Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Glossar - Ι

Ι
Ισοτιμία

Ελληνικά: Ισοτιμία

βλέπε αναγνώριση