Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Τ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Τ
Τεχνική σχολή

Η τεχνική σχολή είναι μια μορφή επαγγελματικής σχολής. Στη σχολή αυτή μπορούν να λάβουν επιμόρφωση τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει επαγγελματική εκπαίδευση και διαθέτουν επαγγελματική εμπειρία .Μπορούν να παρακολουθήσουν την επιμόρφωση με πλήρη ή μερική φοίτηση. Οι τεχνικές σχολές προσφέρουν και τα παρακάτω είδη επιμορφώσεων:

  • Συμπληρωματικά ή επιμορφωτικά εκπαιδευτικά προγράμματα
  • Επιμορφωτικά μέτρα επαγγελματικής προσαρμογής

Οι τεχνικές σχολές ρυθμίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια.

Τίτλος εκπαίδευσης

Ελληνικά:  Ausbildungsnachweis

Τίτλοι εκπαίδευσης είναι τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά εξέτασης και λοιπά έγγραφα και τίτλοι που πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα. Οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να εκδίδονται από επίσημη αρχή της χώρας στην οποία έχουν αποκτηθεί τα επαγγελματικά προσόντα.
 

Τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης

Ελληνικά:  Berufsabschluss

Είναι το πιστοποιημένο πτυχίο μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μπορεί κανείς να αποκτήσει τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις κρατικές ή κρατικά αναγνωρισμένες εξετάσεις.

Τίτλος επιμόρφωσης

Γερμανικά: Weiterbildungsabschluss

Ένας τίτλος επιμόρφωσης αποτελεί  επαγγελματικό προσόν. Η απόκτηση τίτλου επιμόρφωσης πραγματοποιείται μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση μιας τυπικής επαγγελματικής επιμόρφωσης Επίσης, για την απόκτηση του τίτλου είναι απαραίτητη η επιτυχημένη ολοκλήρωση κρατικών ή κρατικά αναγνωρισμένων εξετάσεων. 
Οι τίτλοι επιμόρφωσης που απονέμονται μετά από μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη είναι π.χ. αρχιτεχνίτης ή ειδικός διαχειριστής.

Και οι δύο αυτοί τίτλοι επιμόρφωσης ρυθμίζονται από τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO) και τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG).

Υπάρχουν, επίσης, τίτλοι επιμόρφωσης από τεχνικές σχολές. Αυτές ρυθμίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν, π.χ., οι κρατικά πιστοποιημένοι οικονομολόγοι επιχειρήσεων και οι κρατικά πιστοποιημένοι τεχνικοί.

Υπάρχουν ακόμα ειδικές επιμορφώσεις για συγκεκριμένες ειδικότητες ιατρικών επαγγελμάτων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Για παράδειγμα, για ειδικούς ιατρούς και ειδικούς φαρμακοποιούς. Το αρμόδιο επιμελητήριο ρυθμίζει αυτές τις επιμορφώσεις με τους επονομαζόμενους κανονισμούς επιμόρφωσης.

Τίτλος μετεκπαίδευσης

Ελληνικά: Fortbildungsabschluss

Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ο τίτλος που λαμβάνετε, αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς μια επαγγελματική μετεκπαίδευση. Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο ανάλογα με την επαγγελματική μετεκπαίδευση μπορεί να συγκριθεί με το ακαδημαϊκό επίπεδο ενός πρώτου πτυχίου ή ακόμα και ενός μεταπτυχιακού.

Οι τίτλοι μετεκπαίδευσης αφορούν διάφορους αρχιτεχνίτες, π.χ. σε χειρωνακτικές εργασίες, ως εργοδηγούς στη βιομηχανία ή στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και τεχνικούς συμβούλους, εργαζόμενους στη διοίκηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένους εργαζόμενους στον εμπορικό τομέα ή οικονομικούς επιχειρήσεων.
 

Τρίτη χώρα

Ελληνικά:  Drittstaat

Ως τρίτες χώρες χαρακτηρίζονται στη Γερμανία όλα τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (EΕ/ΕΟΧ/Ελβετία).

Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από τρίτες χώρες για την είσοδο στη Γερμανία χρειάζεται βίζα, προσφορά εργασίας και την αναγνώριση τωνεπαγγελματικών προσόντων του.
Για συγκεκριμένες τρίτες χώρες ισχύουν ειδικοί κανονισμοί σχετικά με την είσοδο στη χώρα: Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, το Κόσοβο, τη Βόρεια Μακεδονία, το Μαυροβούνιο και τη Σερβία χρειάζεται βίζα και σύμβαση εργασίας, όχι, όμως, αναγνώριση των προσόντων ("Κανονισμός για δυτικά Βαλκάνια"). Το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό από την Αυστραλία, το Ισραήλ, την Ιαπωνία, τον Καναδά, τη Νότια Κορέα, τη Νέα Ζηλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ μπορεί να εισέλθει στη χώρα χωρίς βίζα και αναγνώριση.