ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Top ερωτήσεις

 • Πότε είναι απαραίτητη η αναγνώριση ενός επαγγελματικού προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό;
  Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (για παράδειγμα ιατρός, νοσηλευτής/νοσηλεύτρια, εκπαιδευτικός) και των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων (για παράδειγμα επαγγέλματα εκπαίδευσης στο εναλλασσόμενο σύστημα , όπως μηχανικός μηχανοτρονικής, αρτοποιός).

  › περισσότερο

 • Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση;
  Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τη διαδικασία επαλήθευσης της ισοτιμίας των επαγγελματικών σας προσόντων σύμφωνα με τον νόμο περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, εφόσον έχετε ολοκληρώσει κατάρτιση στο εξωτερικό και/ή διαθέτετε τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού ή εφόσον έχετε ολοκληρώσει σπουδές στο εξωτερικό και σκοπεύετε να εργαστείτε στη Γερμανία.

  › περισσότερο

 • Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης αναγνώρισης;
  Κάποια ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό ή ολοκληρωμένες σπουδές στο εξωτερικό είναι προϋπόθεση για την αίτηση αναγνώρισης. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση αποκλειστικά βάσει επαγγελματικής εμπειρίας.

  › περισσότερο

 • Πού μπορεί να υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης;
  Στη Γερμανία δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό κέντρο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Για την εξέταση της ισοτιμίας των εξειδικευμένων επαγγελμάτων είναι πρωτίστως αρμόδια τα επιμελητήρια (π.χ. τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Βιοτεχνικά Επιμελητήρια). Για πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι αρμόδιοι οι φορείς των κρατιδίων.

  › περισσότερο

› Εμφάνιση όλου του περιεχομένουΠότε είναι απαραίτητη η αναγνώριση ενός επαγγελματικού προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό;

 1. Για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (ανεξάρτητα από το κράτος εκπαίδευσης).
 2. Σε περίπτωση τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης από τρίτη χώρα, εφόσον επιθυμείτε να εισέλθετε στη Γερμανία με θεώρηση (βίζα) για εργασία ή για αναζήτηση εργασίας.
 3. Σε περίπτωση επαγγελματικής κατάρτισης από τρίτη χώρα, εφόσον επιθυμείτε να εισέλθετε στη Γερμανία με θεώρηση (βίζα)για εργασία.

Πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων  (για παράδειγμα ιατρός, νοσηλευτής/νοσηλεύτρια, εκπαιδευτικός) και των μη νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων  (για παράδειγμα επαγγέλματα εκπαίδευσης στο εναλλασσόμενο σύστημα , όπως μηχανικός μηχανοτρονικής, αρτοποιός).

Η εξέταση της ισοτιμίας έχει διαφορετική λειτουργία στα νομοθετικά κατοχυρωμένα και στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα και, ως εκ τούτου, διαφορετικές νομικές συνέπειες. Στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι δυνατόν ακόμα και χωρίς πιστοποίηση ισοτιμίας να υποβάλλετε άμεσα αίτηση στην αγορά εργασίας και να εργαστείτε.

Η διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας, ωστόσο, καθιστά σαφές το προσόν που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, το οποίο συνεπώς μπορεί να αξιολογηθεί καλύτερα από κάποιον εργοδότη.

Η πιστοποίηση ισοτιμίας δίνει στον κάτοχό της ίσα νομικά δικαιώματα με άτομα τα οποία κατέχουν έναν αντίστοιχο γερμανικό τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης. Η αναγνώριση είναι απολύτως απαραίτητη, εφόσον βρίσκεστε σε κάποια τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ) και επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση θεώρησης για εργασία. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Ποιος μπορεί να υποβάλλει αίτηση για αναγνώριση;

Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για τη διαδικασία επαλήθευσης της ισοτιμίας των επαγγελματικών σας προσόντων σύμφωνα με τον νόμο περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, εφόσον έχετε ολοκληρώσει κατάρτιση στο εξωτερικό και/ή διαθέτετε τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης του εξωτερικού ή εφόσον έχετε ολοκληρώσει σπουδές στο εξωτερικό και σκοπεύετε να εργαστείτε στη Γερμανία.

Η πρόσβαση στη διαδικασία μπορεί να διαφέρει σύμφωνα με τις ειδικές ρυθμίσεις των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί ανεξάρτητα από την εθνικότητα και το καθεστώς διαμονής. Η διαδικασία δεν είναι διαθέσιμη για ανειδίκευτα άτομα, τα οποία δεν διαθέτουν κάποιον τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης από κάποια άλλη χώρα.

Εάν είστε επαναπατριζόμενος ομογενής, ενδέχεται να προβλέπονται για εσάς ιδιαιτερότητες στη διαδικασία βάσει του άρθρου 10 του ομοσπονδιακού νόμου περί εκτοπισθέντων. Απευθυνθείτε στην αρμόδια για εσάς αρχή.
Δεν απαιτείται να εξακριβώνεται η πρόθεση για εργασία των υπηκόων

ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας . Περαιτέρω σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για υποβολή αίτησης αναγνώρισης;

Κάποια ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση στο εξωτερικό ή ολοκληρωμένες σπουδές στο εξωτερικό είναι προϋπόθεση για την αίτηση αναγνώρισης. Δεν είναι δυνατή η αναγνώριση αποκλειστικά βάσει επαγγελματικής εμπειρίας.

Η ολοκληρωμένη κατάρτιση του εξωτερικού πρέπει να είναι συγκρίσιμη με την αντίστοιχη του εσωτερικού (το λεγόμενο επάγγελμα αναφοράς) και να τεκμηριώνεται από κάποιον αντίστοιχο τίτλο εκπαίδευσης. Επιμόρφωση, κύκλοι μαθημάτων και άλλες βεβαιώσεις που αποκτήθηκαν κατά κανόνα δεν πρέπει να θεωρούνται ισοδύναμη κατάρτιση.

Η αναγνώριση είναι δυνατή μόνο για το καθορισμένο επάγγελμα αναφοράς, όχι όμως για κάποιο άλλο τυχόν σχετικό επάγγελμα.

Πού μπορεί να υποβληθεί η αίτηση αναγνώρισης;

Στη Γερμανία δεν υπάρχει κάποιο κεντρικό κέντρο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Για την εξέταση της ισοτιμίας των εξειδικευμένων επαγγελμάτων είναι πρωτίστως αρμόδια τα επιμελητήρια (π.χ. τα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητήρια Βιοτεχνικά Επιμελητήρια). Για πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα είναι αρμόδιοι οι φορείς των κρατιδίων.

Οι αρμόδιες αρχές για τα μεμονωμένα επαγγέλματα θα αναρτώνται κάθε φορά στην ομοσπονδιακή διαδικτυακή πύλη αναγνώρισης. Με ένα σύστημα ερωτήσεων στην εύρεση κέντρων αναγνώρισης οι ενδιαφερόμενοι για την αναγνώριση θα καθοδηγούνται άμεσα στην αρμόδια γι' αυτούς αρχή.

Μπορώ να υποβάλω αίτηση από το εξωτερικό;

Ναι, είναι δυνατόν να υποβάλετε αίτηση από το εξωτερικό, δεν απαιτείται γι' αυτό κατοικία στη Γερμανία ή βεβαίωση διαμονής. Για την υποβολή αίτησης αρκεί η πρόθεσή σας να ξεκινήσετε κάποια απασχόληση σε κάποια σχετική τοποθεσία στη Γερμανία. Η τοπική αρμοδιότητα προκύπτει από το γενικό διοικητικό δίκαιο (άρθρο 3 παρ. 1 εδ. 2 του νόμου περί διοικητικών πράξεων) και μπορεί να εξακριβωθεί στην εύρεση κέντρων αναγνώρισης.

Για ποια επαγγέλματα είναι δυνατόν να υποβληθεί αίτηση αναγνώρισης;

Ουσιαστικά εγείρεται για όλα τα επαγγέλματα αξίωση διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά στη γραμμή εξυπηρέτησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης είναι ο εξής: +49 30 1815-1111.

Για τα εξειδικευμένα επαγγέλματα στο εναλλασσόμενο σύστημα, η ισοτιμία ορισμένων πιστοποιητικών από την Αυστρία ή τη Γαλλία αναγνωρίζεται αυτόματα σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του γερμανικού τίτλου, δηλαδή χωρίς περαιτέρω εξέταση.

Ποιοι κανόνες εφαρμόζονται στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Υπάρχουν διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων και σύμφωνα με τους νόμους περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κρατιδίων.

Διαδικασία αναγνώρισης σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων:

Αυτή εφαρμόζεται, όταν ένας τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό συγκρίνεται με κάποιον γερμανικό τίτλο αναφοράς, ο οποίος διέπεται από το γερμανικό δίκαιο. Υπό αυτή την έννοια, είναι δυνατόν να ακολουθηθούν διαδικασίες αναγνώρισης ισοτιμίας για:

 • όλους τους τίτλους κατάρτισης και μετεκπαίδευσης σε εναλλασσόμενο σύστημα (σύμφωνα με το νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων) και
 • όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα από το ομοσπονδιακό δίκαιο επαγγέλματα (σύμφωνα με τους ειδικούς νόμους που διέπουν το επάγγελμα).

Η εξέταση της ισοτιμίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα γερμανικό τίτλο.

Διαδικασία αναγνώρισης σύμφωνα με τους νόμους περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων των κρατιδίων:

Σε αυτή την περίπτωση, ένας τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό συγκρίνεται με κάποιο γερμανικό τίτλο αναφοράς, ο οποίος διέπεται από το περιφερειακό δίκαιο του κρατιδίου. Σε κάθε ομοσπονδιακό κρατίδιο ισχύουν αντίστοιχοι νόμοι περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων για τα διάφορα επαγγέλματα. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά στη γραμμή εξυπηρέτησης της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες. Ο αριθμός της τηλεφωνικής γραμμής εξυπηρέτησης είναι ο εξής: +49 30 1815-1111.

Αναγνωρίζεται έτσι απλά κάποιος τίτλος ή μόνο ως αντίστοιχος κάποιου γερμανικού επαγγέλματος αναφοράς;

Κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, πραγματοποιείται εξέταση της ισοτιμίας, κατά την οποία συγκρίνεται το προσόν που αποκτήθηκε στο εξωτερικό με το αντίστοιχο γερμανικό (γερμανικό επάγγελμα αναφοράς). Ο γερμανικός τίτλος αναφοράς πρέπει να ορίζεται στην αίτηση για εξέταση της ισοτιμίας. Αυτό συμβαίνει κατόπιν συνεννόησης μεταξύ του αιτούντος και της αρμόδιας αρχής. Η εξέταση της ισοτιμίας πραγματοποιείται σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα γερμανικό τίτλο.

Εάν αντιμετωπίσετε δυσκολίες ως προς τον εντοπισμό του αντίστοιχου γερμανικού επαγγέλματος αναφοράς, απευθυνθείτε στις πρωτοβάθμιες συμβουλευτικές υπηρεσίες ή στις αρμόδιες για εσάς αρχές Περαιτέρω πληροφορίες θα βρείτε κι εδώ

Πώς θα βρω το γερμανικό προσόν αναφοράς (επάγγελμα σύγκρισης) που αντιστοιχεί στον τίτλο που απέκτησα στο εξωτερικό;

Η αναζήτηση λέξεων-κλειδιών στην τράπεζα δεδομένων όλων των επαγγελμάτων και των τίτλων κατάρτισης σε όλη τη Γερμανία, «berufenet», σας δίνει τη δυνατότητα, μέσω της εισαγωγής μεμονωμένων όρων αναζήτησης, να αναζητήσετε στην τράπεζα δεδομένων γερμανικά επαγγέλματα συγκρίσιμα με το επαγγελματικό προσόν σας.

Παραδείγματα: Αποκτήσατε στο εξωτερικό το επαγγελματικό προσόν του «μηχανουργού»; Τότε εισάγετε αυτόν τον όρο στο www.berufenet.arbeitsagentur.de και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα συγκρίσιμα γερμανικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα του μεταλλουργού ή και του μηχανικού βιομηχανίας, καθώς το επάγγελμα του «μηχανουργού» δεν υπάρχει πια στη Γερμανία ως επάγγελμα με αυτή την ονομασία. Αποκτήσατε για παράδειγμα στο εξωτερικό το επαγγελματικό προσόν του «τεχνικού ξενοδοχειακού τομέα»; Τότε εισάγετε τον όρο «ξενοδοχείο» στην τράπεζα δεδομένων και θα εμφανιστεί ένας κατάλογος με τα συγκρίσιμα γερμανικά επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα του/της βοηθού διαχείρισης ξενοδοχειακού τομέα, καθώς το επάγγελμα του «τεχνικού ξενοδοχειακού τομέα» δεν υπάρχει στη Γερμανία με αυτήν την ονομασία.

Εφόσον εντοπίσετε το γερμανικό προσόν αναφοράς που αντιστοιχεί στο επάγγελμά σας, μπορείτε να το εισάγετε στην εύρεση κέντρων αναγνώρισης. Στη συνέχεια αυτή σας καθοδηγεί σε λίγα βήματα στο αρμόδιο για το προσόν σας κέντρο αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Πού μπορώ να ενημερωθώ ή να ζητήσω συμβουλές;

Ως συνοδευτικές προς το νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων υπάρχουν οι ακόλουθες παροχές συμβουλών και πληροφοριών σχετικά με τις νομικές βάσεις, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες αρχές:

Η πολύγλωσση διαδικτυακή πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία» ενημερώνει σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να αναγνωριστούν στη Γερμανία οι τίτλοι επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Η ειδική υπηρεσία του ιστοτόπου είναι η «εύρεση κέντρων αναγνώρισης»: Το διαδικτυακό εργαλείο σας οδηγεί με το πάτημα λίγων πλήκτρων στην αρμόδια για την υποβολή της αίτησής σας αρχή. Επιπλέον, βρίσκονται συγκεντρωμένες σημαντικές πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο, τις διαδικασίες αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για τα μεμονωμένα επαγγέλματα και τις παροχές συμβουλών. Την εύρεση κέντρων αναγνώρισης θα τη βρείτε εδώ.

H Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για τη Μετανάστευση και τους Πρόσφυγες παρέχει τηλεφωνικά πληροφορίες στα γερμανικά και τα ελληνικά σχετικά με το νόμο περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και τις διαδικασίες. Μπορείτε να καλείτε την τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 15:00 (GMT) στον παρακάτω αριθμό: +49 30 1815-1111.

Στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης «Integration durch Qualifizierung-IQ» (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης) είναι διαθέσιμα σε όλη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία ενημερώνουν σχετικά με τις διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο και παραπέμπουν τους ενδιαφερομένους για την αναγνώριση των επαγγελματικών τους προσόντων στις αρμόδιες αρχές. Εάν χρειαστεί, τα συμβουλευτικά κέντρα παρέχουν υποστήριξη και στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Προσοχή: Υποβάλλετε αίτημα συμβουλευτικής υποστήριξης ανάλογα με τον (επιδιωκόμενο) τόπο κατοικίας και εργασίας μόνο στο αρμόδιο συμβουλευτικό κέντρο στο ομόσπονδο κρατίδιό σας. Τα στοιχεία επικοινωνίας του συμβουλευτικού κέντρου του προγράμματος «Ενσωμάτωση μέσω Πιστοποίησης» μπορείτε να βρείτε εδώ.

Πόσο κοστίζει η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Κατά κανόνα η διαδικασία υπόκειται σε χρέωση. Το ύψος των τελών διέπεται από τις ρυθμίσεις τελών των ομόσπονδων κρατιδίων και των επιμελητηρίων και εξαρτάται από το μεμονωμένο κόστος πραγματοποίησης της διαδικασίας. Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα έξοδα της διαδικασίας σας απευθείας από την αρμόδια για εσάς αρχή.

Από την έως τώρα εμπειρία των ομόσπονδων κρατιδίων τα τέλη κυμαίνονται κατά κανόνα από 100 έως 600 ευρώ, είναι ωστόσο δυνατόν να ποικίλουν στο πλαίσιο ενός επαγγέλματος και μεταξύ των διάφορων αρμόδιων αρχών. Τα έξοδα (για παράδειγμα για τέλη, μετάφραση και επικυρώσεις) πρέπει κατά κύριο λόγο να καλύπτονται από τον αιτούντα. Το ύψος των εξόδων για τα προς υποβολή έγγραφα εξαρτάται από τον όγκο τους. Πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη οικονομική ενίσχυση βρίσκετε εδώ

Πώς μπορώ να καλύψω τα έξοδα της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Τα έξοδα που προκύπτουν από τη διαδικασία αναγνώρισης, διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες:

 • Έξοδα για την απόκτηση των εγγράφων που προβλέπονται από τον νόμο (έγγραφα, αντίγραφα, επικυρώσεις, μεταφράσεις)
 • Έξοδα της βασικής διαδικασίας (τέλος της αρμόδιας αρχής)
 • Έξοδα προετοιμασίας για εξετάσεις, πρακτικές ασκήσεις προσαρμογής και συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις σε περίπτωση μερικής αναγνώρισης

Για αιτούντες που ζουν ήδη στη Γερμανία, διατίθενται οι ακόλουθες δυνατότητες οικονομικής ενίσχυσης:

Άνεργοι αιτούντες και αιτούντες σε αναζήτηση εργασίας θα πρέπει, πριν από την υποβολή της αίτησης, να διευκρινίσουν στον αρμόδιο για αυτούς οργανισμό απασχόλησης ή γραφείο ευρέσεως εργασίας, εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις οι υπηρεσίες απασχόλησης αναλαμβάνουν τα έξοδα Σε αυτήν την περίπτωση είναι ιδιαίτερα σημαντικό το αν η αναγνώριση του τίτλου εκπαίδευσης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό είναι μεμονωμένα απαραίτητη για την ένταξη στην αγορά εργασίας. Το ίδιο ισχύει, κατά περίπτωση, σε σχέση με τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων για απόκτηση ενδεχόμενων απαραίτητων προσόντων προσαρμογής σε αντιστάθμιση κενών στα προσόντα ή για μέτρα επιμόρφωσης.

Πώς εκτυλίσσεται η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Η αρμόδια αρχή ελέγχει, βάσει των πιστοποιητικών και των βεβαιώσεων που κατατέθηκαν, εάν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές περιεχομένου ή χρόνου μεταξύ του επαγγελματικού προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και του γερμανικού τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης (προσόν αναφοράς).

Εάν υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια αρχή ελέγχει εάν αυτές αντισταθμίζονται από άλλες βεβαιώσεις επάρκειας (για παράδειγμα επιμορφώσεις, πρόσθετη κατάρτιση) ή από αποδεδειγμένη σχετική επαγγελματική εμπειρία, που αποκτήθηκαν τόσο στη Γερμανία όσο και στο εξωτερικό.

Ποια έγγραφα απαιτούνται για την υποβολή της αίτησης;

 • Επιγραμματικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό ταυτότητας
 • Βεβαίωση του τίτλου κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό (π.χ. πτυχίο πανεπιστημίου, πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης)
 • Βεβαιώσεις σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας (π.χ. πιστοποιητικό εργασίας, συστατική επιστολή)
 • Άλλες βεβαιώσεις επάρκειας (για παράδειγμα επαγγελματικών επιμορφώσεων)
 • Δήλωση ότι έως εκείνη τη στιγμή δεν έχει υποβληθεί αίτηση για τη διαδικασία αναγνώρισης ισοτιμίας σύμφωνα με τον νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων
 • Αποδεικτικά στοιχεία ότι ο αιτών επιθυμεί να εργαστεί στη Γερμανία (δεν ισχύει για υπηκόους ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετίας και για άτομα με τόπο κατοικίας σε ΕΕ/ΕΟΧ/Ελβετία) Τα εν λόγω αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να αφορούν σε δήλωση προθέσεων, σε συγκεκριμένη επαφή με κάποιον εργοδότη ή σε βεβαίωση συγγενών στην περιφέρεια. Η αποδοχή μιας θέσης εργασίας στην επιδιωκόμενη περιφέρεια δεν είναι απαραίτητη και συχνά πριν από την ολοκλήρωση της αναγνώρισης δεν είναι καν εφικτή.

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα ενδέχεται το ειδικό δίκαιο να παρουσιάζει αποκλίσεις όσον αφορά στα προαναφερθέντα έγγραφα. Συνήθως τα έγγραφά σας θα πρέπει να μεταφραστούν από επίσημο μεταφραστή (σύνδεσμος) και να κατατεθούν τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα (www.justiz-dolmetscher.de) στην αρμόδια αρχή. Κατά κανόνα, δεν απαιτείται επισημείωση (σύνδεσμος). Ωστόσο, παρακαλείσθε να ρωτήσετε την εκάστοτε αρμόδια αρχή ή κάποιο συμβουλευτικό κέντρο ποια μορφή πρέπει να έχουν τα έγγραφα. Ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Πόσο διαρκεί η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Εφόσον κατατεθούν στην αρμόδια αρχή όλα τα απαραίτητα έγγραφα (βλέπετε σχετικά εδώ, η αρχή ξεκινάει την εξέταση της ισοτιμίας.

Κατά κανόνα η διαδικασία δεν θα πρέπει να διαρκεί περισσότερο από τρεις μήνες. Σε δύσκολες περιπτώσεις είναι δυνατόν το χρονικό διάστημα για τη λήψη της απόφασης να παραταθεί μία φορά αιτιολογημένα από την αρμόδια αρχή. Το χρονικό διάστημα λήψης της απόφασης ξεκινά μόλις κατατεθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα.

Εάν πραγματοποιηθεί ανάλυση των προσόντων, ενδεχομένως επειδή δεν είναι δυνατόν να προσκομιστούν βεβαιώσεις, αναστέλλεται ομοίως και η προθεσμία λήψης της απόφασης.

Σε ποια αποτελέσματα μπορεί να οδηγήσει η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων;

Εφόσον δεν εξακριβωθούν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και του προσόντος της Γερμανίας, πιστοποιείται η πλήρης ισοτιμία. Με την πιστοποίηση ισοτιμίας ο τίτλος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό γίνεται ισότιμος του γερμανικού τίτλου.

Εφόσον υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές, αλλά και συγκρίσιμα περιεχόμενα προσόντος, η αρμόδια αρχή εκθέτει για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα (π.χ. εξειδικευμένα επαγγέλματα) τα υπάρχοντα προσόντα και περιγράφει τις διαφορές με το γερμανικό τίτλο. Η εν λόγω διαφοροποιημένη περιγραφή του περιεχομένου του προσόντος βοηθάει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας και καθιστά εφικτή μια στοχευμένη περαιτέρω κατάρτιση.

Για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, εφόσον εξακριβωθούν ουσιώδεις διαφορές, προβλέπονται αντισταθμιστικά μέτρα (εξέταση, πρακτική άσκηση προσαρμογής) στο πλαίσιο της χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Σε περίπτωση μεγάλων/μη συγκρίσιμων διαφορών μεταξύ της κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και της γερμανικής, είναι δυνατόν να απορριφθεί το αίτημα. Στην περίπτωση των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, η απόρριψη καθιστά αδύνατη την άσκηση του επαγγέλματος στη Γερμανία καθώς και την επιμόρφωση. Όσον αφορά στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, η εργασία είναι δυνατή ακόμη και χωρίς την αναγνώριση ισοτιμίας. Ωστόσο, οι υπήκοοι τρίτων χωρών (εκτός ΕΕ/ΕΟΧ ή Ελβετίας) δεν μπορούν να εκδώσουν θεώρηση (βίζα) και άδεια διαμονής για εργασία. Περισσότερες σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ.

Τι μπορώ να κάνω, αν ο τίτλος μου αναγνωρίστηκε μόνο εν μέρει;

Εκτός από απόφαση πλήρους αναγνώρισης ή απόρριψης, η αρμόδια αρχή μπορεί να λάβει απόφαση «μερικής αναγνώρισης», όπως αποκαλείται. Εάν ο φορέας εξακριβώσει ότι υπάρχουν ουσιώδεις διαφορές μεταξύ του προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό και του αντίστοιχου γερμανικού προσόντος, οι διαφορές είναι δυνατόν να αντισταθμιστούν μέσω της λήψης μέτρων προσαρμογής.

Στον τομέα των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων  προβλέπονται από το νόμο μέτρα προσαρμογής (πρακτική άσκηση προσαρμογής ή εξέταση ), διότι η ισοτιμία σε αυτά τα επαγγέλματα είναι προϋπόθεση για να είναι εφικτή η άσκηση του επαγγέλματος στη Γερμανία. Σε αυτή την περίπτωση, προσφέρεται πρακτική άσκηση και εξετάσεις, ενώ περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να λάβετε στην αρμόδια για εσάς αρχή. Κατά κανόνα τα έξοδα των μέτρων προσαρμογής πρέπει να καλύπτουν οι ίδιοι οι αιτούντες.

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα  (ιδιαίτερα για τα εξειδικευμένα επαγγέλματα) δεν είναι απολύτως απαραίτητα τα μέτρα προσαρμογής, διότι η άσκηση αυτών των επαγγελμάτων είναι δυνατή ακόμα και χωρίς την αναγνώριση ισοτιμίας. Για την απόκτηση άδειας διαμονής, ωστόσο, μπορεί να είναι απαραίτητη η λήψη μέτρων προσαρμογής.

Στην απόφαση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων καταγράφονται τα υπάρχοντα προσόντα και επεξηγούνται οι ουσιώδεις διαφορές με το συγκρίσιμο επάγγελμα στη Γερμανία. Αυτό βοηθάει το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που απέκτησε προσόντα στο εξωτερικό και τις επιχειρήσεις: το εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό μπορεί σε αυτήν τη βάση να επιλέξει τα ανάλογα μέτρα επιμόρφωσης, προκειμένου να βελτιώσει τις προοπτικές του στην αγορά εργασίας και, εφόσον χρειαστεί, να επιτύχει την πλήρη ισοτιμία των επαγγελματικών του προσόντων. Για τις επιχειρήσεις γίνονται σαφή τα υπάρχοντα προσόντα.

Εάν κάποιος αιτών έχει ήδη υποβάλει αίτηση για απόφαση αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων στο εξωτερικό, σε περίπτωση μερικής αναγνώρισης είναι δυνατή η λήψη μέτρων προσαρμογής.

Τι μπορώ να κάνω, αν ο τίτλος μου δεν αναγνωρίστηκε;

Εάν δεν αναγνωρίστηκε ο τίτλος σας, έχετε τη δυνατότητα να συμμετέχετε σε μια εξέταση ως «εξωτερικός». Τότε συμμετέχετε στις τακτικές εξετάσεις τεχνικών γνώσεων ή στις τελικές εξετάσεις σπουδών για κάποιο κρατικά αναγνωρισμένο εξειδικευμένο επάγγελμα. Με αυτόν τον τρόπο έχετε την ευκαιρία να αποκτήσετε έναν επίσημο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης και να βελτιώσετε τις επαγγελματικές σας προοπτικές. Κατά κανόνα, σχετικά με τη χορήγηση άδειας αποφασίζει η εκάστοτε αρμόδια αρχή. Για παράδειγμα, αρμόδιο για επαγγέλματα του κλάδου της βιομηχανίας και του εμπορίου είναι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και για επαγγέλματα του αγροτικού τομέα το Γεωργικό Επιμελητήριο. Αρμόδια αρχή για τα βιοτεχνικά επαγγέλματα είναι το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή, την παροχή συμβουλών και την προετοιμασία των εξετάσεων θα βρείτε εδώ. Επιπλέον έχετε τη δυνατότητα να επαναλάβετε στη Γερμανία την κατάρτιση ή τις σπουδές σας.

Μπορεί να αναγνωριστεί και τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης;

Ο νόμος ισχύει μόνο για τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης που οδηγούν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα . Σε αυτά ανήκουν για παράδειγμα το επάγγελμα του/της ιατρού και του/της φαρμακοποιού. Για τους τίτλους ανώτατης εκπαίδευσης που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και δεν οδηγούν σε κάποιο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα (για παράδειγμα το επάγγελμα του/της μαθηματικού, του/της οικονομολόγου, του/της δημοσιογράφου) δεν υπάρχει κάποια διαδικασία σύμφωνα με το νόμο περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων.

Οι απόφοιτες και οι απόφοιτοι τέτοιων προγραμμάτων σπουδών μπορούν να ζητήσουν την αξιολόγηση του τίτλου ανώτατης εκπαίδευσής του από την κεντρική υπηρεσία για εκπαίδευση αλλοδαπής και μπορούν κατά τα άλλα να υποβάλλουν αιτήσεις κατευθείαν στη γερμανική αγορά εργασίας.

Για τη Γερμανία, ένας τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης είναι τίτλος ανώτατης εκπαίδευσης μόνο εφόσον η φοίτηση ήταν τουλάχιστον τριετής. Οι τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης του εξωτερικού που βασίζονται σε σπουδές δύο συνολικά ετών, όπως π.χ. το «Önlisans» (Τουρκία) ή το «Technicien superieur» (Γαλλία), δεν αναγνωρίζονται ως τίτλοι ανώτατης εκπαίδευσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης ως τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης. Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά!

Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν γερμανικά;

Για την υποβολή της αίτησης, δεν απαιτείται η γνώση της γλώσσας.

Για την απόκτηση της αναγνώρισης στο τέλος, ενδέχεται να πρέπει να αποδειχθεί γνώση της γλώσσας, εάν είναι απαραίτητη για την άσκηση του επαγγέλματος. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για κάποια νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, όπως για παράδειγμα τα επαγγέλματα υγείας ή και για τους εκπαιδευτικούς. Οι αιτούντες και οι αιτούσες αποκτούν άδεια άσκησης αυτών των επαγγελμάτων, μόνο εφόσον διαθέτουν την απαραίτητη γνώση της γερμανικής γλώσσας. Όσον αφορά στις συγκεκριμένες γνώσεις της γλώσσας που απαιτούνται και τις υποχρεωτικές βεβαιώσεις δεν υπάρχει έως τώρα κάποιος ενιαίος κανονισμός για όλη την Ομοσπονδιακή Δημοκρατία.

Για τα εξειδικευμένα επαγγέλματα στο εναλλασσόμενο σύστημα (βιοτεχνικά επαγγέλματα ή επαγγέλματα του κλάδου εμπορίου) δεν ορίζονται κατά κανόνα συγκεκριμένες απαιτήσεις όσον αφορά στη γνώση της γλώσσας που απαιτείται για την άσκηση επαγγέλματος. Η εξέταση της γνώσης της γλώσσας δεν αποτελεί τμήμα της εξέτασης της ισοτιμίας.

Στην πράξη, οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας εξαρτώνται σε σημαντικό βαθμό από το εάν διαθέτετε και γνώση της γερμανικής γλώσσας, ανεξαρτήτως επαγγελματικού προσόντος. Πληροφορίες για μαθήματα γερμανικών θα βρείτε εδώ. Για την εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας, υπάρχει η δυνατότητα π.χ. κάποιας θεώρησης (βίζας) εισόδου για εκμάθηση της γλώσσας (άρθρο 16 παρ. 5 του νόμου περί διαμονής).

Η αναγνώριση συνοδεύεται από άδεια διαμονής στη Γερμανία;

Όχι, η αναγνώριση ενός τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό δεν οδηγεί αυτόματα στη χορήγηση άδειας διαμονής, αλλά αποτελεί εν μέρει προϋπόθεση.

Εάν επιθυμείτε να έρθετε στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα (εκτός ΕΕ, ΕΟΧ ή Ελβετίας) για λόγους εργασίας, τότε στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεστε ήδη για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου ή για άδεια διαμονής την αναγνώριση του τίτλου επαγγελματικής κατάρτισης που αποκτήσατε στο εξωτερικό. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για όλα τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Εάν μπορείτε να εργαστείτε στη Γερμανία, άρα διαθέτετε «άδεια διαμονής με σκοπό την εργασία», εξαρτάται από το προσόν το οποίο καταθέτετε.

Θεώρηση / άδεια διαμονής για μη νομοθετικά κατοχυρωμένους τίτλους επαγγελματικής κατάρτισης χορηγείται μόνο εφόσον αυτοί αναφέρονται στη θετική λίστα του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης.

Θεώρηση / άδεια διαμονής για τίτλο ανώτατης εκπαίδευσης που αποκτήθηκε στο εξωτερικό χορηγείται μόνο εφόσον έχει εξακριβωθεί η ισοτιμία αυτού. Οι γερμανικές αντιπροσωπείες στο εξωτερικό εξετάζουν βάσει της τράπεζας δεδομένων anabin εάν υφίσταται ισότιμος τίτλος. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει ο ακριβής τίτλος να χαρακτηριστεί ως «ισότιμος» ή «αντίστοιχος». Η αξιολόγηση ως «εν μέρει συγκρίσιμος» δεν επαρκεί.

Επιπλέον, πρέπει το Πανεπιστήμιο να έχει αξιολογηθεί με βαθμό H+. (βλ. Οδηγίες Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εσωτερικών,  Μέρος II – B. Αιτούντες). Εάν δεν πληρείται έστω μία από τις προϋποθέσεις, πρέπει να ζητηθεί αξιολόγηση του τίτλου από την κεντρική υπηρεσία για εκπαίδευση αλλοδαπής. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την είσοδο και τη διαμονή υπηκόων τρίτων χωρών θα βρείτε εδώ.

Με ποιο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης είναι δυνατή η είσοδος στη Γερμανία από κάποια τρίτη χώρα;

Εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό που έχει αποκτήσει μη ακαδημαϊκό τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης σε κάποια χώρα εκτός της ΕΕ, μπορεί από το 2013 να μεταναστεύσει στη Γερμανία, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις (κανονισμός απασχόλησης - BeschV, αναθεωρημένη έκδοση της 1ης Ιουλίου 2013):

 • Ο τίτλος επαγγελματικής κατάρτισης πρέπει να αναφέρεται στη θετική λίστα του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης.
 • Πρέπει να υπάρχει μια θέση εργασίας ή μια δεσμευτική προσφορά στη Γερμανία.
 • Η κατάρτιση πρέπει να είναι ισότιμη με κάποιο γερμανικό τίτλο, δηλαδή αναγνωρισμένη. Πρέπει επομένως να υπάρχει απόφαση πλήρους ισοτιμίας.

Μπορώ να εισέλθω ως υπήκοος τρίτης χώρας με μερική αναγνώριση;

Ναι, αλλά όχι με θεώρηση (βίζα) για εργασία.

Αποφασιστικής σημασίας για την εξακρίβωση του τύπου θεώρησης (βίζα) είναι το είδος της συμπληρωματικής εκπαίδευσης που πρέπει να ολοκληρωθεί στη Γερμανία. Αυτή διακρίνεται σε

 1. αμιγώς εξειδικευμένη θεωρητική εκπαίδευση (σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του νόμου περί διαμονής σε συνδυασμό με το άρθρο 15 του Κανονισμού Απασχόλησης: είσοδος για την προετοιμασία της εξέτασης αξιολόγησης -μόνο θεωρία) και
 2. μέτρα προσαρμογής με πρακτικές ενότητες (άρθρο 17 του νόμου περί διαμονής σε συνδυασμό με το άρθρο 18 του Κανονισμού Απασχόλησης: είσοδος για μέτρα προσαρμογής -θεωρία και πρακτική άσκηση, όπου υπερισχύουν οι πρακτικές ενότητες).

Περισσότερες πληροφορίες προσφέρει η αρμόδια γερμανική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό.

Μπορώ να εισέλθω στη Γερμανία ως υπήκοος τρίτης χώρας σε αναζήτηση θέσης εργασίας;

Κατά κανόνα η είσοδος για αναζήτηση θέσης εργασίας είναι δυνατή για χρονικό διάστημα έως έξι μήνες, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Ύπαρξη αναγνωρισμένου ή συγκρίσιμου τίτλου ανώτατης εκπαίδευσης.
 2. Εξασφαλισμένα μέσα διαβίωσης μέσω επαρκών οικονομικών πόρων για όλη τη διάρκεια της διαμονής.

Εάν βρεθεί κάποια σχετική θέση εργασίας σε αυτό το διάστημα, είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για άδεια διαμονής με σκοπό την εργασία ή για μπλε κάρτα της ΕΕ. Αυτό είναι δυνατόν να γίνει κατευθείαν στη Γερμανία, οπότε δεν είναι απαραίτητη η έξοδος από τη χώρα. 

Είναι η εθνικότητα αποφασιστικής σημασίας για την πρόσβαση στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και για την άσκηση ενός επαγγέλματος;

Όχι, η εθνικότητα κατά κανόνα δεν είναι αποφασιστικής σημασίας.

Ακόμη και άτομα που δεν προέρχονται από κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να ζητήσουν ατομική εξέταση της ισοτιμίας του επαγγελματικού τους προσόντος.

Μόνο σε κάποια ορισμένα επαγγέλματα (όπως για παράδειγμα του δικαστή) παίζει η εθνικότητα κάποιο ρόλο στην άσκηση του επαγγέλματος.

Ποιες δυνατότητες υπάρχουν, εάν δεν διαθέτω πλέον έγγραφα;

Εάν απουσιάζουν πιστοποιητικά, με πλήρη ή μερική υπαιτιότητα τρίτου, και δεν είστε σε θέση να τα ανακτήσετε πια, τότε η αρμόδια αρχή δεν διαθέτει επαρκείς βεβαιώσεις για την εξέτασή σας. Στην περίπτωση αυτή είναι δυνατή η πραγματοποίηση ανάλυσης των προσόντων, ώστε να γίνει σύγκριση με τις σημαντικές επαγγελματικές ικανότητες, γνώσεις και δεξιότητες της γερμανικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Η ανάλυση των προσόντων μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορα εργαλεία, για παράδειγμα μέσω δοκιμών εργασίας ή εξειδικευμένων συζητήσεων.

Σε ποιες αρχές πρέπει να απευθυνθώ, προκειμένου να ξεκινήσω σπουδές στη Γερμανία;

Ο νόμος περί αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων δεν ισχύει για την αναγνώριση τίτλων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό με σκοπό την παραχώρηση δικαιώματος πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση ή την αναγνώριση ακαδημαϊκών μονάδων και επιδόσεων σε εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο εξωτερικό. Γι' αυτό είναι κατά κανόνα αρμόδια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο ακαδημαϊκό Γραφείο Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου ή της Ανώτερης Τεχνικής Σχολής, στην οποία επιθυμείτε να φοιτήσετε.

Ως ιατρός ή οδοντίατρος ποιες βεβαιώσεις πρέπει να προσκομίσω κατά την υποβολή της αίτησης, εάν προέρχομαι από τρίτη χώρα;

Εάν προέρχεστε από τρίτη χώρα , πρέπει για την υποβολή αίτησης θεώρησης για εργασία (μεταξύ άλλων) να προσκομίσετε άδεια άσκησης επαγγέλματος στη γερμανική πρεσβεία στη χώρα καταγωγής.

Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει στις κατά τόπους αρμόδιες αρχές στη Γερμανία και από το εξωτερικό.
Επειδή για την απαραίτητη χορήγηση άδειας (κρατική άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος) πρέπει να αποδειχθεί η αντίστοιχη γνώση της γερμανικής γλώσσας, ενδέχεται προηγουμένως να δοθεί είσοδος για εκμάθηση της γλώσσας. Η εξέταση του επιπέδου της γλώσσας για τη χορήγηση άδειας άσκησης ιατρικού επαγγέλματος κατά κανόνα μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο στη Γερμανία.

Περισσότερες πληροφορίες προσφέρει η αρμόδια γερμανική αντιπροσωπεία στο εξωτερικό.

Μπορώ να υποβάλλω εκ νέου αίτηση αναγνώρισης;

Εάν η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων έχει ήδη βγάλει θετικό πόρισμα σχετικά με την ισοτιμία ενός προσόντος που αποκτήθηκε στο εξωτερικό, συνήθως είναι δυνατόν να υποβληθεί εκ νέου αίτηση, αλλά η αρμόδια αρχή θα απορρίψει τη νέα αίτηση. Αυτό ισχύει και για τις νόμιμες διαδικασίες σύμφωνα με το νόμο περί της διαδικασίας αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων, καθώς και σύμφωνα με τον ομοσπονδιακό νόμο τις διαδικασίες περί εκτοπισθέντων ή άλλες νομοθετικές διατάξεις (π.χ. κανονισμοί σχετικά με την ισοτιμία πιστοποιητικών από την Αυστρία ή τη Γαλλία).

Σε περίπτωση που από τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων δεν κατέστη δυνατόν να εξακριβωθεί ισοτιμία, η εκ νέου υποβολή αίτησης είναι δυνατή, μόνο εφόσον έχει αλλάξει η κατάστασή σας (π.χ. με την αντιστάθμιση των διαφορών που διαπιστώθηκαν μέσω πιστοποιήσεων ή μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας).