Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Π

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Π
Πίνακας επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Γερμανικά: Positivliste

Ο πίνακας επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνει όλα τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Καταρτίζεται σε τακτική βάση από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης (ΒΑ).

Για συγκεκριμένα επαγγέλματα υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι στη Γερμανία. Τα επαγγέλματα αυτά χαρακτηρίζονται ως επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού..

Πιστοποίηση ΕΕ

Γερμανικά: EU-Bescheinigung

Επίσης: EG-Bescheinigung

Αγγλικά: Certificate of Professional Experience

Για την εργασία σε κράτος της ΕΕ συχνά απαιτείται επίσημο αποδεικτικό έγγραφο επαγγελματικής εμπειρίας iσε κάποιο άλλο κράτος μέλος της ΕΕ. Η επονομαζόμενη πιστοποίηση ΕΕ είναι πολύ σημαντική στη Γερμανία για τα επαγγέλματα που αφορούν χειρωνακτική εργασία, καθώς και για τον τομέα της βιομηχανίας και του εμπορίου.

Η πιστοποίηση ΕΕ χορηγείται από την αρμόδια αρχή για το επάγγελμα στο κράτος μέλος προέλευσης.

Πιστοποιητικό γάμου

Ελληνικά:  Eheurkunde
Επίσης: Πιστοποιητικό γάμου [Heirats·urkunde]

Επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη ή τη λήξη γάμου. Το πιστοποιητικό γάμου λαμβάνεται από το ληξιαρχείο, αφού έχει τελεστεί ο γάμος. Το πιστοποιητικό γάμου μπορεί όμως, επίσης, να ζητηθεί και μεταγενέστερα.

Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 

Γερμανικά: Sprachzertifikat

Επίσης: Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Για πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα απαιτείται αποδεικτικό έγγραφο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Το αποδεικτικό αυτό έγγραφο είναι το επονομαζόμενο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή δίπλωμα γλώσσας. Πώς αποκτά κανείς πιστοποιητικό γλωσσομάθειας ή δίπλωμα γλώσσας: Πρέπει να ολοκληρώσει με επιτυχία γλωσσικές εξετάσεις. Ένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας. Το επίπεδο βασίζεται στο Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER). Υπάρχουν διάφορα γλωσσικά επίπεδα. Κάθε επάγγελμα απαιτεί συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο. Η αρμόδια υπηρεσία παρέχει ενημέρωση για το γλωσσικό επίπεδο και το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας που απαιτούνται για το εκάστοτε επάγγελμα.

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας για τη γερμανική γλώσσα είναι π.χ.: 

Πιστοποιητικό επαγγέλματος

Γερμανικά: Berufsurkunde

Επίσης: Zulassungsurkunde, Erlaubnisurkunde

Ένα πιστοποιητικό επαγγέλματος βεβαιώνει ότι κάποιος μπορεί να ασκήσει ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Αποτελεί αποδεικτικό έγγραφο και εκδίδεται κυρίως για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ένα πιστοποιητικό επαγγέλματος αναγράφει τον επαγγελματικό τίτλο, το όνομα του προσώπου που επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμα, καθώς και άλλα στοιχεία, όπως τον τόπο και την ημερομηνία. 

Πιστοποιητικό επαγγέλματος είναι, π.χ., η άδεια για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου, η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος  ή η κρατική αναγνώριση.

Κάποιες φορές, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων απαιτείται και η υποβολή των πιστοποιητικών επαγγέλματος που έχουν εκδοθεί στη χώρα προέλευσης.

Πιστοποιητικό ικανότητας

Επίσης: Befähigungsnachweis (Βεβαίωση επάρκειας)

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Γερμανικά: Certificate of Good Standing

Auch:
Erworbene Rechte
Zuverlässigkeitsnachweis
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Letter of Good Standing
Unbescholtenheit

Το Certificate of Good Standing (πιστοποιητικό καλής διαγωγής) είναι ένα σημαντικό έγγραφο για την αναγνώριση σε πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. . Για παράδειγμα, για την αναγνώριση σε κάποιο επάγγελμα υγείας. Με το πιστοποιητικό καλής διαγωγής αποδεικνύεται η προσωπική καταλληλότητα. Τι λέει το έγγραφο:

  • Το άτομο που υποβάλλει την αίτηση επιτρέπεται να ασκεί το επάγγελμά του χωρίς περιορισμούς σε μια άλλη χώρα.
  • Δεν εκκρεμούν σε βάρος του ατόμου αυτού ποινικές διαδικασίες.
  • Δεν έχουν επιβληθεί στο άτομο αυτό κυρώσεις ή πειθαρχικά μέτρα.

Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδίδεται στη χώρα στην οποία εργάστηκε τελευταία το άτομο που υποβάλλει την αίτηση.

Πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Ελληνικά: Führungszeugnis
Επίσης: Ποινικό μητρώο [Führungs·zeugnis]

Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής είναι μια πιστοποίηση των επίσημων αρχών στη Γερμανία. Περιέχει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για το ποινικό μητρώο ενός ατόμου. Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδίδεται κατόπιν αίτησης ενός ατόμου άνω των 14 ετών. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα στην κοινοτική διοίκηση του κύριου τόπου διαμονής, εάν κατοικείτε ήδη στη Γερμανία. Εάν δεν κατοικείτε ακόμα στη Γερμανία, αρμόδιες είναι οι γερμανικές διπλωματικές/προξενικές αρχές.

Παρόμοια έγγραφα εκδίδονται κατά κανόνα και σε άλλες χώρες για τους υπηκόους τους.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Ελληνικά: Konformitätsbescheinigung
Επίσης: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ [EU-Konformitäts·bescheinigung]

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό ορίζεται ως συμμόρφωση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εάν τα επαγγελματικά προσόντα προς αναγνώριση αποκτήθηκαν πριν από την προσχώρηση της εκάστοτε χώρας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται για τα επαγγελματικά προσόντα με αυτόματη αναγνώριση.

Πρακτική άσκηση προσαρμογής

Ελληνικά: Anpassungslehrgang

Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι ένα αντισταθμιστικό μέτρο όσον αφορά στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια πρακτική άσκηση προσαρμογής μπορείτε να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι μια πρακτική άσκηση του εκάστοτε νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος υπό την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου επαγγελματία, π.χ. ως νοσοκόμας σε ένα νοσοκομείο. Ενδεχομένως να συσχετίζεται παράλληλα με μια συμπληρωματική επαγγελματική κατάρτιση. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής εξαρτάται από τις ουσιώδεις διαφορές που έχουν προσδιοριστεί στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Μια πρακτική άσκηση προσαρμογής διαρκεί 3 έτη κατά μέγιστο. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, μπορείτε να λάβετε την πλήρη αναγνώριση.

Προσαρμογή δεξιοτήτων

Ελληνικά: Anpassungsqualifizierung

Με την προσαρμογή δεξιοτήτων μπορείτε στην περίπτωση των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων να εξισώσετε ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Έτσι, μπορείτε να επιτύχετε την πλήρη αναγνώριση.

Πρόσβαση στην αγορά εργασίας [αγορά εργασίας·πρόσβαση]

Ελληνικά: Arbeitsmarktzugang

Η νόμιμη ή επαγγελματική προϋπόθεση για την αγορά εργασίας στη Γερμανία. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ρυθμίζεται μέσω του νόμου περί άδειας διαμονής (AufenthG). Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί από ό,τι για τα άτομα από τρίτες χώρες. Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύει η ελευθερία εγκατάστασης.

Προσωπική καταλληλότητα

Γερμανικά: persönliche Eignung

Επίσης: Zuverlässigkeit

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα,η προσωπική καταλληλότητα είναι σημαντική για την αίτηση αναγνώρισης. Π.χ. για τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Κατά την αίτηση αναγνώρισης ή πριν από την έναρξη αντισταθμιστικού μέτρου, η αρμόδια υπηρεσία. ζητά αποδεικτικό έγγραφο προσωπικής καταλληλότητας. Κάποιες φορές, το αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιον νέο εργοδότη. Πότε κρίνεται κατάλληλο ένα πρόσωπο: Όταν δεν έχει διαπράξει ποινικά αδικήματα και είναι αξιόπιστο. 

Η προσωπική καταλληλότητα αποδεικνύεται με τα παρακάτω έγγραφα:

  • Πιστοποιητικό καλής διαγωγής
  • Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή αντίστοιχο αποδεικτικό έγγραφο από τη χώρα προέλευσης
  • Δήλωση για το αν εκκρεμεί σε βάρος του ενδιαφερομένου ποινική διαδικασία ή δίκη, π.χ. πτωχευτική διαδικασία
  • Για υπηκόους από την ΕΕ/τον ΕΟΧ/την Ελβετία: Πιστοποιητικό καλής διαγωγής (Certificate of Good Standing)

Όλα τα αποδεικτικά έγγραφα δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερα των 3 μηνών.