Γλωσσάρι

Γλωσσάρι

Στο γλωσσάρι θα βρείτε κατανοητές επεξηγήσεις για τους όρους που θα συναντήσετε στο κείμενο "Αναγνώριση στη Γερμανία".

Δήλωση επιτηδεύματος

Ελληνικά: Gewerbeanmeldung

Εάν κάποιο άτομο επιθυμεί να ασκήσει επιτήδευμα στη Γερμανία, πρέπει να το δηλώσει στην υπηρεσία επιτηδευμάτων. Στη συνέχεια, λαμβάνει την επίσημη πιστοποίηση που είναι η άδεια άσκησης επιτηδεύματος.


Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsverfahren
Επίσης: Gleichwertigkeitsfeststellungsverfahren, Gleichwertigkeitsfeststellung, Gleichwertigkeitsprüfung

Στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία εξετάζει σε ποιο βαθμό τα επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή είναι ισότιμα με τo αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία και αν είναι εφικτή η αναγνώριση.

Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων πιστοποιητικά και έγγραφα που να παρέχουν πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Η επαγγελματική εμπειρία στο εκάστοτε επάγγελμα είναι, επίσης, σημαντική.


Διερμηνέας, δημόσια διορισμένος/ορκωτός

Ελληνικά: Dolmetscher, öffentlich bestellte/beeidigte

βλέπε μεταφραστήςEΕ/ΕΟΧ/Ελβετία

Ελληνικά: EU/EWR/Schweiz

Κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και της Ελβετίας. Τα κράτη μέλη της ΕΕ είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία.

Τα κράτη ΕΟΧ είναι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ συμπεριλαμβανομένης της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν και της Νορβηγίας.

Η Ελβετία συμμετέχει βάσει διμερούς συμφωνίας με την ΕΕ στο ευρωπαϊκό σύστημα της επαγγελματικής αναγνώρισης.Κράτος μέλος καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsmitgliedstaat

Το κράτος μέλος καταγωγής προσδιορίζει τη χώρα καταγωγής ενός ατόμου εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Εάν είστε υπήκοος της ΕΕ, έχετε το δικαίωμα εξόδου από τη χώρα καταγωγής σας και εισόδου και διαμονής σε μια άλλη χώρα της ΕΕ.

Βάση της συνθήκης αυτής αποτελεί η οδηγία ΕΕ 2004/38/EΚ, σύμφωνα με την οποία οι υπήκοοι της ΕΕ απολαμβάνουν το δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ.


Κόστος διαδικασίας

Ελληνικά: Verfahrenskosten

Το κόστος διαδικασίας είναι τα τέλη που πρέπει να πληρώσετε για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τα οποία ζητούνται από την αρμόδια υπηρεσία.

Ενδεχομένως να προκύψουν επιπρόσθετα έξοδα εκτός από το κόστος διαδικασίας, π.χ. για τις μεταφράσεις και επικυρώσεις των εγγράφων σας. Στην ενότητα "δυνατότητες χρηματοδότησης" μπορείτε να βρείτε τις δυνατότητες οικονομικής βοήθειας.

Δυνατότητες χρηματοδότησης


Οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: EU-Berufsanerkennungsrichtlinie
Επίσης: Οδηγία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, Οδηγία για την αναγνώριση

Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ονομάζεται επισήμως "Οδηγία 2005/36/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων". Η οδηγία της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων ισχύει για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και ορίζει για τους υπηκόους των κρατών μελών της ΕΕ τα κριτήρια και τους διαδικαστικούς κανόνες για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων τα οποία έχουν αποκτηθεί στα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως κριτήριο για την αξιολόγηση της ισοτιμίας των επαγγελματικών προσόντων περιλαμβάνεται στην οδηγία ο όρος "ουσιώδεις διαφορές". Η οδηγία προβλέπει ότι η αρμόδια υπηρεσία πρέπει να λάβει υπόψη της την επαγγελματική εμπειρία σας στο εκάστοτε επάγγελμα, καθώς και τη δυνατότητα αντιστάθμισης των ουσιωδών διαφορών των επαγγελματικών προσόντων σας σε σύγκριση με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Εάν παρ' όλα αυτά υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, μπορούν να αντισταθμιστούν μέσω αντισταθμιστικών μέτρων .

Η οδηγία τέθηκε σε ισχύ στις 15 Οκτωβρίου 2005 και μεταρρυθμίστηκε με την οδηγία 2013/55/EΕ.


Ουσιώδεις διαφορές

Ελληνικά: Wesentliche Unterschiede

Εάν στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων δεν διαπιστωθεί πλήρης αναγνώριση, αναφέρονται στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων οι διαφορές όσον αφορά το περιεχόμενο και τη διάρκεια μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Αυτές ονομάζονται "ουσιώδεις διαφορές".


Πίνακας επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Ελληνικά: Positivliste

Στον πίνακα επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού περιλαμβάνονται τα τρέχοντα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Ένα επάγγελμα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι ένα επάγγελμα για το οποίο υπάρχουν στη Γερμανία πολλές διαθέσιμες θέσεις. Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Απασχόλησης (ΒΑ) εκδίδει τον πίνακα επαγγελμάτων με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού 2 φορές ετησίως. Για όλα τα επαγγέλματα που περιλαμβάνονται στον πίνακα αυτόν εφαρμόζεται η ρύθμιση που ορίζει ότι στην περίπτωση απασχόλησης αλλοδαπού εργατικού δυναμικού δεν απαιτείται έλεγχος προτεραιότητας.


Πιστοποιητικό γάμου

Ελληνικά: Eheurkunde
Επίσης: Heiratsurkunde

Επίσημο έγγραφο που βεβαιώνει την ύπαρξη ή τη λήξη γάμου. Το πιστοποιητικό γάμου λαμβάνεται από το ληξιαρχείο, αφού έχει τελεστεί ο γάμος. Το πιστοποιητικό γάμου μπορεί όμως, επίσης, να ζητηθεί και μεταγενέστερα.


Πιστοποιητικό καλής διαγωγής

Ελληνικά: Führungszeugnis
Επίσης: polizeiliches Führungszeugnis

Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής είναι μια πιστοποίηση των επίσημων αρχών στη Γερμανία. Περιέχει τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες για το ποινικό μητρώο ενός ατόμου. Το πιστοποιητικό καλής διαγωγής εκδίδεται κατόπιν αίτησης ενός ατόμου άνω των 14 ετών. Η αίτηση υποβάλλεται κατά κανόνα στην κοινοτική διοίκηση του κύριου τόπου διαμονής, εάν κατοικείτε ήδη στη Γερμανία. Εάν δεν κατοικείτε ακόμα στη Γερμανία, αρμόδιες είναι οι γερμανικές διπλωματικές/προξενικές αρχές.

Παρόμοια έγγραφα εκδίδονται κατά κανόνα και σε άλλες χώρες για τους υπηκόους τους.


Πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Ελληνικά: Konformitätsbescheinigung
Επίσης: EU-Konformitätsbescheinigung

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό ορίζεται ως συμμόρφωση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εάν τα επαγγελματικά προσόντα προς αναγνώριση αποκτήθηκαν πριν από την προσχώρηση της εκάστοτε χώρας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται για τα επαγγελματικά προσόντα με αυτόματη αναγνώριση.


Πρακτική άσκηση προσαρμογής

Ελληνικά: Anpassungslehrgang

Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι ένα αντισταθμιστικό μέτρο όσον αφορά στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια πρακτική άσκηση προσαρμογής
μπορείτε να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Η πρακτική άσκηση προσαρμογής είναι μια πρακτική άσκηση του εκάστοτε νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος υπό την επίβλεψη ενός εξειδικευμένου επαγγελματία, π.χ. ως νοσοκόμας σε ένα νοσοκομείο. Ενδεχομένως να συσχετίζεται παράλληλα με μια συμπληρωματική επαγγελματική κατάρτιση. Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης προσαρμογής εξαρτάται από τις ουσιώδεις διαφορές που έχουν προσδιοριστεί στην απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων . Μια πρακτική άσκηση προσαρμογής διαρκεί 3 έτη κατά μέγιστο. Μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης προσαρμογής, μπορείτε να λάβετε την πλήρη αναγνώριση.


Προσαρμογή δεξιοτήτων

Ελληνικά: Anpassungsqualifizierung

Με την προσαρμογή δεξιοτήτων μπορείτε στην περίπτωση των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων να εξισώσετε ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Έτσι, μπορείτε να επιτύχετε την πλήρη αναγνώριση.


Πρόσβαση στην αγορά εργασίας [αγορά εργασίας·πρόσβαση]

Ελληνικά: Arbeitsmarktzugang

Η νόμιμη ή επαγγελματική προϋπόθεση για την αγορά εργασίας στη Γερμανία. Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας ρυθμίζεται μέσω του νόμου περί άδειας διαμονής (AufenthG). Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύουν διαφορετικοί κανονισμοί από ό,τι για τα άτομα από τρίτες χώρες. Για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας ισχύει η ελευθερία εγκατάστασης. Τα άτομα από τρίτες χώρες που θέλουν να εργαστούν στη Γερμανία, πρέπει προηγουμένως να λάβουν έγκριση από τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης (ΒΑ). Η διαδικασία αυτή ονομάζεται έλεγχος προτεραιότητας.


Τίτλος εκπαίδευσης

Ελληνικά: Ausbildungsnachweis

Τίτλοι εκπαίδευσης είναι τα διπλώματα, τα πιστοποιητικά εξέτασης και λοιπά έγγραφα και τίτλοι που πιστοποιούν τα επαγγελματικά προσόντα. Οι τίτλοι εκπαίδευσης πρέπει να εκδίδονται από επίσημη αρχή της χώρας στην οποία έχουν αποκτηθεί τα επαγγελματικά προσόντα.


Τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης

Ελληνικά: Berufsabschluss

Είναι το πιστοποιημένο πτυχίο μιας επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μπορεί κανείς να αποκτήσει τον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης ολοκληρώνοντας με επιτυχία τις κρατικές ή κρατικά αναγνωρισμένες εξετάσεις.


Τίτλος μετεκπαίδευσης

Ελληνικά: Fortbildungsabschluss

Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ο τίτλος που λαμβάνετε, αφού ολοκληρώσετε επιτυχώς μια επαγγελματική μετεκπαίδευση. Ένας τίτλος μετεκπαίδευσης είναι ένα επαγγελματικό προσόν το οποίο ανάλογα με την επαγγελματική μετεκπαίδευση μπορεί να συγκριθεί με το ακαδημαϊκό επίπεδο ενός πρώτου πτυχίου ή ακόμα και ενός μεταπτυχιακού.

Οι τίτλοι μετεκπαίδευσης αφορούν διάφορους αρχιτεχνίτες, π.χ. σε χειρωνακτικές εργασίες, ως εργοδηγούς στη βιομηχανία ή στον αγροτικό τομέα, καθώς επίσης και τεχνικούς συμβούλους, εργαζόμενους στη διοίκηση επιχειρήσεων, εξειδικευμένους εργαζόμενους στον εμπορικό τομέα ή οικονομικούς επιχειρήσεων.


Τρίτη χώρα

Ελληνικά: Drittstaat

Ως τρίτες χώρες χαρακτηρίζονται στη Γερμανία όλα τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (EΕ/ΕΟΧ/Ελβετία).


Υπηρεσία μίας στάσης (ΥΜΣ)

Ελληνικά: Einheitlicher Ansprechpartner (EA)

Η "Υπηρεσία μίας στάσης" είναι μια υπηρεσία μέσω της οποίας είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για την αναγνώριση και για άλλες κρατικές υπηρεσίες. Αυτό μπορεί π.χ. να γίνει μέσω μιας διαδικτυακής πύλης.

Με την οδηγία 2013/55/EΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργήθηκε η προϋπόθεση για ένα ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης για την αναγνώριση. Αυτό σημαίνει ότι οι υπήκοοι των χωρών της ΕΕ μπορούν να απευθύνονται σε μια υπηρεσία στο κράτος μέλος τους και μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις αναγνώρισης σε μια επονομαζόμενη "Υπηρεσία μίας στάσης".

Κέντρo ενιαίας εξυπηρέτησης δικτύου στη Γερμανία


Φίλτρο επαγγελματιών

Ελληνικά: Profi-Filter

Το "Φίλτρο επαγγελματιών" είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Το Φίλτρο επαγγελματιών απευθύνεται σε ειδικούς και εξειδικευμένους συμβούλους. Παρέχει διάφορες λειτουργίες αναζήτησης ειδικών για αρμόδιες υπηρεσίες και επαγγέλματα. Περιλαμβάνει π.χ. μια δυνατότητα φιλτραρίσματος των επαγγελμάτων κατά ρύθμιση (π.χ. ρύθμιση σε επίπεδο κρατιδίου ή ομοσπονδίας) ή κατά ομάδες επαγγελμάτων (βάσει της ενιαίας εθνικής ταξινόμησης των επαγγελμάτων 2010 (KLDB 2010) του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης και της Ομοσπονδιακής Στατιστικής Υπηρεσίας). Εάν επιθυμείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την επαγγελματική αναγνώρισή σας, προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Φίλτρο επαγγελματιών


Φορέας εκπαίδευσης

Ελληνικά: Ausbildungsbetrieb

Ο φορέας εκπαίδευσης είναι ο φορέας στον οποίο πραγματοποιείται το πρακτικό μέρος της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.


Χειρωνακτική εργασία, με απαίτηση άδειας

Ελληνικά: Handwerk, zulassungspflichtiges

Οι χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια είναι τα επιτηδεύματα που ενέχουν ιδιαίτερες πιθανότητες κινδύνου, όπως π.χ. ηλεκτροτεχνικός, ξυλουργός ή εγκαταστάτης σκαλωσιών. Τα επιτηδεύματα παρατίθενται στο παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO).

Προκειμένου να επιτραπεί η ανεξάρτητη εργασία σε χειρωνακτικές εργασίες για τις οποίες απαιτείται άδεια, πρέπει ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης να εγγραφεί στο μητρώο βιοτεχνών.

Παράρτημα A του βιοτεχνικού κώδικα (HwO)


Χώρα εκπαίδευσης

Ελληνικά: Ausbildungsland
Επίσης: Ausbildungsstaat

Η χώρα στην οποία εκδόθηκε το πτυχίο για τα επαγγελματικά προσόντα.

 


Χώρα καταγωγής

Ελληνικά: Herkunftsland
Επίσης: Herkunftsstaat, Heimatland

Η χώρα από την οποία κατάγεται ένα άτομο. Κατά κανόνα, το άτομο αυτό έχει, επίσης, την υπηκοότητα αυτής της χώρας.


Επίσημη επικύρωση

Ελληνικά: Amtliche Beglaubigung

Μια επίσημη επικύρωση είναι μια πιστοποίηση από μια αρχή ή από ένα συμβολαιογράφο, που επιβεβαιώνει το γνήσιο ενός εγγράφου, ενός αντιγράφου ή μιας υπογραφής.


αναγνώριση, κρατική (τίτλος)

Ελληνικά: anerkannt, staatlich (Bezeichnung)

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι κρατικής αναγνώρισης. "Κρατικά αναγνωρισμένος" ή "κρατικά πιστοποιημένος" είναι οι αντίστοιχες προσθήκες ενός επαγγελματικού τίτλου. Αυτές οι προσθήκες προστατεύονται νομικά. Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ανάλογο τίτλο, πρέπει να αποκτήσετε το ανάλογο επαγγελματικό προσόν που να ικανοποιεί συγκεκριμένες απαιτήσεις. Αυτό δεν ισοδυναμεί με τον όρο αναγνώριση που αφορά επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.

Ο πρόσθετος προσδιορισμός μπορεί να είναι μέρος του προσδιορισμού ενός πτυχίου, π.χ. μετά από μετεκπαίδευση, π.χ. "κρατικά πιστοποιημένος οικονομικός επιχειρήσεων" ή "κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός". Αυτό ρυθμίζεται, στη συνέχεια, νομικά με συγκεκριμένο τρόπο μέσω νόμων και κανονισμών.

Μπορεί όμως, επίσης, να πρόκειται για πρόσθετο προσδιορισμό του επαγγελματικού τίτλου που να συσχετίζεται με συγκεκριμένη πιστοποίηση προσόντων και νομικούς περιορισμούς, π.χ. βάσει νόμων στα ομόσπονδα κρατίδια. Για παράδειγμα "κρατικά πιστοποιημένος χημικός τροφίμων" ή "κρατικά πιστοποιημένη νοσοκόμα ηλικιωμένων προσώπων".
Στην περίπτωση των κοινωνικών επαγγελμάτων υπάρχουν, με βάση τους κρατικούς νόμους, επαγγέλματα, όπως π.χ. "κρατικά αναγνωρισμένη κοινωνική παιδαγωγός". Βάσει της κρατικής αναγνώρισης μπορεί κανείς σε ορισμένα επαγγέλματα να ασκήσει συγκεκριμένα επαγγελματικά καθήκοντα.

Σχετικά με την κατοχύρωση για κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα μπορείτε να ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία. Ανατρέξτε σχετικά στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση


Αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennung
Επίσης: Anerkennung der Berufsqualifikation, Gleichwertigkeitsfeststellung, berufliche Anerkennung, Gleichwertigkeit

Αναγνώριση των αλλοδαπών επαγγελματικών προσόντων σημαίνει ότι ένα επαγγελματικό προσόν που δεν αποκτήθηκε στη Γερμανία μπορεί να εξισωθεί νομικά με ένα επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Επομένως, το επαγγελματικό προσόν που αποκτήθηκε στην αλλοδαπή αναγνωρίζεται και στη Γερμανία.

Γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ πλήρους, μερικής και μηδενικής αναγνώρισης. "Πλήρης αναγνώριση" σημαίνει ότι τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισοδύναμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. "Μερική αναγνώριση" σημαίνει ότι έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Μπορείτε, ωστόσο, να αποκτήσετε την "πλήρη αναγνώριση", ολοκληρώνοντας με επιτυχία μια διαδικασία προσαρμογής δεξιοτήτων ή μέσω της εφαρμογής αντισταθμιστικού μέτρου. "Μηδενική αναγνώριση" σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα σας και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία είναι πολύ μεγάλες.

Για να αποκτήσετε την αναγνώριση, πρέπει να υποβάλετε αίτηση αναγνώρισης. Στη συνέχεια, ξεκινά μια διαδικασία αναγνώρισης.


Αίτηση αναγνώρισης

Ελληνικά: Anerkennungsantrag
Επίσης: Antrag auf Anerkennung

Η αίτηση αναγνώρισης είναι κατά κανόνα ένα έντυπο. Η αίτηση αναγνώρισης αποστέλλεται, μαζί με τα απαιτούμενα έγγραφα, στην αρμόδια υπηρεσία ή υποβάλλεται εκεί αυτοπροσώπως. Μπορείτε βασικά να κατεβάσετε την αίτηση αναγνώρισης από την ιστοσελίδα της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας.

Ενδέχεται, επίσης, να πρέπει να αποστείλετε μια ιδιόχειρη επιστολή στην αρμόδια υπηρεσία, στην οποία αιτείστε τη διαδικασία αναγνώρισης. Μπορείτε να μάθετε από την αρμόδια υπηρεσία τι πρέπει να κάνετε.


Απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsbescheid
Επίσης: Gleichwertigkeitsbescheid, Bescheid, Bescheid über Gleichwertigkeit, Bescheid zur Gleichwertigkeitsfeststellung, Anerkennungsurkunde

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι μια νομικώς δεσμευτική πράξη με την οποία η αρμόδια υπηρεσία σάς ενημερώνει σχετικά με την έκβαση της διαδικασίας αναγνώρισης.

Η απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων μπορεί, επίσης, στην περίπτωση της πλήρους αναγνώρισης να είναι η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή στην περίπτωση της άδειας επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, η άδεια χρήσης επαγγελματικού τίτλου ή ένα έγγραφο κρατικής αναγνώρισης.


Έλεγχος αναγνώρισης

Ελληνικά: Anerkennungs-Check

Ο έλεγχος αναγνώρισης είναι ένας αυτοέλεγχος στην τοποθεσία www.anerkennung-in-deutschland.de. Με τον αυτοέλεγχο οι ενδιαφερόμενοι εντός και εκτός Γερμανίας μπορούν γρήγορα να ελέγξουν εάν είναι δυνατή η αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Ο έλεγχος αναγνώρισης ρωτά εάν ο ενδιαφερόμενος για την αναγνώριση έχει ολοκληρώσει τις σπουδές για τα επαγγελματικά του προσόντα. Αυτό είναι η βασική προϋπόθεση για να είναι δυνατή η υποβολή μιας αίτησης αναγνώρισης. Ο έλεγχος αναγνώρισης, ωστόσο, δεν αποτελεί παροχή νομικών συμβουλών, κι αυτό γιατί για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων μπορεί να αποφασίσει μόνο η αρμόδια υπηρεσία .

Έλεγχος αναγνώρισης


Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση

Ελληνικά: Anerkennungs-Finder

Η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση είναι ένα ειδικό εργαλείο της τοποθεσίας www.anerkennung-in-deutschland.de. Συγκεντρώνει σημαντικές πληροφορίες για την αναγνώριση συγκεκριμένων επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Μέσω της εύρεσης πληροφοριών για την αναγνώριση μπορείτε με μερικά μόνο κλικ να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία και σημαντικές πληροφορίες για το επαγγελματικό προφίλ του αντίστοιχου επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία, για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, για τα απαιτούμενα έγγραφα, το κόστος της διαδικασίας και λοιπές ιδιαιτερότητες σχετικά με το επάγγελμα.

Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση


Νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Ελληνικά: Anerkennungsgesetz

Επίσημη ονομασία του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων: "Νόμος περί της βελτίωσης του προσδιορισμού και της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή". Ο νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων κατοχυρώνει την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή. Μέρος του νόμου περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων είναι ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και οι προσαρμογές για τους ειδικούς νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν τα επαγγέλματα. Από την 1η Απριλίου 2012 τα άτομα με επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή έχουν, χάρη στον νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, το γενικό νόμιμο δικαίωμα να αιτηθούν τη σύγκριση των προσόντων τους με το αντίστοιχο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία.

Στη Γερμανία υπάρχει ο ομοσπονδιακός νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και οι νόμοι περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων των 16 ομόσπονδων κρατιδίων.


Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος

Ελληνικά: Approbation

Η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος είναι μια επίσημη κρατική άδεια επαγγέλματος. Με μια άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος επιτρέπεται στη Γερμανία να εργαστείτε στον τομέα ενός ακαδημαϊκού επαγγέλματος υγείας, π.χ. ως ιατρός ή φαρμακοποιός, μόνιμα και χωρίς περιορισμούς.


Άδεια διαμονής

Ελληνικά: Aufenthaltstitel

Τα άτομα από τρίτες χώρες χρειάζονται άδεια για την είσοδο και τη διαμονή τους στη Γερμανία. Η άδεια αυτή λαμβάνεται με τη μορφή άδειας διαμονής.

Στη Γερμανία υπάρχουν 5 διαφορετικές άδειες διαμονής: η άδεια διαμονής, η μπλε κάρτα της ΕΕ και η βίζα και είναι ορισμένης χρονικής διάρκειας. Η άδεια μόνιμης διαμονής στην ΕΕ και η άδεια διαμονής αορίστου διάρκειας είναι απεριόριστης διάρκειας.

Οι αιτήσεις για την άδεια διαμονής υποβάλλονται στις αρχές που είναι αρμόδιες για τη μετανάστευση. Εκτός Γερμανίας αρμόδιες είναι οι γερμανικές διπλωματικές/προξενικές αρχές.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχει η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF):

Είσοδος στη χώρα

Δικαίωμα διαμονής

Οι υπήκοοι της ΕΕ και του ΕΟΧ δεν χρειάζονται άδεια διαμονής. Οι υπήκοοι Ελβετίας χρειάζονται μια καθαρά αναγνωριστική άδεια διαμονής στην Ελβετία. Περισσότερες πληροφορίες της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες (BAMF):

Πολίτες ΕΕ


Επάγγελμα εκπαίδευσης

Ελληνικά: Επάγγελμα εκπαίδευσης

Υπάρχουν διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης και σχολικά επαγγέλματα εκπαίδευσης. Η εκμάθηση ενός επαγγέλματος εκπαίδευσης πραγματοποιείται στο πλαίσιο διττής ή σχολικής επαγγελματικής εκπαίδευσης.


Αντισταθμιστικό μέτρο

Ελληνικά: Ausgleichsmaßnahme
Επίσης: Anpassungsmaßnahme

Αν στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές ανάμεσα στα επαγγελματικά προσόντα και στο επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα αντισταθμιστικό μέτρο. Μπορείτε έτσι να αντισταθμίσετε τις ουσιώδεις διαφορές και να λάβετε πλήρη αναγνώριση. Αφού ολοκληρωθεί επιτυχώς η εφαρμογή του αντισταθμιστικού μέτρου, πρέπει να υποβάλετε αίτηση ανανέωσης στην αρμόδια υπηρεσία.

Ανάλογα με το επάγγελμα και τους νομικούς κανόνες, ένα αντισταθμιστικό μέτρο μπορεί να περιλαμβάνει μια πρακτική άσκηση προσαρμογής ή μια εξέταση επάρκειας (πολίτες ΕΕ) ή εξέταση γνώσεων (πτυχία τρίτων χωρών).


Αυτόματη αναγνώριση

Ελληνικά: Automatische Anerkennung

Για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ) η αυτόματη αναγνώριση. Η αυτόματη αναγνώριση ισχύει στην περίπτωση των ιατρών, καθώς και οδοντιάτρων. Στο πλαίσιο αυτό εμπίπτουν και οι εξειδικευμένες ιατρικές επιμορφώσεις. Υπάρχει, επίσης, η αυτόματη αναγνώριση για κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσοκόμους, μαίες, καθώς και αρχιτέκτονες.

Για αυτά τα επαγγέλματα υπάρχουν σε ολόκληρη την ΕΕ ενιαία πρότυπα για την πιστοποίηση προσόντων. Τα επαγγέλματα παρατίθενται στο παράρτημα της οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων (2005/36/EΚ).

Για την αυτόματη αναγνώριση πρέπει, επίσης, να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης ωστόσο δεν εξετάζεται ξεχωριστά η ισοτιμία.


Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά: Berufsausbildung

Μια επαγγελματική εκπαίδευση είναι ένας σαφώς δομημένος κύκλος εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης αποκτά κανείς τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την άσκηση μιας εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι είτε διττή είτε σχολική.

Η διττή επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε έναν φορέα εκπαίδευσης και στην επαγγελματική σχολή. Επαγγέλματα εκπαίδευσης με διττή επαγγελματική εκπαίδευση είναι π.χ. μηχανικός βιομηχανίας, μηχατρονικός γενικά ή μηχανοκίνητων οχημάτων, πωλητής λιανικής, ξυλουργός και πολλά άλλα.

Η σχολική επαγγελματική εκπαίδευση πραγματοποιείται σε μια επαγγελματική σχολή. Υπάρχουν επαγγέλματα εκπαίδευσης με σχολική επαγγελματική εκπαίδευση στους τομείς τεχνολογίας, υγείας και εκπαίδευσης. Τα επαγγέλματα εκπαίδευσης που περιλαμβάνουν σχολική επαγγελματική εκπαίδευση είναι π.χ. νοσοκόμος, παιδαγωγός, κρατικά πιστοποιημένος πληροφορικός και πολλά άλλα.

Μια επαγγελματική εκπαίδευση διαρκεί στη Γερμανία 2 έως 3,5 έτη. Εξαρτάται από το επάγγελμα, αλλά και από το απολυτήριο σχολείου. Με το απολυτήριο ο χρόνος εκπαίδευσης είναι συνήθως συντομότερος.


Άσκηση επαγγέλματος

Ελληνικά: Berufsausübung

Η εργασία σε ένα επάγγελμα κατόπιν ανάλογης εκπαίδευσης.


Επαγγελματικός τίτλος, χρήση

Ελληνικά: Berufsbezeichnung, Führen der

Σε ορισμένα επαγγέλματα επιτρέπεται η χρήση επαγγελματικού τίτλου μόνο εφόσον έχετε λάβει από μια κρατική υπηρεσία την αντίστοιχη άδεια/έγκριση για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου. Αυτό ισχύει π.χ. στην περίπτωση των μηχανικών και σε πολλά επαγγέλματα στον τομέα της υγείας.


Επαγγελματική εκπαίδευση

Ελληνικά: Berufsbildung

Ως επαγγελματική εκπαίδευση χαρακτηρίζεται το σύνολο διαφόρων μέτρων/διαδικασιών για την επαγγελματική εκπαίδευση και την επαγγελματική μετεκπαίδευση. Η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί μέρος του δημόσιου εκπαιδευτικού συστήματος της Γερμανίας.


Επαγγελματική εμπειρία

Ελληνικά: Berufserfahrung
Επίσης: Berufspraxis

Η εμπειρία στην άσκηση του επαγγέλματος. Σημαίνει την πραγματική και νόμιμη άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία ή σε μια άλλη χώρα.


Άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος

Ελληνικά: Berufserlaubnis

Η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος είναι μια επίσημη κρατική άδεια επαγγέλματος. Με μια άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος επιτρέπεται να εργαστείτε στη Γερμανία π.χ. σε ένα επάγγελμα υγείας.

Στην περίπτωση των ακαδημαϊκών επαγγελμάτων υγείας η άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος είναι, σε αντίθεση με την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος προσωρινή, χρονικά περιορισμένη και συνήθως περιλαμβάνει περαιτέρω περιορισμούς.

Αν π.χ. στην πορεία της διαδικασίας αναγνώρισης δεν έχετε λάβει ακόμα άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ως ιατρός και απαιτείται ακόμα εξέταση γνώσεων, μπορείτε ενδεχομένως να λάβετε άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος.


Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά: Berufsfachschule

Σε μια επαγγελματική σχολή τεχνικής κατάρτισης παρέχεται αμιγώς σχολική επαγγελματική εκπαίδευση.


Επαγγελματικό προσόν

Ελληνικά: Berufsqualifikation

Ένα επαγγελματικό προσόν είναι ένα πτυχίο πιστοποίησης προσόντων που εκδίδεται στη χώρα εκπαίδευσής σας από μια επίσημη υπηρεσία και οδηγεί σε ένα σαφώς καθοριζόμενο επάγγελμα, π.χ. του ιατρού. Τα επαγγελματικά προσόντα τεκμηριώνονται μέσω διπλώματος.

Τα επαγγελματικά προσόντα μπορούν να τεκμηριωθούν, επίσης, μέσω σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας που έχει αποκτηθεί στη αλλοδαπή ή ημεδαπή.

Για τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή υπάρχει μια διαδικασία αναγνώρισης. Τα σχετικά για την αναγνώριση επαγγελματικά προσόντα κατά το πνεύμα αυτό είναι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης, τίτλοι μετεκπαίδευσης, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, καθώς και άδεια για τη χρήση επαγγελματικού τίτλου.

Για πανεπιστημιακά διπλώματα, όπως π.χ. του γεωλόγου ή μαθηματικού, και για πολλά άλλα πανεπιστημιακά διπλώματα που δεν οδηγούν στην απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, όπως περιεγράφηκαν παραπάνω, δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης, αλλά αξιολόγηση πιστοποιητικού.


Νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG)

Ελληνικά: Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) υπάρχει σε ολόκληρη τη Γερμανία και στα επιμέρους ομόσπονδα κρατίδια. Ο νόμος BQFG αποτελεί το άρθρο 1 του νόμου περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων. Αποτελεί ένα είδος νόμου αναφοράς για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στη Γερμανία. Ρυθμίζει τη διαδικασία αναγνώρισης.


Επαγγελματική σχολή

Ελληνικά: Berufsschule

Η επαγγελματική σχολή είναι η σχολή εκείνη στην οποία πραγματοποιείται το σχολικό μέρος της διττής επαγγελματικής εκπαίδευσης.


Άδεια επαγγέλματος

Ελληνικά: Berufszulassung

Η άδεια επαγγέλματος εκχωρείται από την αρμόδια επίσημη υπηρεσία και επιτρέπει την άσκηση ενός επαγγέλματος ή/και τη χρήση ενός συγκεκριμένου επαγγελματικού τίτλου. Η άδεια επαγγέλματος είναι υποχρεωτικά απαραίτητη σε ορισμένα επαγγέλματα. Μια αίτηση για άδεια επαγγέλματος πρέπει να έχει υποβληθεί και εγκριθεί πριν από την άσκηση του επαγγέλματος, προκειμένου να επιτρέπεται η εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

Μια άδεια επαγγέλματος είναι π.χ. η άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος ενός ιατρού. Ένας νοσοκόμος υποβάλει μια αίτηση για τη χρήση του επαγγελματικού τίτλου. Σε ορισμένα χειρωνακτικά επαγγέλματα είναι απαραίτητη η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Αυτό ισχύει για επαγγέλματα που αφορούν χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια. Μόνο μετά την εγγραφή αυτή επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει κανείς τον τίτλο του αρχιτεχνίτη για μια χειρωνακτική εργασία και να ξεκινήσει τη λειτουργία μιας βιοτεχνίας.

Μπορείτε να μάθετε από την αρμόδια υπηρεσία αν χρειάζεστε άδεια επαγγέλματος για την άσκηση του επαγγέλματός σας.Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών

Ελληνικά: Dienstleistungsfreiheit

Βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ), αν έχετε εγκατασταθεί νόμιμα στην ΕΕ και προσφέρετε στη Γερμανία ευκαιριακά και προσωρινά μόνο τις υπηρεσίες σας, κατά κανόνα δεν χρειάζεστε αναγνώριση. Πρέπει όμως να δηλώσετε τη δραστηριότητά σας εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία.


Εξέταση επάρκειας

Ελληνικά: Eignungsprüfung
Επίσης: Defizitprüfung

Η εξέταση επάρκειας είναι μια μορφή αντισταθμιστικού μέτρου για τους υπηκόους EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας.

Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση επάρκειας, αν στο πλαίσιο μιας διαδικασίας αναγνώρισης σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η εξέταση επάρκειας αφορά μόνο το περιεχόμενο το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του σχετικού επαγγέλματος στη Γερμανία, ωστόσο δεν μπορείτε να το τεκμηριώσετε μέσω των εγγράφων σας. Στην εξέταση επάρκειας λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι στη χώρα καταγωγής σας έχετε ήδη επαγγελματικά προσόντα.


Επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού

Ελληνικά: Engpassberufe
Επίσης: Mangelberufe

Τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι επαγγέλματα για τα οποία στη Γερμανία υπάρχουν ελάχιστοι εργαζόμενοι/ελάχιστο εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Στην περίπτωση αυτή, οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας. Τα επαγγέλματα με έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού είναι κυρίως τεχνικά επαγγέλματα και ορισμένα επαγγέλματα υγείας.


Επαγγελματική δραστηριότητα

Ελληνικά: Erwerbstätigkeit

Εργασία με οικονομικό αντίκρισμα. Οικονομικά ενεργοί είναι π.χ. οι εργαζόμενοι, οι υπάλληλοι, οι ανεξάρτητα απασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι προσωρινά απασχολούμενοι.


Ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ)

Ελληνικά: Europäischer Berufsausweis (EBA)

Η ευρωπαϊκή επαγγελματική κάρτα (ΕΕΚ) είναι μια ηλεκτρονική διαδικασία για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σε μια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Η ΕΕΚ υπάρχει προς το παρόν για τα ακόλουθα επαγγέλματα:

• Φαρμακοποιός
• Νοσοκόμος
• Φυσιοθεραπευτής
• Οδηγός άλπειων διαβάσεων
• Μεσίτης ακινήτων

Αναλυτικές πληροφορίες για την ΕΕΚ


Εξέταση τρίτου

Ελληνικά: Externenprüfung

Η εξέταση τρίτου υπάρχει για τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης. Με την εξέταση τρίτου μπορεί κανείς, χωρίς να έχει ολοκληρώσει την αντίστοιχη επαγγελματική εκπαίδευση, να συμμετάσχει στις κανονικές εξετάσεις για ένα επάγγελμα εκπαίδευσης. Προϋπόθεση αποτελεί οι συμμετέχοντες να έχουν εργαστεί πρακτικά για χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί τουλάχιστον σε 1,5 φορά στη διάρκεια εκπαίδευσης του εκάστοτε επαγγέλματος. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων λαμβάνεται ο αντίστοιχος γερμανικός τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης.


Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό

Ελληνικά: Fachkraft

Ως εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό νοούνται εκείνα τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μια επαγγελματική εκπαίδευση.


Αίτηση ανανέωσης

Ελληνικά: Folgeantrag
Επίσης: Nachfolgeantrag, Wiederaufnahmeantrag

Μια αίτηση ανανέωσης είναι μια εκ νέου αίτηση αναγνώρισης που ακολουθεί ένα αντισταθμιστικό μέτρο ή μια προσαρμογή δεξιοτήτων. Η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει έπειτα εκ νέου εάν με το αντισταθμιστικό μέτρο ή με την προσαρμογή δεξιοτήτων μπορούν να αντισταθμιστούν ουσιώδεις διαφορές με βάση την απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Εάν ναι, λαμβάνετε την πλήρη αναγνώριση και ενδεχομένως ταυτόχρονα την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος/άδεια επαγγέλματος, την κρατική αναγνώριση ή το δικαίωμα χρήσης ενός επαγγελματικού τίτλου.


Μετεκπαίδευση, επαγγελματική

Ελληνικά: Fortbildung, berufliche
Επίσης: Aufstiegsfortbildung

Σκοπός της μετεκπαίδευσης είναι η διατήρηση και η προσαρμογή ή διεύρυνση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω αυτής είναι δυνατή η επαγγελματική ανέλιξη. Οι επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG) ή σύμφωνα με τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO). Το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι απαιτήσεις, καθώς και οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εξέτασης καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες διορίζουν επίσης και τις εξεταστικές επιτροπές. Η επιτυχής συμμετοχή σε μια μετεκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου μετεκπαίδευσης.

Η επαγγελματική μετεκπαίδευση βασίζεται στη Γερμανία κατά κανόνα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι, επίσης, δυνατή μέσω της αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.


Ειδοποίηση καταβολής τελών

Ελληνικά: Gebührenbescheid

Επίσημο έγγραφο μιας αρχής, το οποίο λαμβάνετε για την πληρωμή συγκεκριμένων τελών.


Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Gesundheitsberuf

Ένα επάγγελμα υγείας είναι ένα επάγγελμα το οποίο συσχετίζεται με την υγεία, με την ευρύτερη έννοια. Συγκαταλέγονται ακαδημαϊκά και μη ακαδημαϊκά επαγγέλματα, όπως π.χ. ειδικοί οπτικοί ή οδοντοτεχνίτες. Μέρος των επαγγελμάτων υγείας είναι και τα παραϊατρικά επαγγέλματα.


Εξέταση ισοτιμίας

Ελληνικά: Gleichwertigkeitsprüfung
Επίσης: Gleichwertigkeitsfeststellung

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων η αρμόδια υπηρεσία στη Γερμανία ελέγχει εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι ισότιμα με το επάγγελμα αναφοράς στη Γερμανία. Γι' αυτό η εξέταση αυτή ονομάζεται εξέταση ισοτιμίας. Η αρμόδια υπηρεσία χρειάζεται για την εξέταση τα πιστοποιητικά και έγγραφα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια των επαγγελματικών προσόντων σας. Η επαγγελματική εμπειρία στο σχετικό επάγγελμα είναι επίσης σημαντική.


Μητρώο βιοτεχνών

Ελληνικά: Handwerksrolle

Για την ανεξάρτητη άσκηση χειρωνακτικής εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια απαιτείται στη Γερμανία η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Το μητρώο βιοτεχνών είναι ένας κατάλογος που τηρείται από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK). Οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο βιοτεχνών, οι αρχιτεχνίτες σε χειρωνακτική εργασία που υπόκειται σε αδειοδότηση, λαμβάνουν την "κάρτα χειρωνακτικού επαγγέλματος". Εάν έχετε αποκτήσει τίτλο μετεκπαίδευσης ως αρχιτεχνίτης σε χειρωνακτική εργασία εκτός Γερμανίας, μπορείτε να ζητήσετε την αναγνώριση του τίτλου αυτού στη Γερμανία. Η αναγνώριση σάς δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο βιοτεχνών. Ωστόσο, δεν λαμβάνετε τον τίτλο του αρχιτεχνίτη.


Επάγγελμα υγείας

Ελληνικά: Heilberuf

Στα επαγγέλματα υγείας συγκαταλέγονται εκείνα τα επαγγέλματα που αφορούν την εργασία με ασθενείς. Το κτηνιατρικό επάγγελμα συγκαταλέγεται, επίσης, στα επαγγέλματα υγείας.

Για όλα τα επαγγέλματα υγείας προβλέπεται από το νόμο άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος ή άδεια επαγγέλματος περιορισμένης ισχύος, π.χ. για ιατρούς, οδοντιάτρους, νοσοκόμους.

Μπορείτε να βρείτε μια επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας στην ιστοσελίδα του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Δημόσιας Υγείας:

Επισκόπηση όλων των επαγγελμάτων υγείας


IMI (Ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης για την εσωτερική αγορά)

Ελληνικά: IMI (Internal Market Informationssystem)

Το IMI είναι το ηλεκτρονικό σύστημα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την εσωτερική αγορά. Το IMI είναι ένα δίκτυο υποστηριζόμενο από την τεχνολογία πληροφοριών για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.


Επιμελητήρια

Ελληνικά: Kammern

Τα επιμελητήρια είναι επαγγελματικοί οργανισμοί. Συνήθως, τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και τα περισσότερα υπάγονται στο περιφερειακό δίκαιο. Τα επιμελητήρια αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μελών τους και αναλαμβάνουν κρατικές αρμοδιότητες. Τα επιμελητήρια εκχωρούν π.χ. άδειες επαγγέλματος και επηρεάζουν την εκπαίδευση και τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση. Τα επιμελητήρια μπορούν, επίσης, να αποτελούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK) είναι π.χ. αρμόδια για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια (IHK) είναι αρμόδια για τα εμπορικά, βιομηχανικά-τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Για τα επαγγέλματα γεωργίας, δασοκομίας και οικιακής οικονομίας αρμόδια είναι τα υπουργεία γεωργίας ή/και τα γεωργικά επιμελητήρια.


Εξέταση γνώσεων

Ελληνικά: Kenntnisprüfung

Η εξέταση γνώσεων είναι ένα πιθανό αντισταθμιστικό μέτρο για άτομα από τρίτες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση γνώσεων, εάν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί την εξέταση γνώσεων. Η εξέταση γνώσεων βασίζεται στο περιεχόμενο των γερμανικών κρατικών τελικών εξετάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέταση αντιστοιχεί στο εύρος των κρατικών τελικών εξετάσεων. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση ολόκληρο το περιεχόμενο των τελικών εξετάσεων.


Αρχιτεχνίτης

Ελληνικά: Meisterin/Meister
Επίσης: Meisterqualifikation

Αρχιτεχνίτης είναι ο προσδιορισμός για έναν τίτλο μετεκπαίδευσης βάσει επαγγελματικής μετεκπαίδευσης. Οι αρχιτεχνίτες είναι εξειδικευμένοι επαγγελματίες που αναλαμβάνουν εργασίες σε ανώτερες θέσεις σε επιχειρήσεις και εταιρείες ή στη διοίκηση επιχειρήσεων.

Υπάρχουν μετεκπαιδεύσεις για τον τίτλο του αρχιτεχνίτη σε διάφορα επαγγέλματα. Κατά κανόνα, μια μετεκπαίδευση για την απόκτηση του τίτλου του αρχιτεχνίτη οδηγεί σε μια ολοκληρωμένη επαγγελματική εκπαίδευση. Ενδεχομένως μπορείτε, επίσης, με επαρκή επαγγελματική εμπειρία ή με ένα πανεπιστημιακό πτυχίο να ολοκληρώσετε μια μετεκπαίδευση. Αυτή η δυνατότητα εξαρτάται πάντα από τις νομικές συνθήκες που διέπουν το εκάστοτε επάγγελμα.

Ο τίτλος του αρχιτεχνίτη σε χειρωνακτική εργασία συγκαταλέγεται π.χ. στους τίτλους μετεκπαίδευσης. Υπάρχουν ωστόσο και αρχιτεχνίτες στον τομέα της βιομηχανίας, της γεωργικής οικονομίας και άλλων επαγγελματικών τομέων.

Στη χειρωνακτική εργασία για την οποία απαιτείται άδεια μπορεί μόνο ένας αρχιτεχνίτης να διευθύνει ανεξάρτητα μια επιχείρηση και να εκπαιδεύει ο ίδιος μαθητευόμενους.


Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά: Nicht reglementierte Berufe

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν ισχύουν συγκεκριμένες κρατικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άδεια επαγγέλματος που να θεωρείται απαραίτητη για την εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Όσον αφορά στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με επαγγελματικά προσόντα από την αλλοδαπή απευθείας στη γερμανική αγορά εργασίας ή να εργαστείτε ανεξάρτητα. Στη Γερμανία π.χ. όλα τα επαγγέλματα που βασίζονται σε διττή επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Η αναγνώριση δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση, προκειμένου να επιτραπεί η εργασία σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Ωστόσο, και για ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχετε νόμιμο δικαίωμα στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.


Ελευθερία εγκατάστασης

Ελληνικά: Niederlassungsfreiheit

Η ελευθερία εγκατάστασης είναι για τους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ) το δικαίωμα εγκατάστασης σε μια διαφορετική χώρα της ΕΕ. Εγκατάσταση θεωρείται η ανεξάρτητη άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε βιοτεχνικό, εμπορικό, χειρωνακτικό ή ελεύθερο επάγγελμα.

Η εγκατάσταση στη Γερμανία σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, π.χ. ως ιατρός, είναι ωστόσο δυνατή μόνο με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.


Εξέταστρα

Ελληνικά: Prüfungsgebühren

Τα εξέταστρα είναι το κόστος συμμετοχής στις κρατικές εξετάσεις. Για τη συμμετοχή σε μια τέτοια εξέταση πρέπει ενδεχομένως να καταβάλετε χρήματα.


Ανάλυση προσόντων

Ελληνικά: Qualifikationsanalyse

Ο νόμος περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) προσφέρει στην περίπτωση των διττών επαγγελμάτων εκπαίδευσης και για τους αρχιτεχνίτες τη δυνατότητα προσδιορισμού των επαγγελματικών ικανοτήτων με τη βοήθεια μιας ανάλυσης προσόντων. Μια ανάλυση προσόντων διενεργείται, όταν π.χ. λόγω φυγής δεν μπορείτε να τεκμηριώσετε μέσω εγγράφων τα επαγγελματικά προσόντα σας που αποκτήθηκαν στη χώρα καταγωγής σας. Επίσης, ίσως η αρμόδια υπηρεσία να έχει αμφιβολίες σχετικά με το περιεχόμενο ή την ορθότητα των εγγράφων [βλέπε παρ. 14 του νόμου περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (BQFG) και παρ. 50b εδάφιο 4 του βιοτεχνικού κώδικα (HwO)]. Οι επαγγελματικές ικανότητες αξιολογούνται από ειδικούς π.χ. μέσω δειγμάτων εργασίας, συνομιλίας επί του εκάστοτε εξειδικευμένου αντικειμένου ή και μέσω δοκιμαστικής εργασίας σε μια επιχείρηση. Δεν φέρετε απαραιτήτως ευθύνη για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε τα απαιτούμενα έγγραφα. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί να απαιτήσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι δεν φέρετε υπαιτιότητα για το γεγονός ότι δεν μπορείτε να υποβάλετε τα έγγραφα.


Επάγγελμα αναφοράς

Ελληνικά: Referenzberuf
Επίσης: Referenzqualifikation

Το επάγγελμα αναφοράς είναι τα επαγγελματικά προσόντα στη Γερμανία, τα οποία στο πλαίσιο της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων συγκρίνονται με τα επαγγελματικά προσόντα σας που αποκτήθηκαν στην αλλοδαπή.


Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά: Reglementierte Berufe

Στη Γερμανία ορισμένα επαγγέλματα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Νομοθετικά κατοχυρωμένα σημαίνει ότι πρέπει να ζητήσετε αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων σας, προκειμένου να σας επιτραπεί να εργαστείτε στη Γερμανία στα αντίστοιχα επαγγέλματα. Αυτό προβλέπεται από το νόμο. Νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι π.χ. οι νοσοκόμοι, οι ιατροί ή οι δάσκαλοι. Για να μάθετε εάν τα επαγγελματικά προσόντα σας είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα, χρησιμοποιήστε την εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση.


Μεταφραστής, δημόσια διορισμένος/ορκωτός

Ελληνικά: Übersetzer, öffentlich bestellte/beeidigte

Μόνο δημόσια διορισμένοι ή ορκωτοί διερμηνείς ή μεταφραστές μπορούν μέσω επίσημης θεώρησης να πιστοποιήσουν ότι η γερμανική μετάφραση ενός ξενόγλωσσου εγγράφου είναι πλήρης και σωστή. Στη Γερμανία, αυτοί οι μεταφραστές/διερμηνείς φέρουν διάφορους τίτλους. Μπορεί να ονομάζονται: "δικαστικά διορισμένοι", "εξουσιοδοτημένοι", "ένορκοι" ή "ορκωτοί". Κατά κανόνα, τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση αναγνώρισης μεταφρασμένα στα Γερμανικά. Ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες στη Γερμανία δεν αποδέχονται μεταφράσεις από δημόσια διορισμένους/ορκωτούς μεταφραστές/διερμηνείς της αλλοδαπής. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά, προτού ζητήσετε τη μετάφραση των εγγράφων στη χώρα καταγωγής σας. Μπορείτε να βρείτε τους δημόσια διορισμένους/ορκωτούς διερμηνείς/μεταφραστές στη Γερμανία στη διαδικτυακή πύλη της βάσης δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών της υπηρεσίας διοίκησης δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου.

Βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών


Έλεγχος προτεραιότητας

Ελληνικά: Vorrangprüfung

Στην περίπτωση των μεταναστών που έχουν ήδη στη Γερμανία μια συγκεκριμένη προσφορά θέσης εργασίας, ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Απασχόλησης (ΒΑ) διενεργεί σε ορισμένες περιπτώσεις έλεγχο προτεραιότητας. Προτεραιότητα έχουν οι Γερμανοί υπήκοοι, οι υπήκοοι EΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας, καθώς και οι υπήκοοι τρίτων χωρών με απεριόριστη πρόσβαση στην αγορά εργασίας στη Γερμανία. Ο Ομοσπονδιακός Οργανισμός Απασχόλησης ελέγχει εάν στη συγκεκριμένη θέση μπορεί να απασχοληθεί κάποιο άτομο που κατοικεί μόνιμα στη Γερμανία και αναζητά εργασία. Εάν ο πιθανός εργοδότης μπορεί να αιτιολογήσει επαρκώς ότι δεν υπάρχει μεταξύ αυτών των ατόμων κατάλληλος υποψήφιος, μπορεί να λάβει τη συγκεκριμένη θέση εργασίας και κάποιος υποψήφιος από άλλες τρίτες χώρες.


Αξιολόγηση πιστοποιητικού

Ελληνικά: Zeugnisbewertung

Για τα πανεπιστημιακά διπλώματα που οδηγούν σε μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα δεν υπάρχει διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ούτε και αναγνώριση. Υπάρχει ωστόσο η αξιολόγηση πιστοποιητικού για τα πανεπιστημιακά διπλώματα της αλλοδαπής. Για την αξιολόγηση πιστοποιητικού μπορεί να υποβληθεί αίτηση στην κεντρική υπηρεσία για εκπαιδευτικά θέματα της αλλοδαπής (ZAB). Στην αξιολόγηση πιστοποιητικού περιγράφεται το πανεπιστημιακό δίπλωμά σας και πιστοποιούνται οι επαγγελματικές και ακαδημαϊκές δυνατότητες χρήσης.


Αρμόδια υπηρεσία

Ελληνικά: Zuständige Stelle

Αρμόδιες υπηρεσίες είναι οι αρχές ή οι οργανισμοί, που με βάση τις ισχύουσες νομικές και διοικητικές διατάξεις διεκπεραιώνουν τη διαδικασία αναγνώρισης.


Coronavirus: Fewer recognition services

Due to the coronavirus pandemic, some services for the recognition of foreign professional qualifications in Germany are currently not available.

You can learn more about recognition from us whenever you like. Take some time to read our information, available in 11 languages! Then you will be well informed for the next steps.

Via the Recognition Finder you can find out everything about the recognition procedure for your occupation, which documents you need and where you should send your application: › To the Recognition Finder

Our FAQ provide answers to the most common questions about recognition: › To the FAQs

You can find out which services are not available or only available to a limited extent by checking our information page on the current situation: › To the information page