Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Υ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Υ
Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ)

Ελληνικά:  Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

Η "Υπηρεσία μίας στάσης" είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση και για άλλες κρατικές υπηρεσίες. Αυτό μπορεί π.χ. να γίνει μέσω μιας διαδικτυακής πύλης.

Με την οδηγία 2013/55/EΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για την αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ μπορούν να απευθύνονται σε μια υπηρεσία στο κράτος μέλος τους και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις αναγνώρισης σε μια επονομαζόμενη "Υπηρεσία μίας στάσης". 

Κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης δικτύου στη Γερμανία