BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Podstawy prawne

Uprawnienie do postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji jest regulowane przez prawo. Odnosi się to również do przebiegu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania

 

Uznanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych.  w Niemczech regulują federalne i krajowe ustawy i rozporządzenia. Oznacza to, że uznanie niektórych zawodów regulują federalne przepisy ustawowe i wykonawcze. Do uznania innych zawodów mają zastosowanie prawa i przepisy krajów związkowych. Podstawę prawną stanowią federalna Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych , odpowiednie ustawy o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych krajów związkowych oraz przepisy federalne i krajowe szczegółowego prawa zawodowego. Te podstawy prawne zawierają odpowiednie przepisy dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Federalna ustawa o uznawaniu kwalifikacji

Niemiecka federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji jest tak zwaną ustawą artykułową. Oznacza to, że ustawa składa się z kilku ustaw lub poprawek do ustaw. Federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji obejmuje Ustawę o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG) oraz zmiany do kilku ustaw zawodowych. 

Federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2012 r. Przepisy dotyczące uznania obowiązują od 2005 r. na mocy dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych reguluje uznanie w zawodach regulowanych dla obywateli UE/EOG/Szwajcarii.

Federalna Ustawa o uznawaniu kwalifikacji wykracza ponadto. Reguluje ona: 

BQFG zawiera zasady dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji, np. szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów i czasu trwania postępowania. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z BQFG Państwa kwalifikacje zawodowe są zawsze porównywane z aktualnym niemieckim zawodem porównywalnym. Uwzględniane jest również Państwa doświadczenie zawodowe Dzięki doświadczeniu zawodowemu będzie być może możliwe wyrównanie istotnych różnic między Państwa zagranicznymi kwalifikacjami zawodowymi a niemieckim zawodem porównywalnym.

BQFG ma zastosowanie tylko wtedy, gdy szczegółowe prawo zawodowe nie reguluje inaczej. 
Uznanie kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych jest również regulowane przez ustawodawstwo zawodowe. Dotyczy to na przykład Federalnej Ordynacji Lekarskiej. 
Uprawnienie do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji ma zastosowanie bez względu na obywatelstwo lub miejsce zamieszkania. Można zatem złożyć wniosek również z zagranicy. 

Ustawy o uznawaniu kwalifikacji zawodowych krajów związkowych

Niektóre zawody są regulowane przez ustawy i rozporządzenia 16 krajów związkowych w Niemczech. Wszystkie kraje związkowe mają swoje własne ustawy o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych i ustawy szczegółowe. Na przykład następujące zawody są regulowane przez prawo poszczególnych krajów związkowych: nauczyciel i inżynier.

Przepisy prawne dotyczące późnych przesiedleńców

Późni przesiedleńcy mają od 1953 r. ustawowe prawo do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji na mocy Federalnej Ustawy o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG). Od 2012 r. obowiązuje również w stosunku do nich BQFG. Dlatego późni przesiedleńcy mogą wybrać jedną z dwóch procedur w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji: między BVFG i BQFG. 

Postępowania w sprawie uznania kwalifikacji według BVFG opiera się na aktualnym lub wcześniej obowiązującym zawodzie porównywalnym. Natomiast postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z BQFG opiera się zawsze na aktualnym niemieckim zawodzie porównywalnym. W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z BQFG może być również brane pod uwagę doświadczenie zawodowe.
Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) wyjaśnia w ulotce oba postępowania w sprawie uznania kwalifikacji dla późnych przesiedleńców. Link znajduje się na dole tej strony.

Kiedy i jakie regulacje prawne obowiązują dla uznania?

 

Czy Państwa zawód jest regulowany?

Kwalifikacje zawodowe z UE/EOG/Szwajcarii

Kwalifikacje zawodowe z innego kraju/kraju trzeciego

Czy Państwa zawód jest regulowany?

Zawód regulowany 
(np. lekarz, pielęgniarka, mistrz fryzjerski)

Kwalifikacje zawodowe z UE/EOG/Szwajcarii

Dyrektywa UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, ustawy szczegółowe, BQFG federalne i krajowe, Federalna Ustawa o Wypędzonych i Uchodźcach

Kwalifikacje zawodowe z innego kraju/kraju trzeciego

Ustawy szczegółowe, BQFG federalne i krajowe, Federalna Ustawa o Wypędzonych i Uchodźcach

Czy Państwa zawód jest regulowany?

Zawód nieregulowany 
(np. mechatronik samochodowy, kucharz) 
lub zawód nieposiadający prawnego uregulowania w celu jego uznania 

Kwalifikacje zawodowe z UE/EOG/Szwajcarii

BQFG federalne i krajowe Ustawa o Wypędzonych i Uchodźcach

Kwalifikacje zawodowe z innego kraju/kraju trzeciego

BQFG federalne i krajowe Ustawa o Wypędzonych i Uchodźcach

 

Kto decyduje o moim uznaniu?

O uznaniu decyduje właściwy organ. . Właściwy organ zależy od miejsca pracy i zawodu porównywalnego. Właściwy organ i podstawę prawną postępowania w sprawie uznania kwalifikacji  znaleźć można w praktycznej wyszukiwarce.

Co reguluje Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych?

Pierwsza Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych ułatwiła od marca 2020 roku imigrację pracowników wykwalifikowanych z krajów trzecich. Od listopada 2023 roku stopniowo wchodzi w życie nowe prawo. Nosi ono nazwę: „Ustawa o dalszym rozwoju imigracji pracowników wykwalifikowanych”. Ustawa ta rozszerza możliwości wjazdu z kraju trzeciego w celu zatrudnienia, poszukiwania pracy lub uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Ustawa o imigracji pracowników wykwalifikowanych reguluje również, w jakich przypadkach w celu wjazdu do Niemiec wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych.

Przegląd najważniejszych przepisów ustawy o imigracji pracowników wykwalifikowanych oferuje portal „Make it in Germany”. Poniżej znajduje się link. Tutaj na portalu można dowiedzieć się również więcej o opcjach wjazdu na stronie Imigracja.