BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - K

Filtruj alfabetycznie
K
Karta możliwości

Niemiecki: Chancenkarte

Z kartą możliwości osoby z krajów trzecich mogą wjechać do Niemiec w poszukiwaniu pracy. Jako specjalista z pełnym uznaniem otrzymasz kartę możliwości bez żadnych dalszych wymagań. Również częściowe uznanie daje korzyści w przypadku karty możliwości.

Wjazd w celu poszukiwania miejsca pracy

Koszty postępowania

Koszty postępowania to opłaty pobierane przez właściwy organ za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, które należy uiścić.

Możliwe jest, że oprócz kosztów postępowania powstaną dodatkowe koszty, np. za tłumaczenia, poświadczenia dokumentów. Informacje o możliwości wsparcia finansowego można znaleźć na stronie "Możliwości finansowania".

Kraj pochodzenia

Także: państwo pochodzenia, ojczyzna

Kraj, z którego pochodzi osoba. Zazwyczaj osoba ta posiada również obywatelstwo tego kraju.

Kraj uzyskania kwalifikacji zawodowych

Także:  państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych

Kraj, w którym wydano świadectwo ukończenia szkoły dla kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie ustawiczne

Trening i poszerzanie własnych umiejętności i wiedzy po uzyskaniu wykształcenia. Istnieją następujące formy kształcenia ustawicznego wykształcenia. Istnieją następujące formy kształcenia ustawicznego:

  • Kształcenie ustawiczne zawodowe
  • Kształcenie ustawiczne ogólne
  • Kształcenie ustawiczne polityczne
  • ształcenie ustawiczne w szkołach wyższych (również: kształcenie ustawiczne naukowe)

Kształcenie ustawiczne zawodowe obejmuje kursy pogłębiające i uzupełniające wiedzę zawodową. Uczenie się w ramach ustawicznego kształcenia zawodowego ma charakter formalny, poza formalny lub nieformalny.

Terminy „doskonalenie zawodowe" i „kształcenie ustawiczne" są często używane synonimicznie w kontekście zawodowym. W praktyce rozróżnia się następujące rodzaje ustawicznego kształcenia zawodowego:

  • Przekwalifikowanie
  • Kształcenie doskonalące (np. kursy mistrzowskie)
  • Dokształcanie wyrównawcze

Po zakończeniu kształcenia konieczne może być przystąpienie do egzaminu. Po zakończeniu kształcenia otrzymuje się z reguły dowód uczestnictwa lub zdania egzaminu. Dowody te nazywane są np. zaświadczeniem o uczestnictwie, certyfikatem lub świadectwem.

Dowody te pomagają w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji. Wynika to z faktu, że często umożliwia to wyrównanie istotnych różnic między zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi a niemieckim zawodem porównywalnym.

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie oznacza ogół różnych środków lub procesów w celu kształcenia zawodowego oraz kształcenieustawiczne w zawodzie. Kształcenie w zawodzie jest częścią publicznego niemieckiego systemu edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe to wystawiony przez oficjalny organ w kraju uzyskania kwalifikacji zawodowych dyplom szkolenia zawodowego, które prowadzi do zdobycia jasno zdefiniowanego zawodu, jak np. lekarz lub lekarka. Kwalifikacje zawodowe są dokumentowane dyplomem.

Kwalifikacje zawodowe mogą być udokumentowane również przez stosowne doświadczenie zawodowe , zdobyte w kraju
lub za granicą.

W przypadku kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą obowiązuje postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Dla uznania kwalifikacji zawodowych w tym znaczeniu istotne są dyplomy zawodowedyplomy kształcenia ustawicznego, prawo do wykonywania zawodupozwolenie na wykonywanie zawodu oraz pozwolenie na używanie tytułu zawodowego.

W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych, np. jako geolog czy matematyk oraz wielu innych dyplomów
ukończenia studiów wyższych, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji zawodowych, jak to opisano wyżej, nie przeprowadza się postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, ale ocenę świadectwa.