Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Ο

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Ο
Οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie  
Επίσης: Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Berufs·anerkennungs·richtlinie], Οδηγία για την αναγνώριση [Anerkennungs·richtlinie]

Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ονομάζεται επισήμως "Οδηγία 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ". Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ισχύει για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και ορίζει για τους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ τα κριτήρια και τους διαδικαστικούς κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων περιλαμβάνεται στην οδηγία ο όρος "ουσιώδεις διαφορές". Η οδηγία προβλέπει ότι η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να λάβει υπόψη της την επαγγελματική εμπειρία σας στο εκάστοτε επάγγελμα, καθώς και τη δυνατότητα αντιστάθμισης των ουσιωδών διαφορών των επαγγελματικών προσόντων σας σε σύγκριση με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Εάν παρ' όλα αυτά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω αντισταθμιστικών μέτρων.

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2005 και μεταρρυθμίστηκε με την οδηγία 2013/55/EΕ.

Ουσιώδεις διαφορές

Ελληνικά: Wesentliche Unterschiede

Εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων δεν διαπιστωθεί πλήρης αναγνώριση, αναφέρονται στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων οι διαφορές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διάρκεια μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Αυτές ονομάζονται "ουσιώδεις διαφορές".