Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Β

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Β
Βεβαίωση επάρκειας

Γερμανικά: Befähigungsnachweis

Επίσης: Sachkundenachweis

Για ορισμένες δραστηριότητες αυτοαπασχόλησης και χειρωνακτικές εργασίες είναι σημαντικό το εξής: Τα άτομα που τις ασκούν πρέπει να διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις ή επάρκεια για συγκεκριμένες δραστηριότητες. Οι εξειδικευμένες γνώσεις ή η επάρκεια πρέπει να αποδεικνύονται με σχετικά έγγραφα. Μόνο τότε τα άτομα λαμβάνουν την άδεια για επαγγελματική άσκηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Το έγγραφο με αυτήν την άδεια ονομάζεται Befähigungsnachweis (βεβαίωση επάρκειας) ή Sachkundenachweis (πιστοποιητικό ικανότητας).

Για τη βεβαίωση επάρκειας απαιτείται συγκεκριμένη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση. Συχνά, προβλέπονται και εξετάσεις (π.χ. εξετάσεις ικανοτήτων). Στη συνέχεια, η βεβαίωση επάρκειας ή το πιστοποιητικό ικανότητας λαμβάνεται με τη μορφή επίσημου εγγράφου. Για ορισμένες δραστηριότητες πρέπει, επίσης, να αποδειχθεί η καταλληλότητα υγείας ή προσωπική καταλληλότητα. Αυτό ισχύει, π.χ., για φύλακες, ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές ή δασκάλους οδήγησης.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις είναι δυνατόν να έχουν αποκτηθεί και μέσω του επαγγέλματος. Τότε η επαγγελματική εκπαίδευση διαθέτει την ίδια ισχύ με τη βεβαίωση επάρκειας ή το πιστοποιητικό ικανότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει αν το επαγγελματικό προσόν από το εξωτερικό αναγνωρίζεται για βεβαίωση επάρκειας ή πιστοποιητικό ικανότητας.