Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Α

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Α
Αίτηση αναγνώρισης

Γερμανικά: Anerkennungsantrag
Επίσης: Antrag auf Anerkennung

Η αίτηση αναγνώρισης αφορά συνήθως ένα έντυπο. Με αυτήν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Η αίτηση αναγνώρισης αποστέλλεται μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία. Επίσης, μπορεί να υποβάλλεται εκεί αυτοπροσώπως. Είναι δυνατή η λήψη της αίτησης αναγνώρισης από τον ιστότοπο της αρμόδιας υπηρεσίας

Κάποιες φορές, ωστόσο, δεν υπάρχει δυνατότητα λήψης της αίτησης αναγνώρισης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να δημιουργηθεί άτυπη αίτηση. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να συντάξει μια επιστολή προς την αρμόδια υπηρεσία. Στην επιστολή πρέπει να αιτείται τη αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Η αρμόδια υπηρεσία  παρέχει ενημέρωση σχετικά με την πορεία της διαδικασίας.

Αίτηση ανανέωσης

Ελληνικά: Folgeantrag
Επίσης: Επακόλουθη αίτηση [Nachfolge·antrag], αίτηση αναθεώρησης [Wiederaufnahme·antrag]

Μια αίτηση ανανέωσης είναι μια εκ νέου αίτηση αναγνώρισης που ακολουθεί ένα αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει έπειτα εκ νέου εάν με το αντισταθμιστικό μέτρο ή με την προσαρμογή δεξιοτήτων  μπορούν να αντισταθμιστούν ουσιώδεις διαφορές με βάση την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Εάν ναι, λαμβάνετε την πλήρη αναγνώριση και ενδεχομένως ταυτόχρονα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος /  άδεια επαγγέλματος την κρατική αναγνώριση ή το δικαίωμα χρήσης ενός επαγγελματικού τίτλου.

Αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennung
Επίσης: επίσης: Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων [Berufs·qualifikation], προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung], επαγγελματική αναγνώριση, ισοτιμία

Αναγνώριση των αλλοδαπών επαγγελματικών προσόντων σημαίνει ότι ένα επαγγελματικό προσόν που δεν αποκτήθηκε στη Γερμανία μπορεί να εξισωθεί νομικά με ένα επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Επομένως, το επαγγελματικό προσόν που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή αναγνωρίζεται και στη Γερμανία. 

Γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ πλήρους, μερικής και μηδενικής αναγνώρισης. "Πλήρης αναγνώριση" σημαίνει ότι τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισοδύναμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. "Μερική αναγνώριση" σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικό προσόν σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Μπορείτε, ωστόσο, να αποκτήσετε την "πλήρη αναγνώριση", ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια διαδικασία προσαρμογής δεξιοτήτων ή μέσω της εφαρμογής αντισταθμιστικού μέτρου.  "Μηδενική αναγνώριση" σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικό προσόν σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλες.

Για να αποκτήσετε την αναγνώριση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης. Στη συνέχεια, ξεκινά μια διαδικασία αναγνώρισης.

 

 

αναγνώριση, κρατική (τίτλος)

Ελληνικά: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κρατικής αναγνώρισης. "Κρατικά αναγνωρισμένος" ή "κρατικά πιστοποιημένος" είναι οι αντίστοιχες προσθήκες ενός επαγγελματικού τίτλου. Αυτές οι προσθήκες προστατεύονται νομικά. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ανάλογο τίτλο, πρέπει να αποκτήσετε το ανάλογο επαγγελματικό προσόν που να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αυτό δεν ισοδυναμεί με τον όρο αναγνώριση που αφορά επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Ο πρόσθετος προσδιορισμός μπορεί να είναι μέρος του προσδιορισμού ενός πτυχίου, π.χ. μετά από μετεκπαίδευση, π.χ. "κρατικά πιστοποιημένος οικονομικός επιχειρήσεων" ή "κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός". Αυτό ρυθμίζεται, στη συνέχεια, νομικά με συγκεκριμένο τρόπο μέσω νόμων και κανονισμών.

Μπορεί όμως, επίσης, να πρόκειται για πρόσθετο προσδιορισμό του επαγγελματικού τίτλου που να συσχετίζεται με συγκεκριμένη πιστοποίηση προσόντων και νομικούς περιορισμούς, π.χ. βάσει νόμων στα ομόσπονδα κρατίδια. Για παράδειγμα "κρατικά πιστοποιημένος χημικός τροφίμων" ή "κρατικά πιστοποιημένη νοσοκόμα ηλικιωμένων προσώπων". 
Στην περίπτωση των κοινωνικών επαγγελμάτων υπάρχουν, με βάση τους κρατικούς νόμους, επαγγέλματα, όπως π.χ. "κρατικά αναγνωρισμένη κοινωνική παιδαγωγός". Βάσει της κρατικής αναγνώρισης μπορεί κανείς σε ορισμένα επαγγέλματα να ασκήσει συγκεκριμένα επαγγελματικά καθήκοντα.

Σχετικά με την κατοχύρωση για κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία. Ανατρέξτε σχετικά στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ανάλυση προσόντων

Ελληνικά: Qualifikationsanalyse

Η ανάλυση προσόντων είναι μια ειδική μορφή απόδειξης των επαγγελματικών προσόντων. Αυτή η απόδειξη πραγματοποιείται υπό τις ακόλουθες συνθήκες:

Κατά την ανάλυση προσόντων, οι επαγγελματικές γνώσεις και δεξιότητες αποδεικνύονται στην πράξη. Για παράδειγμα, μέσω δείγματος εργασίας, τεχνικής συζήτησης ή δοκιμαστικής εργασίας σε μια εταιρεία.

Το άτομο θα πρέπει να μην έχει καμία ευθύνη για την απώλεια των εγγράφων. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει από το άτομο να ορκιστεί. Η ανάλυση προσόντων γίνεται με βάση τον Νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO).

Συχνές ερωτήσεις - Ανάλυση προσόντων

Αντισταθμιστικό μέτρο

Ελληνικά:  Ausgleichsmaßnahme
Επίσης: Μέτρο προσαρμογής [Anpassungs·maßnahme]

 

Αν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα  νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί  ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα και στο επάγγελμα αναφοράς  στη Γερμανία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Μπορείτε έτσι να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές και να λάβετε πλήρη αναγνώριση. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εφαρμογή του αντισταθμιστικού μέτρου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης στην αρμόδια υπηρεσία.

Ανάλογα με το επάγγελμα και τους νομικούς κανόνες, ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια εξέταση επάρκειας (πολίτες ΕΕ) ή εξέταση γνώσεων (πτυχία τρίτων χωρών).
 

Αξιολόγηση πιστοποιητικού

Ελληνικά: Zeugnisbewertung

Για τα πανεπιστημιακά διπλώματα που οδηγούν σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ούτε και αναγνώριση. Υπάρχει ωστόσο η αξιολόγηση πιστοποιητικού για τα πανεπιστημιακά διπλώματα της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Στην αξιολόγηση πιστοποιητικού περιγράφεται το πανεπιστημιακό δίπλωμά σας και πιστοποιούνται οι επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες χρήσης.

Weitere Informationen zur Zeugnisbewertung
 

Απόφαση
Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsbescheid
Επίσης: Απόφαση ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·bescheid], απόφαση, απόφαση σχετικά με την ισοτιμία, απόφαση σχετικά με τον προσδιορισμό ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung] ή και έγγραφο αναγνώρισης [Anerkennungs·urkunde]

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι μια νομικώς δεσμευτική πράξη με την οποία η αρμόδια υπηρεσία σάς ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας αναγνώρισης

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορεί, επίσης, στην περίπτωση της πλήρους αναγνώρισης να είναι η  άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή στην περίπτωση της άδειας επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, η άδεια χρήσης επαγγελματικού τίτλου ή ένα έγγραφο κρατικής αναγνώρισης.

Αρμόδια υπηρεσία

Ελληνικά: Zuständige Stelle

Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι αρχές ή οι οργανισμοί, που με βάση τις ισχύουσες νομικές και διοικητικές διατάξεις διεκπεραιώνουν τη διαδικασία αναγνώρισης.

Αρχιτεχνίτης

Ελληνικά: Meisterin/Meister
Επίσης: Ειδίκευση αρχιτεχνίτη [Meister·qualifikation]

Αρχιτεχνίτης είναι ο προσδιορισμός για έναν μετεκπαίδευσης βάσει επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Οι αρχιτεχνίτες είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν εργασίες σε ανώτερες θέσεις σε επιχειρήσεις και εταιρείες ή στη διοίκηση επιχειρήσεων. 

Υπάρχουν μετεκπαιδεύσεις για τον τίτλο του αρχιτεχνίτη σε διάφορα επαγγέλματα. Κατά κανόνα, μια μετεκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου του αρχιτεχνίτη οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Ενδεχομένως μπορείτε, επίσης, με επαρκή επαγγελματική εμπειρίαή με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο να ολοκληρώσετε μια μετεκπαίδευση. Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται πάντα από τις νομικές συνθήκες που διέπουν το εκάστοτε επάγγελμα.

Ο τίτλος του αρχιτεχνίτη σε χειρωνακτική εργασία συγκαταλέγεται π.χ. στους τίτλους μετεκπαίδευσης. Υπάρχουν ωστόσο και αρχιτεχνίτες στον τομέα της βιομηχανίας, της γεωργικής οικονομίας και άλλων επαγγελματικών τομέων.

Στη χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια μπορεί μόνο ένας αρχιτεχνίτης να διευθύνει ανεξάρτητα μια επιχείρηση και να εκπαιδεύει ο ίδιος μαθητευόμενους.
 

Αυτόματη αναγνώριση

Ελληνικά: Automatische Anerkennung

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) η αυτόματη αναγνώριση. Η αυτόματη αναγνώριση ισχύει στην περίπτωση των ιατρών, καθώς και οδοντιάτρων. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν και οι εξειδικευμένες ιατρικές επιμορφώσεις. Υπάρχει, επίσης, η αυτόματη αναγνώριση για κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσοκόμους, μαίες, καθώς και αρχιτέκτονες.

Για αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαία πρότυπα για την πιστοποίηση προσόντων. Τα επαγγέλματα παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/EK).

Για την αυτόματη αναγνώριση πρέπει, επίσης, να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης ωστόσο δεν εξετάζεται ξεχωριστά η ισοτιμία.