Προσωπική παροχή συμβουλών στη Γερμανία

Λογότυπο δικτύου IQ

Λάβετε συμβουλές προσωπικά! Ο σύμβουλος του προγράμματος υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης) σάς βοηθά κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Το πρόγραμμα υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης) προσφέρει δωρεάν παροχή συμβουλών.

Επιπλέον, προσφέρει διάφορα μέτρα πιστοποίησης IQ. Πρόκειται για μαθήματα ή εξατομικευμένη καθοδήγηση. Αν έχετε υποβληθεί ήδη σε μια διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και δεν έχετε λάβει πλήρη αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, μπορείτε σε περίπτωση επιτυχούς συμμετοχής να λάβετε ωστόσο την πλήρη αναγνώριση.

Παρατήρηση: Αν δεν ζείτε ακόμα στη Γερμανία, απευθυνθείτε σε ένα συμβουλευτικό κέντρο στο ομόσπονδο κρατίδιο, στο οποίο σχεδιάζετε να εργαστείτε.