Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Δ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Δ
Δήλωση επιτηδεύματος

Ελληνικά: Gewerbeanmeldung

Εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να ασκήσει επιτήδευμα στη Γερμανία, πρέπει να το δηλώσει στην υπηρεσία επιτηδευμάτων. Στη συνέχεια, λαμβάνει την επίσημη πιστοποίηση που είναι η άδεια άσκησης επιτηδεύματος. 

Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά:  Anerkennungsverfahren
Επίσης: Διαδικασία προσδιορισμού ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellungs·verfahren], προσδιορισμός ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·feststellung] ή εξέταση ισοτιμίας [Gleichwertigkeits·prüfung]

Στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η  αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία εξετάζει σε ποιο βαθμό τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή είναι ισότιμα με τo αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία και αν είναι εφικτή η αναγνώριση.

Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πιστοποιητικά και έγγραφα που να παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Η επαγγελματική εμπειρία στο εκάστοτε επάγγελμα είναι, επίσης, σημαντική.

Διττή επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά:  Duale Berufsausbildung
Επίσης: διττό σύστημα


βλέπε επαγγελματική εκπαίδευση