Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης

Έγγραφα για την υποβολή της αίτησης

Εδώ θα βρείτε απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποια έγγραφα χρειάζομαι για την αίτηση αναγνώρισης; 
 • Πρέπει τα έγγραφά μου να μεταφραστούν στα γερμανικά; 
 • Χρειάζομαι επικυρωμένα αντίγραφα; 

 

Τα έγγραφα που χρειάζεστε για την αίτηση αναγνώρισης καθορίζονται από τις παρακάτω ερωτήσεις:

 • Ποιο επαγγελματικό προσόν διαθέτετε;
 • Από ποια χώρα προέρχεστε;
 • Πού αποκτήσατε το προσόν σας;
 • Πού επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία;
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.

Επικυρωμένα αντίγραφα και γερμανικές μεταφράσεις

Εάν η αρμόδια υπηρεσία απαιτεί έγγραφα "σε μορφή πρωτοτύπου", πρέπει να υποβάλετε επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα. Μην αποστέλλετε πρωτότυπα έγγραφα! Συνήθως πρέπει να υποβάλετε τα έγγραφά σας σε γερμανική μετάφραση. Η μετάφραση αυτή πρέπει να γίνει από δημόσια διορισμένους ή αναγνωρισμένους μεταφραστές και μεταφράστριες.

Τα έγγραφα που είναι πάντα απαραίτητα αναγράφονται στον κατάλογο που ακολουθεί. Άλλα έγγραφα ενδέχεται να είναι επίσης απαραίτητα κατά περίπτωση. Τα έγγραφα πρέπει κατά κανόνα να υποβάλλονται με μορφή αντιγράφων ή να αποστέλλονται ηλεκτρονικά. Σε αρκετές περιπτώσεις, η  αρμόδια υπηρεσία  ενδέχεται να ζητήσει επίσημα επικυρωμένα αντίγραφα.

 

Ενημερωθείτε οπωσδήποτε από την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε για τα έγγραφα που πρέπει να υποβάλετε! Μπορείτε να βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην οποία υπάγεστε μέσω της εύρεσης πληροφοριών για την αναγνώριση. Ή λάβετε συμβουλές!

 

Πάντα απαραίτητα:

Έγγραφο

Μετάφραση στα γερμανικά

Παρατηρήσεις

Έγγραφο

Αίτηση

Μετάφραση στα γερμανικά

Γερμανικό έντυπο/σύνταξη στα γερμανικά

Παρατηρήσεις

Σε όλες σχεδόν τις αρμόδιες υπηρεσίεςθα λάβετε ειδικό έντυπο για την αίτηση αναγνώρισης. Πρέπει να συμπληρώσετε το έντυπο και να το αποστείλετε στην αρμόδια υπηρεσία. 
Μπορείτε, επίσης, να συντάξετε μια άτυπη επιστολή στη γερμανική γλώσσα με το παρακάτω περιεχόμενο: "Με το παρόν αιτούμαι την αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος μου ως …"

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας

Μετάφραση στα γερμανικά

Όχι

Παρατηρήσεις

Εάν το αποδεικτικό έγγραφο στοιχείων ταυτότητας είναι γραμμένο σε διαφορετική αλφαβητική γραφή, π.χ. κυριλλικά, ενδεχομένως να χρειαστεί μεταγραφή σε λατινική γραφή. Εάν έχετε παντρευτεί και έχετε αλλάξει το επώνυμό σας, θα χρειαστείτε επιπλέον αποδεικτικό έγγραφο αλλαγής ονόματος, π.χ. πιστοποιητικό γάμου.
Τα παρακάτω έγγραφα γίνονται δεκτά ως αποδεικτικά στοιχείων ταυτότητας:
 

 • γερμανική ταυτότητα ή διαβατήριο
 • όλες οι ευρωπαϊκές ταυτότητες
 • διεθνή διαβατήρια
 • ηλεκτρονική άδεια διαμονής
 • πιθ. έγγραφα διαμονής όπως αποδεικτικό άφιξης, προσωρινή άδεια παραμονής, καθεστώς ανοχής

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο των επαγγελματικών προσόντων σας

Μετάφραση στα γερμανικά

Ναι

Παρατηρήσεις

Μπορεί να είναι:

 • Δίπλωμα
 • Πτυχίο

Έγγραφο

Αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με το περιεχόμενο και τη διάρκεια της πιστοποίησης προσόντων

Μετάφραση στα γερμανικά

Ναι

Παρατηρήσεις

Μπορεί να είναι:

 • Δομή μαθημάτων και λίστες βαθμολογίας της επαγγελματικής εκπαίδευσης
 • Πρόγραμμα σπουδών
 • Συμπλήρωμα διπλώματος
 • Αναλυτική βαθμολογία

 

Συνήθως απαραίτητα (όπου ισχύει):

Έγγραφο

Μετάφραση στα γερμανικά

Παρατηρήσεις

Έγγραφο

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Μετάφραση στα γερμανικά

σύνταξη στα γερμανικά

Παρατηρήσεις

Το βιογραφικό σημείωμα πρέπει να αποτελεί μια επισκόπηση σε μορφή πίνακα για:

 • Προγράμματα εκπαίδευσης (επαγγελματική εκπαίδευση, πανεπιστημιακή εκπαίδευση)
 • Μετεκπαιδεύσεις
 • Θέσεις εργασίας έως τώρα

Έγγραφο

Αποδείξεις για την επαγγελματική εμπειρία σας

Μετάφραση στα γερμανικά

Ναι

Παρατηρήσεις

Μπορεί να είναι:

 • Αποδεικτικά εργασίας
 • Βιβλία εργασιών

Έγγραφο

Άλλες βεβαιώσεις επάρκειας

Μετάφραση στα γερμανικά

Ναι

Παρατηρήσεις

Μπορεί να είναι:

 • Πιστοποιητικά για επιμορφώσεις
 • Πιστοποιητικά για συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις

Έγγραφο

Δήλωση σχετικά με τις αιτήσεις που έχετε υποβάλει ήδη

Μετάφραση στα γερμανικά

Όχι

Παρατηρήσεις

Έχετε ήδη υποβάλει αίτηση για αναγνώριση στη Γερμανία; Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να δηλώσετε γραπτώς σε ποια αρμόδια υπηρεσία έχετε υποβάλει την αίτηση. Εάν δεν έχετε υποβάλει καμία αίτηση έως τώρα, πρέπει επίσης να το δηλώσετε γραπτώς.

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο ότι επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία

Μετάφραση στα γερμανικά

Συνήθως ναι

Παρατηρήσεις

Μόνο για άτομα από τρίτες χώρες.Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο μπορεί να είναι:

 • Υποβολή αίτησης θεώρησης βραχείας διαμονής για επαγγελματική δραστηριότητα
 • Σύναψη επικοινωνίας με πιθανούς εργοδότες
 • Επιχειρηματική ιδέα πρόθεσης αυτοαπασχόλησης

Εάν διαμένετε ήδη στη Γερμανία, τις περισσότερες φορές αρκεί μια βεβαίωση εγγραφής.

 

Απαραίτητα ανάλογα με το επάγγελμα:

Έγγραφο

Μετάφραση στα γερμανικά

Παρατηρήσεις

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο καταλληλότητας υγείας

Μετάφραση στα γερμανικά

Γερμανικό πιστοποιητικό ή μετάφραση

Παρατηρήσεις

Το αποδεικτικό έγγραφο καταλληλότητας υγείας είναι απαραίτητο κυρίως για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στους ακόλουθους τομείς:

 • Δημόσια υγεία
 • Δημόσια ασφάλεια
 • Κοινωνικά επαγγέλματα και εκπαίδευση

Συνήθως είναι απαραίτητο ένα πρόσφατο ιατρικό πιστοποιητικό.


 

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο προσωπικής καταλληλότητας/αξιοπιστίας

Μετάφραση στα γερμανικά

Γερμανικό πιστοποιητικό ή μετάφραση

Παρατηρήσεις

Το αποδεικτικό έγγραφο προσωπικής καταλληλότητας είναι απαραίτητο κυρίως για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στους ακόλουθους τομείς:

 • Δημόσια υγεία
 • Δημόσια ασφάλεια

Κοινωνικά επαγγέλματα και εκπαίδευση

Έγγραφο

Nachweis über eine berufliche Haft­pflicht­versicherung

Μετάφραση στα γερμανικά

Beschei­nigung aus Deutschland oder Übersetzung

Παρατηρήσεις

Το συγκεκριμένο αποδεικτικό έγγραφο είναι απαραίτητο κάποιες φορές. Αυτό, π.χ., ισχύει για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα στον τομέα της δημόσιας υγείας ή ασφάλειας και πρωτίστως για την εγκατάσταση στη Γερμανία. Η αρμόδια υπηρεσία ενδεχομένως να ζητήσει ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης με συγκεκριμένο ύψος ασφάλισης.
Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο μπορεί να είναι: 

 • Ασφαλιστήριο συμβόλαιο
 • Ασφαλιστική σύμβαση

Έγγραφο

Αποδεικτικό έγγραφο ασφάλισης επαγγελματικής ευθύνης

Μετάφραση στα γερμανικά

Γερμανικό πιστοποιητικό ή μετάφραση

Παρατηρήσεις

Απαραίτητο για πολλά νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Το απαιτούμενο γλωσσικό επίπεδο βασίζεται στο Κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. 
Αυτό το αποδεικτικό έγγραφο μπορεί να είναι: 

 • Εξέταση ορολογίας (ιατρικά επαγγέλματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης)
 • Βεβαίωση από σχολές διδασκαλίας γλωσσών (π.χ. το Deutsches Sprachdiplom από το Ινστιτούτο Goethe)

Μπορείτε να προσκομίσετε το συγκεκριμένο αποδεικτικό έγγραφο ακόμα και μετά την έναρξη της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Κάποιες φορές είναι απαραίτητο ένα συγκεκριμένο γλωσσικό επίπεδο για την άδεια επαγγέλματος.  Σε αυτήν την περίπτωση χρειάζεστε την πλήρη αναγνώριση και ένα αποδεικτικό έγγραφο για τις γλωσσικές δεξιότητές σας. Αυτό, π.χ., ισχύει για την άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

Έγγραφο

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ

Μετάφραση στα γερμανικά

Συνήθως όχι

Παρατηρήσεις

Απαραίτητο για ιατρούς, οδοντιάτρους, κτηνιάτρους, φαρμακοποιούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μαίες, μαιευτήρες και αρχιτέκτονες. Αποκτήσατε το επαγγελματικό προσόν  σας πριν από την είσοδο της χώρας προέλευσής σας στην ΕΕ ή τον ΕΟΧ; Σε αυτήν την περίπτωση, για την αυτόματη αναγνώριση του επαγγελματικού προσόντος σας χρειάζεστε πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Αυτό μπορείτε να το λάβετε από την αρμόδια υπηρεσία στη χώρα εκπαίδευσής σας ή στη χώρα στην οποία εργαστήκατε τελευταία.

Έγγραφο

Πιστοποίηση δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος στη χώρα εκπαίδευσης

Μετάφραση στα γερμανικά

Ναι

Παρατηρήσεις

Απαραίτητη για ορισμένα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Η πιστοποίηση βεβαιώνει ότι επιτρέπεται να εργαστείτε στο επάγγελμά σας στη χώρα εκπαίδευσής σας.
Η πιστοποίηση αυτή διαθέτει διαφορετικές ονομασίες, π.χ.: 

 • Πιστοποίηση ΕΕ δικαιώματος άσκησης επαγγέλματος 
 • Πιστοποίηση σχετικά με τον τρόπο και τη διάρκεια της επαγγελματικής δραστηριότητας στο κράτος προέλευσης 
 • Αποδεικτικό έγγραφο δραστηριότητας