Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Κ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Κ
Καταλληλότητα υγείας

Γερμανικά: gesundheitliche Eignung

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η καταλληλότητα υγείας είναι σημαντική για την αίτηση αναγνώρισης. Π.χ. για τα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας υγείας, της ασφάλειας και στον κοινωνικό και εκπαιδευτικό τομέα. Για τα επαγγέλματα αυτά, η αρμόδια υπηρεσία ζητά αποδεικτικό έγγραφο καταλληλότητας υγείας. Το ίδιο ισχύει και πριν από την έναρξη αντισταθμιστικού μέτρου. Κάποιες φορές, το αποδεικτικό έγγραφο πρέπει να παρουσιαστεί σε κάποιον νέο εργοδότη. Πότε κρίνεται κατάλληλη η υγεία ενός ατόμου: Όταν το άτομο είναι ψυχολογικά και σωματικά σε θέση να ασκήσει κάποιο επάγγελμα.

Συνήθως, η καταλληλότητα υγείας μπορεί να αποδειχτεί με ιατρικό πιστοποιητικό. Στο πιστοποιητικό αυτό αναγράφεται ότι η εργασία του ενδιαφερομένου δεν παρεμποδίζεται εξαιτίας της υγείας του. Κατά κύριο λόγο, το πιστοποιητικό αυτό δεν επιτρέπεται να είναι παλαιότερο των 3 μηνών. 

Μια ακόμα πιθανότητα είναι η εξής: Η αρμόδια υπηρεσία να ζητήσει μόνο προσωπική δήλωση για την ατομική κατάσταση της υγείας.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER)

Γερμανικά: Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen (GER)

Το Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER) αποτελεί πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν μια ξένη γλώσσα. Το GER κατατάσσει τις γλωσσικές δεξιότητες που αφορούν μια ξένη γλώσσα σε διαφορετικά επίπεδα ικανοτήτων και γλωσσικά επίπεδα. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται πιο εύκολα η σύγκριση μεταξύ των γλωσσικών δεξιοτήτων. Το GER αποτελεί, επίσης, μέτρο για την κατάκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων.

Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες (GER)

Πίνακας αυτοαξιολόγησης του Europass

Κόστος διαδικασίας

Ελληνικά: Verfahrenskosten

Το κόστος διαδικασίας είναι τα τέλη που πρέπει να πληρώσετε για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τα οποία ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ενδεχομένως να προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα εκτός από το κόστος διαδικασίας, π.χ. για τις μεταφράσεις και επικυρώσεις των εγγράφων σας. Στην ενότητα "δυνατότητες χρηματοδότησης" μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες οικονομικής βοήθειας.

Δυνατότητες χρηματοδότησης

Κράτος μέλος καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsmitgliedstaat

Το κράτος μέλος καταγωγής προσδιορίζει τη χώρα καταγωγής ενός ατόμου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Εάν είστε υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα εξόδου από τη χώρα καταγωγής σας και εισόδου και διαμονής σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Βάση της συνθήκης αυτής αποτελεί η οδηγία ΕΕ 2004/38/EΚ, σύμφωνα με την οποία οι υπήκοοι της ΕΕ απολαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.