Ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Άποψη από ψηλά μιας αίθουσας παραδόσεων με φοιτητές
© Matej Kastelic / Fotolia

Αναγνώριση τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Αν κατέχετε τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για να αποκτήσετε αναγνώριση, πρέπει είτε να ακολουθήσετε τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είτε να καταθέσετε τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για αξιολόγηση. Επιθυμείτε ενδεχομένως να ξεκινήσετε ή να συνεχίσετε σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη Γερμανία;

Ανάλογα, αν οι σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οδηγούν σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Γερμανία ή αντιστοιχούν σε έναν μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επαγγελματικό τομέα, η διαδικασία της αναγνώρισης εξελίσσεται διαφορετικά.

Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αν κατέχετε έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, αυτός πρέπει να είναι επίσημα αναγνωρισμένος στη Γερμανία, εφόσον επιθυμείτε να εργαστείτε στο επάγγελμα αυτό. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι για παράδειγμα του ιατρού, του μηχανικού, του δασκάλου και άλλα επαγγέλματα. Η αξιολόγηση του πανεπιστημιακού τίτλου σας πραγματοποιείται στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Μπορείτε να λάβετε μια λίστα με όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στη Γερμανία από τη διαδικτυακή πλατφόρμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Αν κατέχετε έναν τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν οδηγεί σε νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ούτε επίσημη αναγνώριση για αυτόν τον τίτλο σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Μπορείτε όμως να υποβάλετε αίτηση για αξιολόγηση πιστοποιητικού για μη γερμανικούς τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Στην αξιολόγηση πιστοποιητικού περιγράφεται ο τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχετε και πιστοποιούνται οι επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες χρήσης του. Η αξιολόγηση πιστοποιητικού δεν είναι υποχρεωτική, αλλά είναι μια καλή δυνατότητα παρουσίασης της ποιότητας και του επιπέδου του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχετε, σε πιθανούς εργοδότες. Η αξιολόγηση πιστοποιητικού κοστίζει ένα χρηματικό ποσό. Για το ακριβές ύψος των εξόδων μπορείτε να ρωτήσετε στην κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB).

Ακαδημαϊκοί τίτλοι αλλοδαπής

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ακαδημαϊκών τίτλων που δεν αποκτήθηκαν στη Γερμανία, απαντά το υπουργείο επιστημών του εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου. Κατά κανόνα ισχύει: Είναι δυνατή η χρήση ενός ακαδημαϊκού τίτλου στο πρωτότυπο. Η μετατροπή ενός ακαδημαϊκού τίτλου που δεν αποκτήθηκε στη Γερμανία, σε γερμανικό ακαδημαϊκό τίτλο είναι δυνατή μόνο για επαναπατριζόμενους ομογενείς. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στα αντίστοιχα πληροφοριακά δελτία των ομόσπονδων κρατιδίων.

Σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη Γερμανία

Αν έχετε ξεκινήσει σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα προέλευσής σας και επιθυμείτε να τις συνεχίσετε στη Γερμανία, αρμόδιο για την αναγνώριση των διδακτικών μονάδων που έχετε συγκεντρώσει και των εξετάσεων που έχετε περάσει μέχρι τώρα είναι το εκάστοτε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (International Office, Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών από χώρες εξωτερικού, AAA) και, σε περίπτωση τίτλων σπουδών με κρατικές εξετάσεις, το εκάστοτε γραφείο εξετάσεων κρατιδίου.

Επιθυμείτε να ξεκινήσετε σπουδές σε γερμανικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Στην περίπτωση αυτή, το απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχετε από τη χώρα προέλευσής σας πρέπει να παρέχει δικαίωμα φοίτησης σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό είναι ένα απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με το οποίο μπορείτε να σπουδάσετε στη χώρα προέλευσής σας.

Δικαίωμα φοίτησης σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορεί να παρέχει και ένας τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης, για παράδειγμα για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης σας. Ή μπορείτε να αποκτήσετε με τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχετε άδεια φοίτησης σε ένα κολέγιο και, στη συνέχεια, να ξεκινήσετε σπουδές σε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης που κατέχετε μπορεί να σάς παρέχει, επίσης, το δικαίωμα να συμμετάσχετε σε εισαγωγικές εξετάσεις για σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Μέσω της βάσης δεδομένων anabin της κεντρικής υπηρεσίας για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB) μπορείτε να ερευνήσετε εκ των προτέρων, αν ή για ποιους τομείς επαρκούν τα προσόντα σας. Για επιλεγμένες χώρες υπάρχει, επίσης, διαθέσιμη η διαδικτυακή πλατφόρμα της Γερμανικής υπηρεσίας ακαδημαϊκών ανταλλαγών (DAAD).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το γερμανικό σύστημα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πώς αναζητείτε ένα ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υποβάλετε αίτηση υποψηφιότητας για σπουδές, καθώς και αν χρειάζεστε βίζα, μπορείτε να βρείτε στη σελίδα "Study in Germany".