BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - C

Filtruj alfabetycznie
C
Certificate of Good Standing

Także:
Erworbene Rechte
Zuverlässigkeitsnachweis
Unbedenklichkeitsbescheinigung
Letter of Good Standing
Unbescholtenheit

Certyfikat dobrej reputacji jest ważnym dokumentem dla uznania kwalifikacji w wielu zawodach regulowanych. Na przykład w przypadku uznania w zawodzie medycznym. Dzięki certyfikatowi dobrej reputacji, osoba udowadnia swoją osobistą przydatność . Dokument zaświadcza, że:

  • Wnioskodawca może pracować w swoim zawodzie w innym
    kraju bez ograniczeń.
  • Nie prowadzi się żadnego postępowania karnego przeciwko tej
    osobie.
  • Nie istnieją żadne środki karne ani dyscyplinarne wobec danej
    osoby.

Certyfikat dobrej reputacji wydawany jest w kraju, w którym wnioskodawca ostatnio pracował.

Certyfikat językowy

Także: Sprachdiplom, Sprachtest, Sprachnachweis, Deutschzertifikat

Dla wielu zawodów regulowanych wymagany jest dowód znajomości języka niemieckiego. Dowodem tym jest tzw. certyfikat językowy lub dyplom językowy. Dana osoba otrzymuje certyfikat językowy lub dyplom językowy, gdy pomyślnie zda test językowy. Certyfikat językowy poświadcza poziom znajomości języka niemieckiego. Poziom ten oparty jest na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego (ESOKJ). Istnieją różne poziomy językowe. Każdy zawód wymaga pewnego poziomu umiejętności językowych. Właściwy organ udziela
informacji na temat poziomu znajomości języka i certyfikatu językowego wymaganego dla danego zawodu.

Certyfikaty językowe dla języka niemieckiego to np.

Certyfikat zawodowy

Także: Zulassungsurkunde, Erlaubnisurkunde

Certyfikat zawodowy potwierdza, że dana osoba może wykonywać określony zawód. Jest to pisemny dokument, wystawiany głównie dla z zawodów regulowanych . Certyfikat zawodowy zawiera tytuł zawodowy,nazwisko osoby, która może wykonywać dany zawód oraz inne dane, takie jak miejsce i data.

Certyfikat zawodowy to na przykład zezwolenie na używanie tytułu zawodowegodokument poświadczający prawo do wykonywania zawoduprawo do wykonywania zawodu lub uznanie przez państwo.

Czasami w trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji należy również przedstawić certyfikat zawodowy z kraju pochodzenia

Certyfikat zgodności

Także: Konformitätsbescheinigung

Certyfikat zgodności jest oficjalnym dokumentem Unii Europejskiej (UE). Certyfikat zgodności potwierdza ukończenie kształcenia zgodnie z minimalnymi standardami UE. Nazywa się to wówczas zgodnością kształcenia. W ramach uznawania kwalifikacji zawodowych wymagany jest certyfikat zgodności, jeżeli kwalifikacje zawodowe, które mają zostać uznane, pochodzą z okresu przed
przystąpieniem danego kraju kształcenia do UE. Certyfikat zgodności wydawany jest dla automatycznym uznawaniem.

Częściowy dostęp do zawodu

Także: Partieller Berufszugang

Zagraniczne kwalifikacje zawodowe mogą znacznie różnić się od niemieckich kwalifikacji zawodowych. Uznanie nie jest wówczas
możliwe. Czasami jednak właściwy organ może zezwolić na tzw. częściowy dostęp do zawodu . Osoba z częściowym dostępem do
zawodu może pracować w Niemczech. Dla pracy z częściowym dostępem do zawodu mają zastosowanie następujące warunki:

Zezwolenia na częściowy dostęp do zawodu udziela  właściwy organ. W tym celu należy wcześniej złożyć wniosek. Z tym zezwoleniem osoba może pracować w Niemczech. Osoba ta może jednak wykonywać tylko niektóre czynności. Osoba ta musi również posiadać tytuł zawodowy kraju wykształcenia.