Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Ε

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Ε
Ειδοποίηση καταβολής τελών

Ελληνικά: Gebührenbescheid

Επίσημο έγγραφο μιας αρχής, το οποίο λαμβάνετε για την πληρωμή συγκεκριμένων τελών.

Ελεύθερα επαγγέλματα

Γερμανικά: Freie Berufe

Πολλά επαγγέλματα ανήκουν στα επονομαζόμενα ελεύθερα επαγγέλματα. Πρόκειται για επαγγέλματα που, σύμφωνα με τη νομοθεσία, απαιτούν ειδικά προσόντα ή αφορούν επιστημονική ή καλλιτεχνική εργασία. Στα ελεύθερα επαγγέλματα συγκαταλέγονται, π.χ., οι γιατροί, οι δικηγόροι, οι φοροτεχνικοί, οι αρχιτέκτονες, οι δημοσιογράφοι και οι φυσιοθεραπευτές.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες παρέχουν τις υπηρεσίες ή την εργασία τους σε τρίτους έναντι χρηματικής αμοιβής. Κατά κανόνα εργάζονται ανεξάρτητα, ως αυτοαπασχολούμενοι. Τι σημαίνει αυτό: Δεν έχουν εργοδότη. 

Τα ελεύθερα επαγγέλματα δεν είναι επιτηδεύματα. Για πολλά ελεύθερα επαγγέλματα απαιτείται η αναγνώριση  επαγγελματικών από το εξωτερικό.

Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Ελληνικά: Dienstleistungsfreiheit

Βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ), αν έχετε εγκατασταθεί νόμιμα στην ΕΕ και προσφέρετε στη Γερμανία ευκαιριακά και προσωρινά μόνο τις υπηρεσίες σας, κατά κανόνα δεν χρειάζεστε αναγνώριση. Πρέπει όμως να δηλώσετε τη δραστηριότητά σας εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία.

Ελευθερία εγκατάστασης

Ελληνικά: Niederlassungsfreiheit

Η ελευθερία εγκατάστασης είναι για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) το δικαίωμα εγκατάστασης σε μια διαφορετική χώρα της ΕΕ. Εγκατάσταση θεωρείται η ανεξάρτητη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε βιοτεχνικό, εμπορικό, χειρωνακτικό ή ελεύθερο επάγγελμα. 

Η εγκατάσταση στη Γερμανία σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, π.χ. ως ιατρός, είναι ωστόσο δυνατή μόνο με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Γερμανικά:  Fachkraft

Αυτά τα άτομα είναι εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό σύμφωνα με τον Νόμο περί μετανάστευσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού:

 • Άτομα με ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση, η οποία μπορεί να συγκριθεί με μια επαγγελματική εκπαίδευση τουλάχιστον 2 ετών στη Γερμανία. Οι συντομότερες επαγγελματικές ή εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό μπορεί να είναι ισάξιες με μια εξειδικευμένη επαγγελματική εκπαίδευση στη Γερμανία όταν η εκπαίδευση δεν έχει ουσιώδεις διαφορές ή όταν αυτές μπορούν να αντισταθμιστούν.
 • Άτομα με τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος είναι συγκρίσιμος με έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία.
   
Εξέταση γνώσεων

Ελληνικά: Kenntnisprüfung

Η εξέταση γνώσεων είναι ένα πιθανό αντισταθμιστικό μέτρο για άτομα από τρίτες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση γνώσεων, εάν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί την εξέταση γνώσεων. Η εξέταση γνώσεων βασίζεται στο περιεχόμενο των γερμανικών κρατικών τελικών εξετάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέταση αντιστοιχεί στο εύρος των κρατικών τελικών εξετάσεων. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση ολόκληρο το περιεχόμενο των τελικών εξετάσεων.

Εξέταση επάρκειας

Ελληνικά:  Eignungsprüfung
Επίσης: Δοκιμασία επάρκειας [Defizit·prüfung]

Η εξέταση επάρκειας είναι μια μορφή αντισταθμιστικού μέτρου για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας.

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση επάρκειας, αν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναγνώρισης σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η εξέταση επάρκειας αφορά μόνο το περιεχόμενο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία, ωστόσο δεν μπορείτε να το τεκμηριώσετε μέσω των εγγράφων σας. Στην εξέταση επάρκειας λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στη χώρα καταγωγής σας έχετε ήδη επαγγελματικά προσόντα.

Εξέταση ισοτιμίας

Ελληνικά: Gleichwertigkeitsprüfung
Επίσης: Προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung]

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων η αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία ελέγχει εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισότιμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Γι' αυτό η εξέταση αυτή ονομάζεται εξέταση ισοτιμίας. Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για την εξέταση τα πιστοποιητικά και έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικά προσόντα σας. Η επαγγελματική εμπειρία στο σχετικό επάγγελμα είναι επίσης σημαντική.

 

 

Εξέταση τρίτου

Ελληνικά:  Externenprüfung

Η εξέταση τρίτου υπάρχει για τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης.Με την εξέταση τρίτου μπορεί κανείς, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση , να συμμετάσχει στις κανονικές εξετάσεις για ένα επάγγελμα εκπαίδευσης.. Προϋπόθεση αποτελεί οι συμμετέχοντες να έχουν εργαστεί πρακτικά για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 1,5 φορά στη διάρκεια εκπαίδευσης του εκάστοτε επαγγέλματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων λαμβάνεται ο αντίστοιχος γερμανικός τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης.
 

Εξέταστρα

Ελληνικά: Prüfungsgebühren

Τα εξέταστρα είναι το κόστος συμμετοχής στις κρατικές εξετάσεις. Για τη συμμετοχή σε μια τέτοια εξέταση πρέπει ενδεχομένως να καταβάλετε χρήματα.

Επάγγελμα αναφοράς

Ελληνικά: Referenzberuf
Επίσης: Προσόν αναφοράς [Referenz·qualifikation]

Το επάγγελμα αναφοράς είναι τα επαγγελματικά προσόντα  στη Γερμανία, τα οποία στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων συγκρίνονται με τα επαγγελματικά προσόντα σας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Επάγγελμα εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Επάγγελμα εκπαίδευσης

Υπάρχουν διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης και σχολικά επαγγέλματα εκπαίδευσης. Η εκμάθηση ενός επαγγέλματος εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο διττής ή σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.
 

Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Heilberuf

Στα επαγγέλματα υγείας συγκαταλέγονται εκείνα τα επαγγέλματα που αφορούν την εργασία με ασθενείς. Το κτηνιατρικό επάγγελμα συγκαταλέγεται, επίσης, στα επαγγέλματα υγείας.

Για όλα τα επαγγέλματα υγείας προβλέπεται από το νόμο άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, π.χ. για ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους. 

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δημόσιας Υγείας:

Επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας

Επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας

Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Gesundheitsberuf

Ένα επάγγελμα υγείας είναι ένα επάγγελμα το οποίο συσχετίζεται με την υγεία, με την ευρύτερη έννοια. Συγκαταλέγονται ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά επαγγέλματα, όπως π.χ. ειδικοί οπτικοί ή οδοντοτεχνίτες. Μέρος των επαγγελμάτων υγείας είναι και τα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Γερμανικά: Engpassberufe

Επίσης: Mangelberufe

Για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Τι σημαίνει αυτό: Ελάχιστα άτομα έχουν εκπαιδευτεί για τα επαγγέλματα αυτά. Τα επαγγέλματα αυτά χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Στα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού συγκαταλέγονται κυρίως τεχνικά επαγγέλματα και ορισμένα επαγγέλματα υγείας. Τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνονται στον πίνακα επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού.

Επαγγελματική δραστηριότητα

Ελληνικά:  Erwerbstätigkeit

Εργασία με οικονομικό αντίκρισμα. Οικονομικά ενεργοί είναι π.χ. οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι προσωρινά απασχολούμενοι.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Berufsbildung

Ως επαγγελματική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται το σύνολο διαφόρων μέτρων/διαδικασιών για την επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική μετεκπαίδευση. Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας.

Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Berufsausbildung

Μια επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας σαφώς δομημένος κύκλος εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποκτά κανείς τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση μιας εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι είτε διττή είτε σχολική. 

Η διττή επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε έναν φορέα εκπαίδευσης και στην επαγγελματική σχολή. Υπάρχουν επαγγέλματα εκπαίδευσης με σχολική επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς τεχνολογίας, υγείας και εκπαίδευσης. Τα επαγγέλματα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν σχολική επαγγελματική εκπαίδευση είναι π.χ. νοσοκόμος, παιδαγωγός, κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός και πολλά άλλα.

Μια επαγγελματική εκπαίδευση διαρκεί στη Γερμανία 2 έως 3,5 έτη. Εξαρτάται από το επάγγελμα, αλλά και από το απολυτήριο σχολείου. Με το απολυτήριο ο χρόνος εκπαίδευσης είναι συνήθως συντομότερος.

Επαγγελματική εμπειρία

Ελληνικά:  Berufserfahrung
Επίσης: Πρακτική επαγγελματική εμπειρία [Berufs·praxis]

Η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος. Σημαίνει την πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία ή σε μια άλλη χώρα. 

Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά:  Berufsschule

Η επαγγελματική σχολή είναι η σχολή εκείνη στην οποία πραγματοποιείται το σχολικό μέρος της διττής dualen επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά:  Berufsfachschule

Σε μια επαγγελματική σχολή τεχνικής κατάρτισης παρέχεται αμιγώς σχολική επαγγελματική εκπαίδευση.

Επαγγελματικό μητρώο

 

Γερμανικά: Berufsverzeichnis

Επίσης: Berufsregister, Berufsliste, Verzeichnis

Ένας κατάλογος με τα άτομα που επιτρέπεται να ασκούν ένα επάγγελμα σε μια συγκεκριμένη περιοχή. Για παράδειγμα, το  μητρώο βιοτεχνών ή το μητρώο αρχιτεκτόνων. Τα επαγγελματικά μητρώα συνήθως συντάσσονται από τα αρμόδια επιμελητήρια.

Γι' αυτόν τον λόγο, τα επαγγελματικά μητρώα είναι σημαντικά για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό: Η άσκηση ορισμένων νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων επιτρέπεται μόνο εφόσον τα άτομα έχουν εγγραφεί στο εκάστοτε επαγγελματικό μητρώο. Το ίδιο ενδέχεται να ισχύει και για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου. Η εγγραφή στο επαγγελματικό μητρώο πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη αναγνώριση.

Επαγγελματικό προσόν

Ελληνικά:  Berufsqualifikation

Ένα επαγγελματικό προσόν είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης προσόντων που εκδίδεται στη χώρα εκπαίδευσής σας από μια επίσημη υπηρεσία και οδηγεί σε ένα σαφώς καθοριζόμενο επάγγελμα, π.χ. του ιατρού. Τα επαγγελματικά προσόντα τεκμηριώνονται μέσω διπλώματος.

Τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να τεκμηριωθούν, επίσης, μέσω σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στη αλλοδαπή ή ημεδαπή. 

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης. Τα σχετικά για την αναγνώριση επαγγελματικά προσόντα κατά το πνεύμα αυτό είναι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισηςτίτλοι μετεκπαίδευσηςάδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματοςάδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, καθώς και άδεια για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου.

Για πανεπιστημιακά διπλώματα, όπως π.χ. του γεωλόγου ή μαθηματικού, και για πολλά άλλα πανεπιστημιακά διπλώματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης, αλλά αξιολόγηση πιστοποιητικού.

Επαγγελματικός τίτλος, χρήση

Ελληνικά:  Berufsbezeichnung, Führen der

Σε ορισμένα επαγγέλματα επιτρέπεται η χρήση επαγγελματικού τίτλου μόνο εφόσον έχετε λάβει από μια κρατική υπηρεσία την αντίστοιχη άδεια/έγκριση για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου. Αυτό ισχύει π.χ. στην περίπτωση των μηχανικών και σε πολλά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας

Επαναπατριζόμενοι ομογενείς

Γερμανικά: Spätaussiedler

Επίσης: Aussiedler, Russlanddeutsche

Οι επαναπατριζόμενοι ομογενείς είναι άτομα με γερμανική καταγωγή που μεταναστεύουν στη Γερμανία από την πρώην Σοβιετική ένωση ή την ανατολική Ευρώπη. Τα άτομα αυτά αναγνωρίζονται επίσημα ως επαναπατριζόμενοι ομογενείς.

Με το πιστοποιητικό επαναπατριζόμενων ομογενών, τα άτομα αυτά έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για ειδική διαδικασία επαγγελματικής αναγνώρισης. Μια άλλη ονομασία για το πιστοποιητικό επαναπατριζόμενων ομογενών είναι: Vertriebenenausweis (δελτίο εκτοπισθέντων).

Επιμελητήρια

Ελληνικά: Kammern

Τα επιμελητήρια είναι επαγγελματικοί οργανισμοί. Συνήθως, τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και τα περισσότερα υπάγονται στο περιφερειακό δίκαιο. Τα επιμελητήρια αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μελών τους και αναλαμβάνουν κρατικές αρμοδιότητες. Τα επιμελητήρια εκχωρούν π.χ. άδειες επαγγέλματος και επηρεάζουν την εκπαίδευση και τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση. Τα επιμελητήρια μπορούν, επίσης, να αποτελούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK) είναι π.χ. αρμόδια για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια (IHK) είναι αρμόδια για τα εμπορικά, βιομηχανικά-τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Για τα επαγγέλματα γεωργίας, δασοκομίας και οικιακής οικονομίας αρμόδια είναι τα υπουργεία γεωργίας ή/και τα γεωργικά επιμελητήρια.

Επιμόρφωση

Γερμανικά: Weiterbildung

Η εξάσκηση και διεύρυνση των προσωπικών δεξιοτήτων και γνώσεων μετά από μια εκπαίδευση. Υπάρχουν οι παρακάτω μορφές επιμόρφωσης:

 • επαγγελματική επιμόρφωση
 • γενική επιμόρφωση
 • πολιτική επιμόρφωση
 • επιμόρφωση σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (εναλλακτικά: επιστημονική επιμόρφωση)

Στην επαγγελματική επιμόρφωση συγκαταλέγονται τα μαθήματα για την εμβάθυνση και συμπλήρωση των επαγγελματικών γνώσεων. Η μάθηση στην επαγγελματική επιμόρφωση μπορεί να ακολουθεί τυπική, άτυπη ή ανεπίσημη μορφή.

Οι όροι "μετεκπαίδευση" και "επιμόρφωση" συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμοι όταν αναφερόμαστε σε επαγγελματικά ζητήματα. Στην πράξη, για την επαγγελματική επιμόρφωση ισχύει η παρακάτω διαφοροποίηση:

 • Μετεκπαίδευση
 • Μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη (π.χ. μαθήματα για απόκτηση τίτλου αρχιτεχνίτη)
 • Επαγγελματική προσαρμογή 

Ενδεχομένως στο τέλος μιας επιμόρφωσης να προβλέπονται εξετάσεις. Στο τέλος μιας επιμόρφωσης, κατά κανόνα αποδίδεται κάποιο αποδεικτικό έγγραφο για την παρακολούθηση ή την επιτυχημένη ολοκλήρωση των εξετάσεων. Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο ονομάζεται π.χ. πιστοποίηση παρακολούθησης, βεβαίωση ή πιστοποιητικό.

Τα αποδεικτικά έγγραφα αυτού του είδους είναι χρήσιμα κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Αυτό συμβαίνει διότι παρέχουν τη δυνατότητα εξομάλυνσης ουσιωδών διαφορών μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων από το εξωτερικό και του γερμανικού επαγγέλματος αναφοράς.

Επίσημη επικύρωση

Ελληνικά: Amtliche Beglaubigung

Μια επίσημη επικύρωση είναι μια πιστοποίηση από μια αρχή ή από ένα συμβολαιογράφο, που επιβεβαιώνει το γνήσιο ενός εγγράφου, ενός αντιγράφου ή μιας υπογραφής.

Επιτηδεύματα

Γερμανικά: Gewerbe

Τα επιτηδεύματα είναι επιχειρηματικές δραστηριότητες που ασκούνται αυτόνομα, με προσωπική ευθύνη. Για παράδειγμα: Η διεύθυνση ενός εστιατορίου, ενός καταστήματος ή μιας βιοτεχνίας. Ένας επιτηδευματίας δεν έχει εργοδότη. 

Τα επιτηδεύματα πρέπει να δηλώνονται. Η δήλωση επιτηδεύματος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την έναρξη άσκησής του

Στη Γερμανία υπάρχει ελευθερία άσκησης επιτηδεύματος. Όλοι επιτρέπεται να ασκούν κάποιο επιτήδευμα. Για ορισμένα επιτηδεύματα, ωστόσο, απαιτείται ειδική άδεια, έγκριση ή πιστοποιητικό ικανότητας για να επιτραπεί η αυτόνομη άσκησή του. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, η άσκηση του επιτηδεύματος ενδέχεται να παρακολουθείται με ειδικό τρόπο. Αυτά τα επιτηδεύματα ονομάζονται και νομοθετικά κατοχυρωμένα επιτηδεύματα. Σε αυτά, π.χ., συγκαταλέγονται οι υπηρεσίες φύλαξης, ασφαλιστικής διαμεσολάβησης και περίθαλψης. Για τα επιτηδεύματα που αφορούν χειρωνακτικά επαγγέλματα ισχύουν διαφορετικές ρυθμίσεις. 

Πολλά επιτηδεύματα ρυθμίζονται από τον κώδικα επιτηδευμάτων. Πριν από την έναρξη άσκησης επιτηδεύματος είναι σημαντική η ενημέρωση σε σχέση με τις ρυθμιστικές διατάξεις. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από την υπηρεσία επιτηδευμάτων και την εφορία. Για πολλά επιτηδεύματα απαιτείται, επίσης, η αναγνώριση  επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Υπάρχουν δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης που δεν συνιστούν επιτηδεύματα. Σε αυτές ανήκουν τα επονομαζόμενα ελεύθερα επαγγέλματα, π.χ. δικηγόρος, καλλιτέχνης και επιστήμονας.

Τα επαγγέλματα από τον τομέα της γεωργίας, της δασοκομίας ή της αλιείας επίσης δεν συνιστούν επιτηδεύματα. Για τα συγκεκριμένα επαγγέλματα ισχύουν διαφορετικές διατάξεις.  

Γερμανικός κώδικας επιτηδευμάτων

 

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennungs-Finder

Η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Συγκεντρώνει σημαντικές πληροφορίες για την αναγνώριση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Μέσω της εύρεσης πληροφοριών για την αναγνώριση μπορείτε με μερικά μόνο κλικ να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία και σημαντικές πληροφορίες για το επαγγελματικό προφίλ του αντίστοιχου επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία, για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τα απαιτούμενα έγγραφα, το κόστος της διαδικασίας και λοιπές ιδιαιτερότητες σχετικά με το επάγγελμα.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση
 

Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ)

Ελληνικά: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ).

Η ΕΕΚ υπάρχει προς το παρόν για τα ακόλουθα επαγγέλματα:

 • Φαρμακοποιός
 • Νοσοκόμος
 • Φυσιοθεραπευτής
 • Οδηγός άλπειων διαβάσεων
 • Κτηματομεσίτες

Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΕΚ