BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Jak uzyskam uznanie?

Aby uzyskać uznanie kwalifikacji zawodowych, należy złożyć wniosek. Do tego trzeba znać niemiecki zawód porównywalny. I trzeba wiedzieć, gdzie chce się pracować w Niemczech.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania

Mężczyzna trzyma z przodu notatnik
pdf, 532 KB
Anerkennung in Deutschland, 2023

Uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech

Ulotka informuje o uznawaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Teraz dostępne w 12 językach do przeglądania i zamawiania.

Pobierz ulotkę

Uznanie krok po kroku

Wyszukiwanie zawodu porównywalnego

W praktycznej wyszukiwarce znajdą Państwo informacje o niemieckich zawodach i mogą Państwo wybrać swój zawód porównywalny. Można się w niej dowiedzieć, czy Państwa zawód jest zawodem regulowanym, czy nieregulowanym. Dowiedzą się Państwo również, czy potrzebują uznania. Na koniec otrzymają Państwo dane kontaktowe do punktu doradztwa.

W praktycznej wyszukiwarce znajdują się również dane kontaktowe właściwego organu oraz szczegółowe informacje na temat postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

1

Korzystanie z doradztwa

Przed złożeniem wniosku o uznanie zalecamy skorzystanie z usług doradztwa! Punkt doradztwa udzieli wszystkich ważnych informacji na temat postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.  Przed złożeniem wniosku należy również w ramach konsultacji wyjaśnić kwestie dotyczące wsparcia finansowego. 

Adres i dane kontaktowe najbliższego punktu doradztwa można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.

2

Składanie wniosku

Wniosek o uznanie należy złożyć do właściwego organu.

Wielu pracowników w właściwych organach mówi tylko po niemiecku. Jest to kolejny powód, dla którego wcześniejsza konsultacja jest pomocna.

Zawsze wymagane są następujące dokumenty:

  • Formularz wniosku lub nieformalny wniosek
  • Dowód tożsamości
  • Dowód kwalifikacji zawodowych
  • Dowód potwierdzający treść i czas trwania nabywania kwalifikacji zawodowych

W wielu przypadkach trzeba będzie złożyć dodatkowe dokumenty. Jakie dokumenty należy złożyć, można dowiedzieć się w praktycznej wyszukiwarce.

Nie poosiadają już Państwo wszystkich dokumentów związanych ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi? Wówczas być może będzie można udowodnić swoje kompetencje zawodowe praktycznie za pomocą analizy kwalifikacji. Analiza kwalifikacji jest dostępna dla zawodów wymagających kształcenia dualnego, zawodów mistrzowskich lub zawodów związanych z dokształcaniem.  Analizą kwalifikacji może być:

  • Próbka pracy
  • Rozmowa fachowa
  • Praca w firmie na okres próbny

Istnieją również inne procedury w obszarze regulowanym. Można na przykład wziąć udział w stażu adaptacyjnym lub złożyć egzamin.

Pochodzi Pan/Pani z Unii Europejskiej (UE) lub z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)? Wówczas można zwrócić się do UE z wnioskiem o Europejską legitymację zawodową (ELZ) w następujących zawodach: farmaceuta i farmaceutka, przewodnik górski i przewodniczka górska, agent nieruchomości i agentka nieruchomości, pielęgniarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i fizykoterapeutka.

Wniosek o ELZ można złożyć na stronie internetowej UE. Wówczas nie ma potrzeby składania kolejnego wniosku o uznanie.

3

Opracowanie wniosku

Właściwy organ rozpatrzy Państwa wniosek o uznanie. Najpóźniej po miesiącu otrzymają Państwo wiadomość, czy Państwa dokumenty dotarły. Ta wiadomość zawiera również informacje, czy należy złożyć jeszcze jakieś dokumenty. Jeśli dokumenty są kompletne, otrzymanie z wynikiem zajmie maksymalnie 3 miesiące. W niektórych przypadkach właściwy organ może przedłużyć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji o jeden miesiąc. W postępowaniu może zostać wzięte pod uwagę również Państwa doświadczenie zawodowe.

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może również trwać dłużej. Na przykład, jeśli z powodu braku dokumentów przeprowadzana jest analiza kwalifikacji.

4

Otrzymanie decyzji

Wynik postępowania w sprawie uznania kwalifikacji podany zostaje do wiadomości w decyzji. Czasami nazywa się ona również decyzją o uznaniu, decyzją o równoważności lub decyzją o brakach.

W przypadku zawodów regulowanych wyniki są następujące:

Uznanie: Państwa kwalifikacje zawodowerównoważne z niemieckim zawodem porównywalnym. A Państwo spełniają inne wymagania dotyczące zezwolenia na wykonywanie zawodu, np. w zakresie przydatności osobistej lub umiejętności językowych.

Brak uznania: Państwa kwalifikacje zawodowe nie są równoważne. Istnieją istotne różnice pomiędzy Państwa kwalifikacjami zawodowymi a niemieckim zawodem porównywalnym. W wielu przypadkach można jednak jeszcze uzyskać pełne uznanie: np. za pomocą tzw. środka wyrównawczego.

Brak uznania: Państwa kwalifikacje zawodowe są równoważne. Ale nie spełnia Pan/Pani innych wymogów dla zezwolenia na wykonywanie zawodu.

Wyniki mogą mieć również inne nazwy. Można je znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.

Uznanie: Państwa kwalifikacje zawodowerównoważne z niemieckim zawodem porównywalnym

Częściowe uznanie: część Państwa kwalifikacji zawodowych jest równoważna. W innej części występują istotne różnice. Odbywając tak zwane szkolenie dostosowawcze, można otrzymać pełne uznanie, jeśli się je pomyślnie ukończy.

Brak uznania: różnice Państwa kwalifikacji zawodowych w stosunku do niemieckiego zawodu porównywalnego są za duże.

5

Co mam zrobić, jeśli nie otrzymam uznania?

Uznanie można uzyskać po udanym uczestnictwie w nabywaniu kwalifikacji. Zalecamy skorzystanie w tym celu z doradztwa! Wiele kursów kwalifikacyjnych jest bezpłatnych. Istnieją następujące rodzaje nabywania kwalifikacji:

W przypadku zawodów regulowanych  można zastosować środek wyrównawczy. Środek wyrównawczy musi wyrównywać istotne różnice wynikające z decyzji. Po pomyślnym uczestnictwie należy przedłożyć zaświadczenie we właściwym organie. Wtedy wydana zostanie pozytywna decyzja. Co do zasady, nie trzeba składać nowego wniosku o uznanie.

W przypadku zawodów nieregulowanych można zastosować szkolenie dostosowawcze. Po pomyślnym uczestnictwie wydawane jest zaświadczenie. Wówczas można złożyć ponowny wniosekuznanie.Należy złożyć go wraz z zaświadczeniem i innymi dokumentami do  właściwego organu.