BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego
Zdjęcie ułożonych w okrąg długopisów z nadrukowanym logo Anerkennung in Deutschland.

O „Anerkennung in Deutschland“

„Anerkennung in Deutschland” to centralny portal informacyjny rządu federalnego poświęcony uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF) portal „Anerkennung in Deutschland” towarzyszy realizacji przepisów prawnych dotyczących uznania na szczeblu federalnym i krajowym. Strona internetowa uruchomiona została 1 kwietnia 2012 r., kiedy to weszła w życie federalna ustawa o uznawaniu kwalifikacji. Portal jest publikowany przez Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego (BIBB).

Główne grupy docelowe:

  • Specjaliści: Dostępna w ponad 10 językach oferta online wspiera specjalistów, którzy chcieliby pracować w Niemczech w zawodzie, którego nauczyli się za granicą. Praktyczna wyszukiwarka pokazuje, czy oficjalne uznanie kwalifikacji zawodowych jest możliwe i konieczne oraz jak przebiega postępowanie.
  • Doradcy: Ta sekcja jest skierowana do specjalistów pracujących w dziedzinie uznawania kwalifikacji zawodowych. Oferta zawiera między innymi bazę danych, zaawansowane filtrowanie Profi-Filter, do szybkiego wyszukiwania.
  • Pracodawcy: Pracodawcy, którzy chcieliby zatrudnić osoby z zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi, mogą znaleźć na portalu jasne instrukcje i informacje na temat ofert wsparcia.

Informacje o Oferty Językowej

Obszar działania „Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych”

Obszar działania „uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych” w BIBB łączy w sobie kompetencje w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych. Oprócz oferty portalu informacyjnego „Anerkennung in Deutschland“ obszar działania obejmuje następujące zadania:

  • Monitorowanie i badania: Monitoring uznania obserwuje wdrażanie ustaw o uznawaniu, procesy towarzyszące i polityczne warunki ramowe. Poza tym BIBB prowadzi również własne projekty badawcze - na przykład dotyczące perspektyw firm - a także oceny i monitoring naukowy.  
  • Współpraca z interesariuszami w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych: Ścisła współpraca z instytucjami doradczymi i urzędami na szczeblu federalnym i krajowym.
  • Komunikacja i marketing: Zapytania prasowe, public relations, media społecznościowe, działania komunikacyjne na temat uznawania kwalifikacji zawodowych w kraju i za granicą.
  • Odpowiedź na zapytania dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych: Zapytania od osób zainteresowanych uznaniem, polityką, nauką i opinią publiczną.
  • Szkolenia i doradztwo: Szkolenia i doradztwo dla specjalistów w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, szkolenia dla doradców.

Inne oficjalne zadania BIBB

Informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w Niemczech są udostępniane centralnie na stronie „Anerkennung in Deutschland” na podstawie porozumienia między krajami związkowymi i rządem federalnym. Są to informacje na temat postępowania w sprawie uznania kwalifikacji dla poszczególnych zawodów, podstawy prawne, a także dane kontaktowe właściwych organów. BIBB wykorzystuje te informacje do wspierania Federalnego Urzędu Statystycznego (Destatis) i urzędów statystycznych krajów związkowych w gromadzeniu oficjalnych statystyk dotyczących uznawania kwalifikacji.

Portal o uznaniu wspiera również cyfryzację procedur składania wniosków o uznanie kwalifikacji zawodowych w ramach ustawy o dostępie online (OZG). Praktyczna wyszukiwarka to centralny punkt dostępu do jednolitego ogólnokrajowego systemu składania wniosków online. Jako federalne biuro redakcyjne zajmujące się uznawaniem zagranicznych kwalifikacji zawodowych, portal udostępnia również główne informacje zgodnie z metodologią FIM (Federal Information Management).

BIBB jest również niemieckim centrum doradczym w kwestiach dotyczących uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych na poziomie UE (zgodnie z art. 57b dyrektywy UE 2005/36/WE). Jako takie portalu dostarcza obywatelom UE i ośrodkom doradczym innych państw członkowskich informacji na temat uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech.

Czy masz pytanie lub uwagi na temat portalu „Anerkennung in Deutschland“?

W takim razie prosimy o kontakt:

Kontakt