ατόμου άνω των 14 ετών. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα στην κοινοτική διοίκηση του κύριου τόπου διαμονής, εάν κατοικείτε ήδη στη Γερμανία. Εάν δεν κατοικείτε ακόμα στη Γερμανία, αρμόδιες είναι οι γερμανικές διπλωματικές/προξενικές αρχές.

Παρόμοια έγγραφα εκδίδονται κατά κανόνα και σε άλλες χώρες για τους υπηκόους τους.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Ελληνικά: Konformitätsbescheinigung
Επίσης: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ [EU-Konformitäts·bescheinigung]

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό ορίζεται ως συμμόρφωση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εάν τα επαγγελματικά προσόντα προς αναγνώριση αποκτήθηκαν πριν από την προσχώρηση της εκάστοτε χώρας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται για τα επαγγελματικά προσόντα με αυτόματη αναγνώριση.

Πρακτική άσκηση προσαρμογής

Ελληνικά: Anpassungslehrgang

Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι ένα αντισταθμιστικό μέτρο όσον αφορά στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια πρακτική άσκηση προσαρμογής μπορείτε να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι μια πρακτική άσκηση του εκάστοτε νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος υπό την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου επαγγελματία, π.χ. ως νοσοκόμας σε ένα νοσοκομείο. Ενδεχομένως να συσχετίζεται παράλληλα με μια συμπληρωματική επαγγελματική κατάρτιση. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής εξαρτάται από τις ουσιώδεις διαφορές που έχουν προσδιοριστεί στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Μια πρακτική άσκηση προσαρμογής διαρκεί 3 έτη κατά μέγιστο. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, μπορείτε να λάβετε την πλήρη αναγνώριση.

Προσαρμογή δεξιοτήτων

Ελληνικά: Anpassungsqualifizierung

Με την προσαρμογή δεξιοτήτων μπορείτε στην περίπτωση των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων να εξισώσετε ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Έτσι, μπορείτε να επιτύχετε την πλήρη αναγνώριση.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας [αγορά εργασίας·πρόσβαση]

Ελληνικά: Arbeitsmarktzugang

Η νόμιμη ή επαγγελματική προϋπόθεση για την αγορά εργασίας στη Γερμανία. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ρυθμίζεται μέσω του νόμου περί άδειας διαμονής (AufenthG). Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί από ό,τι για τα άτομα από τρίτες χώρες. Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύει η ελευθερία εγκατάστασης.

Προσωπική καταλληλότητα

Γερμανικά: persönliche Eignung

Επίσης: Zuverlässigkeit

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα,η προσωπική καταλληλότητα είναι σημαντική για την αίτηση αναγνώρισης. Π.χ. για τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Κατά την αίτηση αναγνώρισης ή πριν από την έναρξη αντισταθμιστικού μέτρου, η αρμόδια υπηρεσία. ζητά αποδεικτικό έγγραφο προσωπικής καταλληλότητας. Κάποιες φορές, το αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιον νέο εργοδότη. Πότε κρίνεται κατάλληλο ένα πρόσωπο: Όταν δεν έχει διαπράξει ποινικά αδικήματα και είναι αξιόπιστο. 

Η προσωπική καταλληλότητα αποδεικνύεται με τα παρακάτω έγγραφα:

 • Πιστοποιητικό καλής διαγωγής
 • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο από τη χώρα προέλευσης
 • Δήλωση για το αν εκκρεμεί σε βάρος του ενδιαφερομένου ποινική διαδικασία ή δίκη, π.χ. πτωχευτική διαδικασία
 • Για υπηκόους από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία: Πιστοποιητικό καλής διαγωγής (Certificate of Good Standing)

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερα των 3 μηνών.

Σ
Σύντομη διαδικασία

Γερμανικά: Beschleunigtes Verfahren

Τι σημαίνει σύντομη διαδικασία: Ο χρόνος για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προσόντωνείναι μικρότερος από τον συνηθισμένο. Οι επιχειρήσεις μπορούν να ζητήσουν τη σύντομη διαδικασία για την είσοδο στη χώρα εξειδικευμένου εργατικού  από τρίτες χώρες.. Για να γίνει αυτό, η επιχείρηση συνάπτει συμφωνία με την κεντρική αρμόδια μεταναστευτική αρχή. Η αρμόδια μεταναστευτική αρχή ζητά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αναλαμβάνει χρέη βασικού υπεύθυνου επικοινωνίας για την επιχείρηση και την αρμόδια υπηρεσία. Για τη σύντομη διαδικασία απαιτούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Με τη σύντομη διαδικασία, η διάρκεια της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων περιορίζεται σε 2 μήνες. Η διαδικασία χορήγησης βίζας μπορεί επίσης να ολοκληρωθεί ταχύτερα με τη συνεργασία της κεντρικής μεταναστευτικής αρχής.

Τ
Τεχνική σχολή

Η τεχνική σχολή είναι μια μορφή επαγγελματικής σχολής. Στη σχολή αυτή μπορούν να λάβουν επιμόρφωση τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει επαγγελματική εκπαίδευση και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία .Μπορούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση με πλήρη ή μερική φοίτηση. Οι τεχνικές σχολές προσφέρουν και τα παρακάτω είδη επιμορφώσεων:

 • Συμπληρωματικά ή επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Επιμορφωτικά μέτρα επαγγελματικής προσαρμογής

Οι τεχνικές σχολές ρυθμίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια.

Τίτλος εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsnachweis

Τίτλοι εκπαίδευσης είναι τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά εξέτασης και λοιπά έγγραφα και τίτλοι που πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα. Οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να εκδίδονται από επίσημη αρχή της χώρας στην οποία έχουν αποκτηθεί τα επαγγελματικά προσόντα.
 

Τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης

Ελληνικά:  Berufsabschluss

Είναι το πιστοποιημένο πτυχίο μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μπορεί κανείς να αποκτήσει τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις κρατικές ή κρατικά αναγνωρισμένες εξετάσεις.

Τίτλος επιμόρφωσης

Γερμανικά: Weiterbildungsabschluss

Ένας τίτλος επιμόρφωσης αποτελεί  επαγγελματικό προσόν. Η απόκτηση τίτλου επιμόρφωσης πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας τυπικής επαγγελματικής επιμόρφωσης Επίσης, για την απόκτηση του τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχημένη ολοκλήρωση κρατικών ή κρατικά αναγνωρισμένων εξετάσεων. 
Οι τίτλοι επιμόρφωσης που απονέμονται μετά από μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη είναι π.χ. αρχιτεχνίτης ή ειδικός διαχειριστής.

Και οι δύο αυτοί τίτλοι επιμόρφωσης ρυθμίζονται από τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO) και τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG).

Υπάρχουν, επίσης, τίτλοι επιμόρφωσης από τεχνικές σχολές. Αυτές ρυθμίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, π.χ., οι κρατικά πιστοποιημένοι οικονομολόγοι επιχειρήσεων και οι κρατικά πιστοποιημένοι τεχνικοί.

Υπάρχουν ακόμα ειδικές επιμορφώσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρικών επαγγελμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, για ειδικούς ιατρούς και ειδικούς φαρμακοποιούς. Το αρμόδιο επιμελητήριο ρυθμίζει αυτές τις επιμορφώσεις με τους επονομαζόμενους κανονισμούς επιμόρφωσης.

Τίτλος μετεκπαίδευσης

Ελληνικά: Fortbildungsabschluss

Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ο τίτλος που λαμβάνετε, αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς μια επαγγελματική μετεκπαίδευση. Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο ανάλογα με την επαγγελματική μετεκπαίδευση μπορεί να συγκριθεί με το ακαδημαϊκό επίπεδο ενός πρώτου πτυχίου ή ακόμα και ενός μεταπτυχιακού.

Οι τίτλοι μετεκπαίδευσης αφορούν διάφορους αρχιτεχνίτες, π.χ. σε χειρωνακτικές εργασίες, ως εργοδηγούς στη βιομηχανία ή στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και τεχνικούς συμβούλους, εργαζόμενους στη διοίκηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένους εργαζόμενους στον εμπορικό τομέα ή οικονομικούς επιχειρήσεων.
 

Τρίτη χώρα

Ελληνικά:  Drittstaat

Ως τρίτες χώρες χαρακτηρίζονται στη Γερμανία όλα τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (EΕ/ΕΟΧ/Ελβετία).

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες για την είσοδο στη Γερμανία χρειάζεται βίζα, προσφορά εργασίας και την αναγνώριση τωνεπαγγελματικών προσόντων του.
Για συγκεκριμένες τρίτες χώρες ισχύουν ειδικοί κανονισμοί σχετικά με την είσοδο στη χώρα: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία χρειάζεται βίζα και σύμβαση εργασίας, όχι, όμως, αναγνώριση των προσόντων ("Κανονισμός για δυτικά Βαλκάνια"). Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Αυστραλία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μπορεί να εισέλθει στη χώρα χωρίς βίζα και αναγνώριση.

Υ
Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ)

Ελληνικά:  Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

Η "Υπηρεσία μίας στάσης" είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση και για άλλες κρατικές υπηρεσίες. Αυτό μπορεί π.χ. να γίνει μέσω μιας διαδικτυακής πύλης.

Με την οδηγία 2013/55/EΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για την αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ μπορούν να απευθύνονται σε μια υπηρεσία στο κράτος μέλος τους και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις αναγνώρισης σε μια επονομαζόμενη "Υπηρεσία μίας στάσης". 

Κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης δικτύου στη Γερμανία

 

Φ
Φίλτρο επαγγελματιών

Ελληνικά: Profi-Filter

Το "Φίλτρο επαγγελματιών" είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Το Φίλτρο επαγγελματιών απευθύνεται σε ειδικούς και εξειδικευμένους συμβούλους. Παρέχει διάφορες λειτουργίες αναζήτησης ειδικών για αρμόδιες υπηρεσίες και επαγγέλματα. Περιλαμβάνει π.χ. μια δυνατότητα φιλτραρίσματος των επαγγελμάτων κατά ρύθμιση (π.χ. ρύθμιση σε επίπεδο κρατιδίου ή ομοσπονδίας) ή κατά ομάδες επαγγελμάτων (βάσει της ενιαίας εθνικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων 2010 (KLDB 2010) του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης και της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας). Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επαγγελματική αναγνώρισήσας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Φίλτρο επαγγελματιών

Φορέας εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsbetrieb

Ο φορέας εκπαίδευσης είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρακτικό μέρος της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Χ
Χειρωνακτική εργασία

Γερμανικά: Handwerk

Η χειρωνακτική εργασία αφορά την άσκηση επαγγελμάτων που περιλαμβάνουν κυρίως χειρωνακτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν γύρω στα 130 χειρωνακτικά επαγγέλματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται, π.χ., οι αρτοποιοί, οι κομμωτές, οι ωρολογοποιοί, οι ηλεκτρολόγοι και οι φωτογράφοι.

Η εκπαίδευση για τη χειρωνακτική εργασία ολοκληρώνεται μετά από 3 έως 3,5 έτη με τις τελικές εξετάσεις μαθητείας. Έπειτα υπάρχει η δυνατότητα για μετεκπαίδευση ως αρχιτεχνίτης.

Τα άτομα που ασκούν χειρωνακτικό επάγγελμα μπορούν να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Τι σημαίνει αυτό: Επιτρέπεται να ανοίξουν τη δική τους βιοτεχνία.

 Για τη χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια πρέπει να είναι κανείς αρχιτεχνίτης. Το ίδιο ισχύει και για τα ισότιμα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων). Επιπλέον, πρέπει κανείς να έχει εγγραφεί προηγουμένως στο μητρώο βιοτεχνών. Οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται από τον βιοτεχνικό κώδικα.

Σε χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια και σε επιτηδεύματα παρόμοια με χειρωνακτικές εργασίες μπορεί κανείς να ανοίξει τη δική του βιοτεχνία. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζεται προηγουμένως η εγγραφή σε μητρώο ή η δήλωση επιτηδεύματος στην υπηρεσία επιτηδευμάτων. Η αναγνώριση δεν είναι απαραίτητη σε αυτήν την περίπτωση.

Τα επιτηδεύματα που δεν απαιτούν άδεια και όσα είναι παρόμοια με χειρωνακτικές εργασίες αναγράφονται στο Παράρτημα Β του βιοτεχνικού κώδικα.

Αμφότερα ισχύουν και για τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Γερμανικός βιοτεχνικός κώδικας

Παράρτημα Β του βιοτεχνικού κώδικα

Χειρωνακτική εργασία, με απαίτηση άδειας

Ελληνικά: Handwerk, zulassungspflichtiges

Οι χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι τα επιτηδεύματα που ενέχουν ιδιαίτερες πιθανότητες κινδύνου, όπως π.χ. ηλεκτροτεχνικός, ξυλουργός ή εγκαταστάτης σκαλωσιών. Τα επιτηδεύματα παρατίθενται στο παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO).

Προκειμένου να επιτραπεί η ανεξάρτητη εργασία σε χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια, πρέπει ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να εγγραφεί στο μητρώο βιοτεχνών.

Παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO)

Χώρα εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsland
Επίσης:  Κράτος εκπαίδευσης [Ausbildungs·staat]

Η χώρα στην οποία εκδόθηκε το πτυχίο για τα επαγγελματικά προσόντα.

Χώρα καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsland
Επίσης: Κράτος καταγωγής [Herkunfts·staat], χώρα προέλευσης [Heimat·land]

Η χώρα από την οποία κατάγεται ένα άτομο. Κατά κανόνα, το άτομο αυτό έχει, επίσης, την υπηκοότητα αυτής της χώρας.