Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Glosariusz - K

Filtruj alfabetycznie
K
Koszty postępowania

Koszty postępowania to opłaty pobierane przez właściwy organ za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, które należy uiścić.

Możliwe jest, że oprócz kosztów postępowania powstaną dodatkowe koszty, np. za tłumaczenia, poświadczenia dokumentów. Informacje o możliwości wsparcia finansowego można znaleźć na stronie "Możliwości finansowania"


 

Kraj pochodzenia

Także: państwo pochodzenia, ojczyzna

Kraj, z którego pochodzi osoba. Zazwyczaj osoba ta posiada również obywatelstwo tego kraju.

Kraj uzyskania kwalifikacji zawodowych

Także:  państwo uzyskania kwalifikacji zawodowych

Kraj, w którym wydano świadectwo ukończenia szkoły dla kwalifikacji zawodowych.

Kształcenie w zawodzie

Kształcenie w zawodzie oznacza ogół różnych środków lub procesów w celu kształcenia zawodowego oraz kształcenieustawiczne w zawodzie. Kształcenie w zawodzie jest częścią publicznego niemieckiego systemu edukacji.

Kwalifikacje zawodowe

Kwalifikacje zawodowe to wystawiony przez oficjalny organ w kraju uzyskania kwalifikacji zawodowych dyplom szkolenia zawodowego, które prowadzi do zdobycia jasno zdefiniowanego zawodu, jak np. lekarz lub lekarka. Kwalifikacje zawodowe są dokumentowane dyplomem.

Kwalifikacje zawodowe mogą być udokumentowane również przez stosowne doświadczenie zawodowe , zdobyte w kraju
lub za granicą.

W przypadku kwalifikacji zawodowych uzyskanych za granicą obowiązuje postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Dla uznania kwalifikacji zawodowych w tym znaczeniu istotne są dyplomy zawodowedyplomy kształcenia ustawicznego, prawo do wykonywania zawodupozwolenie na wykonywanie zawodu oraz pozwolenie na używanie tytułu zawodowego.

W przypadku dyplomów ukończenia studiów wyższych, np. jako geolog czy matematyk oraz wielu innych dyplomów
ukończenia studiów wyższych, które nie prowadzą do uzyskania kwalifikacji zawodowych, jak to opisano wyżej, nie przeprowadza się postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, ale ocenę świadectwa.