Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Χ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Χ
Χειρωνακτική εργασία

Γερμανικά: Handwerk

Η χειρωνακτική εργασία αφορά την άσκηση επαγγελμάτων που περιλαμβάνουν κυρίως χειρωνακτικές δραστηριότητες. Υπάρχουν γύρω στα 130 χειρωνακτικά επαγγέλματα. Σε αυτά συγκαταλέγονται, π.χ., οι αρτοποιοί, οι κομμωτές, οι ωρολογοποιοί, οι ηλεκτρολόγοι και οι φωτογράφοι.

Η εκπαίδευση για τη χειρωνακτική εργασία ολοκληρώνεται μετά από 3 έως 3,5 έτη με τις τελικές εξετάσεις μαθητείας. Έπειτα υπάρχει η δυνατότητα για μετεκπαίδευση ως αρχιτεχνίτης.

Τα άτομα που ασκούν χειρωνακτικό επάγγελμα μπορούν να εργάζονται ως αυτοαπασχολούμενοι. Τι σημαίνει αυτό: Επιτρέπεται να ανοίξουν τη δική τους βιοτεχνία.

 Για τη χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια πρέπει να είναι κανείς αρχιτεχνίτης. Το ίδιο ισχύει και για τα ισότιμα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό (διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων). Επιπλέον, πρέπει κανείς να έχει εγγραφεί προηγουμένως στο μητρώο βιοτεχνών. Οι προϋποθέσεις ρυθμίζονται από τον βιοτεχνικό κώδικα.

Σε χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια και σε επιτηδεύματα παρόμοια με χειρωνακτικές εργασίες μπορεί κανείς να ανοίξει τη δική του βιοτεχνία. Για τον σκοπό αυτόν, χρειάζεται προηγουμένως η εγγραφή σε μητρώο ή η δήλωση επιτηδεύματος στην υπηρεσία επιτηδευμάτων. Η αναγνώριση δεν είναι απαραίτητη σε αυτήν την περίπτωση.

Τα επιτηδεύματα που δεν απαιτούν άδεια και όσα είναι παρόμοια με χειρωνακτικές εργασίες αναγράφονται στο Παράρτημα Β του βιοτεχνικού κώδικα.

Αμφότερα ισχύουν και για τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Γερμανικός βιοτεχνικός κώδικας

Παράρτημα Β του βιοτεχνικού κώδικα

Χειρωνακτική εργασία, με απαίτηση άδειας

Ελληνικά: Handwerk, zulassungspflichtiges

Οι χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι τα επιτηδεύματα που ενέχουν ιδιαίτερες πιθανότητες κινδύνου, όπως π.χ. ηλεκτροτεχνικός, ξυλουργός ή εγκαταστάτης σκαλωσιών. Τα επιτηδεύματα παρατίθενται στο παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO).

Προκειμένου να επιτραπεί η ανεξάρτητη εργασία σε χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια, πρέπει ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να εγγραφεί στο μητρώο βιοτεχνών.

Παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO)

Χώρα εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsland
Επίσης:  Κράτος εκπαίδευσης [Ausbildungs·staat]

Η χώρα στην οποία εκδόθηκε το πτυχίο για τα επαγγελματικά προσόντα.

Χώρα καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsland
Επίσης: Κράτος καταγωγής [Herkunfts·staat], χώρα προέλευσης [Heimat·land]

Η χώρα από την οποία κατάγεται ένα άτομο. Κατά κανόνα, το άτομο αυτό έχει, επίσης, την υπηκοότητα αυτής της χώρας.