Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Γλωσσάρι - Μ

Φιλτράρισμα κατά γράμμα
Μ
Μερική πρόσβαση σε επάγγελμα

Γερμανικά:  Partieller Berufszugang

Ένα επαγγελματικό προσόν από το εξωτερικό μπορεί να διαφέρει σημαντικά από ένα γερμανικό επαγγελματικό προσόν. Σε αυτήν την περίπτωση, η αναγνώριση δεν είναι δυνατή. Κάποιες φορές, η αρμόδια υπηρεσία ενδέχεται να εγκρίνει την επονομαζόμενη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα. Με τη μερική πρόσβαση σε επάγγελμα επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Για την εργασία με μερική πρόσβαση σε επάγγελμα ισχύουν οι εξής προϋποθέσεις:

Η άδεια για μερική πρόσβαση σε επάγγελμα χορηγείται από την αρμόδια υπηρεσία. Για τον σκοπό αυτόν, πρέπει να υποβληθεί αίτηση. Με τη συγκεκριμένη άδεια επιτρέπεται η εργασία στη Γερμανία. Επιτρέπεται, όμως, μόνο η άσκηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Επίσης, είναι απαραίτητο ο ενδιαφερόμενος να φέρει τον επαγγελματικό τίτλο στη χώρα εκπαίδευσής του.

Μεταφραστές (δημόσια διορισμένοι/αναγνωρισμένοι)

Ελληνικά: Übersetzer, öffentlich bestellte/beeidigte

Μόνο δημόσια διορισμένοι ή ορκωτοί διερμηνείς ή μεταφραστές μπορούν μέσω επίσημης θεώρησης να πιστοποιήσουν ότι η γερμανική μετάφραση ενός ξενόγλωσσου εγγράφου είναι πλήρης και σωστή. Στη Γερμανία, αυτοί οι μεταφραστές/διερμηνείς φέρουν διάφορους τίτλους. Μπορεί να ονομάζονται: "δικαστικά διορισμένοι", "εξουσιοδοτημένοι", "ένορκοι" ή "ορκωτοί". Κατά κανόνα, τα έγγραφα πρέπει να υποβάλλονται μαζί με την αίτηση αναγνώρισης μεταφρασμένα στα Γερμανικά. Ορισμένες αρμόδιες υπηρεσίες στη Γερμανία δεν αποδέχονται μεταφράσεις από δημόσια διορισμένους/ορκωτούς μεταφραστές/διερμηνείς της αλλοδαπής. Θα πρέπει να ενημερωθείτε σχετικά, προτού ζητήσετε τη μετάφραση των εγγράφων στη χώρα καταγωγής σας. Μπορείτε να βρείτε τους δημόσια διορισμένους/ορκωτούς διερμηνείς/μεταφραστές στη Γερμανία στη διαδικτυακή πύλη της βάσης δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών της υπηρεσίας διοίκησης δικαιοσύνης του εκάστοτε κρατιδίου.

Βάση δεδομένων διερμηνέων και μεταφραστών

Deutsche Botschaften in anderen Ländern

 

Μετεκπαίδευση, επαγγελματική

Ελληνικά: Fortbildung, berufliche
Επίσης: Μετεκπαίδευση για επαγγελματική ανέλιξη [Aufstiegs·fortbildung]

Σκοπός της μετεκπαίδευσης είναι η διατήρηση και η προσαρμογή ή διεύρυνση των δεξιοτήτων, γνώσεων και ικανοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Μέσω αυτής είναι δυνατή η επαγγελματική ανέλιξη. Οι επαγγελματικές μετεκπαιδεύσεις ρυθμίζονται σύμφωνα με τον νόμο περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG) ή σύμφωνα με τον βιοτεχνικό κώδικα (HwO). Το περιεχόμενο, οι σκοποί, οι απαιτήσεις, καθώς και οι διαδικασίες και οι προϋποθέσεις εξέτασης καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες οι οποίες διορίζουν επίσης και τις εξεταστικές επιτροπές. Η επιτυχής συμμετοχή σε μια μετεκπαίδευση οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου μετεκπαίδευσης

Η επαγγελματική μετεκπαίδευση βασίζεται στη Γερμανία κατά κανόνα στην επαγγελματική εκπαίδευση. Η πρόσβαση είναι, επίσης, δυνατή μέσω της αντίστοιχης επαγγελματικής εμπειρίας.

Μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα

Ελληνικά: Nicht reglementierte Berufe

Για τα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα δεν ισχύουν συγκεκριμένες κρατικές προδιαγραφές. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει άδεια επαγγέλματος που να θεωρείται απαραίτητη για την εργασία στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Όσον αφορά στα μη νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα μπορείτε να υποβάλετε αίτηση με επαγγελματικά προσόντα από την αλλοδαπή απευθείας στη γερμανική αγορά εργασίας ή να εργαστείτε ανεξάρτητα. Στη Γερμανία π.χ. όλα τα επαγγέλματα που βασίζονται σε διττή επαγγελματική εκπαίδευση δεν είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα. Η αναγνώριση δεν αποτελεί υποχρεωτική προϋπόθεση, προκειμένου να επιτραπεί η εργασία σε ένα τέτοιο επάγγελμα. Ωστόσο, και για ένα μη νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχετε νόμιμο δικαίωμα στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Μητρώο βιοτεχνών

Ελληνικά: Handwerksrolle

Για την ανεξάρτητη άσκηση χειρωνακτικής εργασίας για την οποία απαιτείται άδεια απαιτείται στη Γερμανία η εγγραφή στο μητρώο βιοτεχνών. Το μητρώο βιοτεχνών είναι ένας κατάλογος που τηρείται από τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK). Οι ιδιοκτήτες μιας επιχείρησης που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο βιοτεχνών, οι αρχιτεχνίτες σε χειρωνακτική εργασία που υπόκειται σε αδειοδότηση. λαμβάνουν την "κάρτα χειρωνακτικού επαγγέλματος". Εάν έχετε αποκτήσει τίτλο μετεκπαίδευσης ως αρχιτεχνίτης σε χειρωνακτική εργασία εκτός Γερμανίας, μπορείτε να ζητήσετε την αναγνώριση του τίτλου αυτού στη Γερμανία. Η αναγνώριση σάς δίνει το δικαίωμα εγγραφής στο μητρώο βιοτεχνών. Ωστόσο, δεν λαμβάνετε τον τίτλο του αρχιτεχνίτη.