BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Glosariusz - E

Filtruj alfabetycznie
E
Egzamin sprawdzający poziom wiedzy

Egzamin sprawdzający poziom wiedzy jest potencjalnym środkiem wyrównawczym dla osób z państw trzecich. Jeżeli w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacjizawodzie regulowanym stwierdzono istotne różnice między kwalifikacjami zawodowymi osoby a porównywalnym zawodem  niemieckim, można złożyć egzamin sprawdzający poziom wiedzy. Egzamin sprawdzający poziom wiedzy
przeprowadza właściwy organ . Egzamin sprawdzający poziom wiedzy odwołuje się do treści niemieckiego państwowego egzaminu dyplomowego. Nie oznacza to, że egzamin odpowiada zakresowi egzaminu państwowego. Może jednak zweryfikować całą treść egzaminu dyplomowego.

Egzamin z języka specjalistycznego

Po niemiecku: Fachsprachenprüfung, Fachsprachprüfung
Także: Egzamin z języka fachowego

Osoby ubiegające się o uznanie w jednym z zawodów związanych ze służbą zdrowia, takim jak lekarz, farmaceuta lub fizjoterapeuta, muszą również udokumentować znajomość języka niemieckiego związaną z daną specjalnością. Znajomość języka niemieckiego specjalistycznego oznacza, że: Posiadasz wystarczającą znajomość języka niemieckiego, również w zakresie medycznym.

Egzamin z języka specjalistycznego jest egzaminem ustnym i pisemnym. Zazwyczaj zawiera on rozmowę pacjenta z lekarzem. Osoba, która zda egzamin z języka specjalistycznego, otrzymuje certyfikat języka specjalistycznego. Istnieją różne poziomy językowe. Poziomy języka specjalistycznego zależą od zawodu.

Na egzamin z języka specjalistycznego nie trzeba się zgłaszać. Osoby, które muszą przystąpić do egzaminu z języka specjalistycznego zostaną o tym poinformowane przez właściwy organ.

Egzamin z języka specjalistycznego jest płatny.

Czasami egzamin z języka specjalistycznego nie jest konieczny: 

  • Biegle posługujesz się językiem niemieckim. Jest to określane przez właściwy organ.
  • Dyplom zawodowy pochodzi z uczelni niemieckojęzycznej.
  • Dyplom zawodowy pochodzi ze szkoły niemieckojęzycznej po co najmniej 10 latach kształcenia.
  • Kształcenie zawodowe trwało co najmniej 3 lata i było prowadzone w języku niemieckim..
Egzamin zewnętrzny

zawodach wymagających szkolenia dualnego obowiązuje egzamin zewnętrzny. Dzięki egzaminowi zewnętrznemu można bez ukończenia odpowiedniego kształcenia zawodowego  wziąć udział w regularnym egzaminie przewidzianym dla zawodu wymagającego określonego kształcenia . Warunkiem tego jest, aby uczestnik przepracował co najmniej 1,5-ktotność praktycznego czasu szkolenia w danym zawodzie. Po zdaniu egzaminu otrzymuje się odpowiedni niemiecki dyplom zawodowy.

Europejska legitymacja zawodowa (ELZ)

Europejska legitymacja zawodowa (ELZ) to elektroniczna procedura uznawania kwalifikacji zawodowych w innym kraju Unii Europejskiej (UE).

ELZ dostępna jest obecnie dla następujących zawodów:

  • Farmaceuta
  • Pielęgniarka i pielęgniarz
  • Fizjoterapeuta
  • Przewodnik górski
  • Pośrednik handlu nieruchomościami

Szczegółowe informacje na temat ELZ
Your Europe: Europejska legitymacja zawodowa – EPC

 

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, (ESOKJ)

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) jest zaleceniem Rady Europy w sprawie umiejętności językowych w języku obcym. ESOKJ dzieli znajomość języka obcego na różne poziomy kompetencji i umiejętności językowych. Dzięki temu łatwiej jest porównać znajomość języka. ESOKJ służy również jako punkt odniesienia dla nabywania umiejętności językowych.

Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) 
Siatka samooceny Europass