Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Μ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Μ
Μερική πρόσβαση σε επάγγελμα

Γερμανικά:  Partieller Berufszugang

Ένα επαγγελματικό προσόν από το εξωτερικό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ένα γερμανικό επαγγελματικό προσόν. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση δεν είναι δυνατή. Κάποιες φορές, η αρμόδια υπηρεσία ενδέχεται να εγκρίνει την επονομαζόμενη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα. Με τη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Για την εργασία με μερική πρόσβαση σε επάγγελμα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Η άδεια για μερική πρόσβαση σε επάγγελμα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβληθεί αίτηση. Με τη συγκεκριμένη άδεια επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Επιτρέπεται, όμως, μόνο η άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο στη χώρα εκπαίδευσής του.

Μεταφραστές (δημόσια διορισμένοι/αναγνωρισμένοι)

Γερμανικά:  Übersetzerin oder Übersetzer (öffentlich bestellt/ermächtigt)
Επίσης: 
ermächtigte Übersetzerin/ ermächtigter Übersetzer
vereidigte Übersetzerin/vereidigter Übersetzer
beeidigte Übersetzerin/beeidigter Übersetzer

Οι μεταφραστές αναλαμβάνουν να μεταφράσουν από μια γλώσσα σε άλλη. Κάποιες φορές, η μετάφραση υπηρεσιακών εγγράφων χρειάζεται βεβαίωση ως προς την ορθότητά της. Σε αυτήν την περίπτωση, στο έγγραφο προστίθεται μια ειδική θεώρηση και υπογραφή. Η βεβαίωση αυτή στη Γερμανία επιτρέπεται να χορηγείται μόνο από αναγνωρισμένους μεταφραστές. Η σχετική άδεια δίνεται στους μεταφραστές από το δικαστήριο. Στη Γερμανία οι μεταφραστές αυτοί διαθέτουν διαφορετικούς τίτλους. Μπορεί να χαρακτηρίζονται ως:

  • δημόσια διορισμένοι ("öffentlich bestellt")
  • διορισμένοι από δικαστήριο ("gerichtlich bestellt")
  • (γενικά) αναγνωρισμένοι ("(allgemein) ermächtigt")
  • (γενικά) διαπιστευμένοι ("(allgemein) beeidigt")
  • (γενικά) ορκωτοί ("(allgemein) vereidigt")

Σε μια αίτηση αναγνώρισης περιλαμβάνονται συνήθως έγγραφα που πρέπει να μεταφραστούν. Ένας κατάλογος μεταφραστών στη Γερμανία είναι διαθέσιμος διαδικτυακά στη βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών της υπηρεσίας διοίκησης δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου.

Κάποιες φορές, οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν κάνουν δεκτές μεταφράσεις από δημόσια διορισμένους μεταφραστές του εξωτερικού! Για τον λόγο αυτόν, πριν από την εκπόνηση της μετάφρασης είναι σημαντικό να υποβάλλεται η εξής ερώτηση προς την αρμόδια υπηρεσία: Μπορώ να μεταφράσω τα έγγραφά μου και στη χώρα προέλευσής μου; 

Οι γερμανικές προξενικές αρχές σε άλλες χώρες παρέχουν στοιχεία επικοινωνίας διορισμένων ή αναγνωρισμένων μεταφραστών του εξωτερικού.

Βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών

Γερμανικές προξενικές αρχές σε άλλες χώρες

Μετεκπαίδευση, επαγγελματική

Ελληνικά: Fortbildung, berufliche
Επίσης: Μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη [Aufstiegs·fortbildung]

Σκοπός της μετεκπαίδευσης είναι η διατήρηση και η προσαρμογή ή διεύρυνση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω αυτής είναι δυνατή η επαγγελματική ανέλιξη. Οι επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG) ή σύμφωνα με τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO). Το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι απαιτήσεις, καθώς και οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εξέτασης καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες διορίζουν επίσης και τις εξεταστικές επιτροπές. Η επιτυχής συμμετοχή σε μια μετεκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου μετεκπαίδευσης

Η επαγγελματική μετεκπαίδευση βασίζεται στη Γερμανία κατά κανόνα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι, επίσης, δυνατή μέσω της αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά: Nicht reglementierte Berufe

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν ισχύουν συγκεκριμένες κρατικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άδεια επαγγέλματος που να θεωρείται απαραίτητη για την εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Όσον αφορά στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με επαγγελματικά προσόντα από την αλλοδαπή απευθείας στη γερμανική αγορά εργασίας ή να εργαστείτε ανεξάρτητα. Στη Γερμανία π.χ. όλα τα επαγγέλματα που βασίζονται σε διττή επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Η αναγνώριση δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση, προκειμένου να επιτραπεί η εργασία σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Ωστόσο, και για ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχετε νόμιμο δικαίωμα στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Μητρώο βιοτεχνών

Ελληνικά: Handwerksrolle

Για την ανεξάρτητη άσκηση χειρωνακτικής εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια απαιτείται στη Γερμανία η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Το μητρώο βιοτεχνών είναι ένας κατάλογος που τηρείται από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK). Οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο βιοτεχνών, οι αρχιτεχνίτες σε χειρωνακτική εργασία που υπόκειται σε αδειοδότηση. λαμβάνουν την "κάρτα χειρωνακτικού επαγγέλματος". Εάν έχετε αποκτήσει τίτλο μετεκπαίδευσης ως αρχιτεχνίτης σε χειρωνακτική εργασία εκτός Γερμανίας, μπορείτε να ζητήσετε την αναγνώριση του τίτλου αυτού στη Γερμανία. Η αναγνώριση σάς δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο βιοτεχνών. Ωστόσο, δεν λαμβάνετε τον τίτλο του αρχιτεχνίτη.