BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - Z

Filtruj alfabetycznie
Z
Zakład, w którym odbywa się praktyczna część nauki zawodu

Zakład, w którym odbywa się praktyczna część nauki zawodu w dualnym systemie kształcenia zawodowego.

Zamiar pracy

Niemiecki: Absicht der Arbeitsaufnahme
Także: Erwerbstätigkeitsabsicht, Arbeitsabsicht; 
Nachweis, Darlegung, Glaubhaftmachung der Arbeitsabsicht

Osoby, które chcą pracować w Niemczech, mogą wnioskować o uznanie kwalifikacji zawodowych z zagranicy. Osoby z krajów trzecich muszą udowodnić swój zamiar podjęcia pracy w Niemczech.

Właściwy organ może wymagać potwierdzenia zamiaru pracy. Właściwy organ wie wtedy również, w jakiej miejscowości lub kraju związkowym dana osoba chce pracować.

Dowodem zamiaru pracy jest np: 

  • nota lokalizacyjna Centralnego Biura Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych (ZSBA)
  • Kontakt z pracodawcą w Niemczech: np. umowa o pracę, obietnica zatrudnienia, podania o pracę, zaproszenia na rozmowy kwalifikacyjne
  • Koncepcja biznesowa dla własnej działalności gospodarczej
  • Wniosek o wydanie wizy wjazdowej w celu podjęcia pracy w Niemczech

Wyjątki: osoby z UE/EOG/Szwajcarii nie potrzebują żadnego dowodu. Muszą tylko oświadczyć, w jakiej miejscowości w Niemczech chcą pracować. Osoby, które pochodzą z kraju trzeciego i mieszkają już w UE/EOG/Szwajcarii również nie potrzebują dowodu. Pomocna może być jednak nota lokalizacyjna. Potwierdza ona właściwemu organowi, że dana osoba chce pracować w wymienionym kraju związkowym. np. jeśli osoba nie znalazła jeszcze pracodawcy w Niemczech.

Dokumenty do złożenia wniosku 
Centralnego Biura Obsługi ds. Uznawalności kwalifikacji zawodowych

Zaświadczenie UE

Także: EG-Bescheinigung

Englisch: Certificate of Professional Experience

Aby pracować w jednym z państw UE często wymaga się oficjalnego udokumentowania doświadczenia zawodowego  w innym państwie
członkowskim  UE. To tak zwane zaświadczenie UE jest szczególnie ważne w Niemczech w zawodach związanych z rzemiosłem, jak również w przemyśle i handlu.

Zaświadczenie UE jest wydawane przez urząd właściwy dla danego zawodu w państwie członkowskim pochodzenia.

Zawód medyczny

Do zawodów medycznych zalicza się te zawody, których działalność charakteryzuje się pracą przy pacjencie i z pacjentem. Zawód lekarza weterynarii jest również zaliczany do zawodów medycznych.

Dla wszystkich zawodów medycznych wymagane są ustawowo prawo do wykonywania zawodu lub  pozwolenie na wykonywanie zawodu, np. dla lekarzy, stomatologów, pielęgniarzy i pielęgniarek.

Przegląd wszystkich zawodów medycznych można znaleźć w Federalnym Ministerstwie Zdrowia:

Przegląd wszystkich zawodów medycznych

Zawód porównywalny

Także: kwalifikacje porównywalne

Zawód porównywalny to niemieckie kwalifikacje zawodowe, które są porównywane w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi.

Zawód służby zdrowia

Zawody służby zdrowia to zawody, które w najszerszym znaczeniu mają związek ze zdrowiem. Należą do nich zawody akademickie i nieakademickie, takie jak np. optyk lub technik dentystyczny. Częścią zawodów związanych ze służbą zdrowia są zawody medyczne. 

Zawód wymagający określonego szkolenia

Istnieją zawody wymagające szkolenia dualnego oraz zawody zdobywane na drodze edukacji szkolnej. Zawód wymagający określonego szkolenia zdobywa się w trakcie kształcenia zawodowego w systemie dualnym lub szkolnym.

Zawody deficytowe

Także: Mangelberufe

W Niemczech w niektórych zawodach jest zbyt mało pracowników. Oznacza to: jest zbyt mało osób wykształconych w tych zawodach. Zawody te nazywane są zawodami deficytowymi.

Do zawodów deficytowych należą głównie zawody techniczne oraz niektóre zawody związane ze służbą zdrowia i opieką. Zawody deficytowe znajdują się w wykazie pozytywnym.

Zawody nieregulowane

W przypadku zawodów nieregulowanych państwo nie stawia określonych wymagań. Oznacza to, że nie ma żadnych zezwoleń na wykonywanie zawodu, które byłyby konieczne, aby pracować w zawodzie. Na przykład w Niemczech wszystkie zawody oparte na kształceniu zawodowym w systemie dualnym nie są regulowane. Uznanie nie jest warunkiem koniecznym do wykonywania pracy w takim zawodzie.

Zawody regulowane

Niektóre zawody w Niemczech są regulowane. Regulowany oznacza, że należy potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc pracować w Niemczech w tym zawodzie. Jest to wymóg prawny. Zawody regulowane to np. pielęgniarka, lekarz lub nauczyciel. Informacje, czy kwalifikacje zawodowe danej osoby są regulowane, znaleźć można w  praktycznej wyszukiwarce.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu lub używanie określonego tytułu zawodowego

Zezwolenie to jest udzielonym przez właściwy, oficjalny organ pozwoleniem na wykonywanie zawodu i/lub używanie określonego Berufsbezeichnung. Zezwolenie na wykonywanie zawodu lub używanie określonego tytułu zawodowego jest koniecznie niezbędne w niektórych zawodach. Wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu należy złożyć przed podjęciem wykonywania zawodu i uzyskać pozytywną decyzję, aby móc pracować w tym zawodzie.

W przypadku lekarza lub lekarki zezwoleniem na wykonywanie zawodu lub używanie określonego tytułu zawodowego jest np. prawo do wykonywania zawodu lub pozwolenie na wykonywanie zawodu. Pielęgniarka lub pielęgniarz składają wniosek o używanie  tytułu zawodowego. W niektórych zawodach rzemieślniczych konieczny jest wpis do rejestru rzemieślników. Dotyczy to zawodów w rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji. Tylko wtedy można używać tytułu mistrza rzemiosła i otworzyć firmę rzemieślniczą.

Informacje na temat, czy do wykonywania danego zawodu konieczne jest zezwolenie na wykonywanie zawodu, można uzyskać we właściwym organie.

zulassungspflichtiges Handwerk