BIBB Logo
Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

Dokumenty do złożenia wniosku

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jakie dokumenty są mi potrzebne do wniosku o uznanie?
 • Czy moje dokumenty muszą być przetłumaczone na niemiecki?
 • Czy potrzebuję uwierzytelnionych kopii?

 

To, jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o uznanie, zależy od następujących pytań:

 • Jakie posiada Pan/i kwalifikacje zawodowe?
 • Z jakiego kraju Pan/i pochodzi?
 • Gdzie zdobył/a Pan/i swoje kwalifikacje?
 • Gdzie chce Pan/i pracować w Niemczech?
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.
Ein Dokument „im Original“ sollte amtlich beglaubigt werden.

Poświadczone kopie i tłumaczenia na język niemiecki
Jeżeli właściwy organ wymaga dokumentów „w oryginale”, należy przedłożyć urzędowo poświadczone kopie. Nie należy wysyłać oryginałów! W większości przypadków dokumenty muszą być przedłożone w tłumaczeniu na język niemiecki. Muszą one być wykonane przez publicznie ustanowionych tłumaczy.

Jakie dokumenty są zawsze niezbędne, zawiera poniższa lista. W indywidualnych przypadkach mogą być konieczne dodatkowe dokumenty. Co do zasady, dokumenty muszą być składane w formie kopii lub przekazywane drogą elektroniczną. W niektórych przypadkach właściwy organ może zażądać urzędowo poświadczonych kopii.

Istotne jest, aby dowiedzieć się od właściwego organu, jakie dokumenty należy złożyć! Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki. Albo skorzystać z porady!

Nie poosiadają już Państwo wszystkich dokumentów związanych ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi? Wówczas być może będzie można udowodnić swoje kompetencje zawodowe praktycznie za pomocą analizy kwalifikacji. Analiza kwalifikacji jest dostępna dla zawodów wymagających kształcenia dualnego, zawodów mistrzowskich lub zawodów związanych z dokształcaniem. Dla zawodów regulowanych istnieją również możliwości: Można na przykład wziąć udział w stażu adaptacyjnym ub złożyć egzamin. 

 

Zawsze niezbędne:

Dokument

Tłumaczenie na język niemiecki

Uwagi

Dokument

Wniosek

Tłumaczenie na język niemiecki

Formularz w języku niemieckim/wypełnić po niemiecku

Uwagi

Specjalny formularz wniosku o uznanie można otrzymać w prawie wszystkich właściwych organach. Należy wypełnić formularz i przesłać go do właściwego organu.

Można również napisać nieformalne pismo w języku niemieckim o następującej treści: „Niniejszym składam wniosek o uznanie moich kwalifikacji zawodowych jako ...".

Dokument

Dowód tożsamości

Tłumaczenie na język niemiecki

Nie

Uwagi

Jeśli dowód tożsamości jest w innym alfabecie, takim jak np. cyrylica, może być potrzebna transkrypcja łacińska. Jeśli jest Pan/i w związku małżeńskim i zmienił/a nazwisko, potrzebne będzie również dokument zmiany nazwiska, np. akt małżeństwa.


Jako dowód tożsamości akceptowane są następujące dokumenty:

 • niemiecki dowód osobisty lub paszport
 • wszystkie europejskie dowody tożsamości
 • paszporty międzynarodowe
 • elektroniczne uprawnienie do pobytu
 • w razie potrzeby, dokumenty pobytowe, takie jak dowód przybycia, pozwolenie na pobyt, pozwolenie na pobyt w trakcie trwania postępowania o udzielenie azylu, zezwolenie na pobyt tolerowany

Dokument

Dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Tłumaczenie na język niemiecki

Tak

Uwagi

Może to być np.:

 • Dyplom
 • Świadectwo ukończenia szkoły

Dokument

Dokumenty potwierdzające treść i czas trwania kształcenia zawodowego

Tłumaczenie na język niemiecki

Tak

Uwagi

Mogą to być np.:

 • Lista przedmiotów i ocen kształcenia zawodowego
 • Indeks
 • Suplement do dyplomu
 • Transcript of records

 

Meistens notwendig (wenn es zutrifft)

Dokument

Tłumaczenie na język niemiecki

Uwagi

Dokument

Krótki życiorys

Tłumaczenie na język niemiecki

napisać w języku niemieckim

Uwagi

Życiorys powinien zawierać tabelaryczny przegląd:

 • Toku kształcenia (kształcenie zawodowe, kształcenie akademickie)
 • Doskonalenia zawodowego
 • Dotychczas wykonywanych prac

Dokument

Dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe

Tłumaczenie na język niemiecki

Tak

Uwagi

Mogą to być np.:

 • Świadectwa pracy
 • Książki zatrudnienia

Dokument

Pozostałe dokumenty potwierdzające kwalifikacje

Tłumaczenie na język niemiecki

Tak

Uwagi

Mogą to być np.:

Dokument

Oświadczenie o już złożonym wniosku

Tłumaczenie na język niemiecki

Nie

Uwagi

Czy kiedykolwiek składali Państwo w Niemczech wniosek o uznanie? Należy wówczas złożyć na piśmie oświadczenie, do którego właściwego organu został złożony wniosek. Jeśli nie składał/a Pan/i jeszcze wniosku, należy również złożyć na piśmie oświadczenie w tej sprawie.

Dokument

Dowód na to, że chce Pan/i pracować w Niemczech

Tłumaczenie na język niemiecki

Zazwyczaj tak

Uwagi

Tylko dla osób z krajów trzecich. Dowód ten może być dostarczony na przykład poprzez:

 • Ubieganie się o wizę wjazdową w celu zatrudnienia
 • Kontakt z potencjalnymi pracodawcami
 • Koncepcję biznesowa dla planowanej działalności gospodarczej

Jeśli mieszkają Państwo już w Niemczech, zazwyczaj wystarczy zaświadczenie o zameldowaniu.

 

Niezbędne w zależności od zawodu:

Dokument

Tłumaczenie na język niemiecki

Uwagi

Dokument

Dowód przydatności zdrowotnej

Tłumaczenie na język niemiecki

Zaświadczenie z Niemiec lub tłumaczenie

Uwagi

Dowód przydatności zdrowotnej jest niezbędny przede wszystkim w przypadku zawodów regulowanych w następujących dziedzinach:

 • Zdrowie publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Praca socjalna i wychowanie

Zazwyczaj wymagane jest aktualne zaświadczenie lekarskie.


 

Dokument

Dowód przydatności osobistej /niezawodności

Tłumaczenie na język niemiecki

Zaświadczenie z Niemiec lub tłumaczenie

Uwagi

Dowód przydatności osobistej jest niezbędny przede wszystkim w przypadku zawodów regulowanych w następujących dziedzinach:

 • Zdrowie publiczne
 • Bezpieczeństwo publiczne
 • Praca socjalna i wychowanie

Dokument

Dowód ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej

Tłumaczenie na język niemiecki

Zaświadczenie z Niemiec lub tłumaczenie

Uwagi

Ten dowód jest czasem konieczny. Dotyczy to na przykład zawodów regulowanych w obszarze zdrowia lub bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności dla otwarcia praktyki w Niemczech. Właściwy organ  może wymagać ubezpieczenia od odpowiedzialności zawodowej na określoną sumę ubezpieczenia.
Dowód ten może być dostarczony na przykład poprzez:

 • Polisę ubezpieczeniową
 • Umowę ubezpieczenia

Dokument

Dowód potwierdzający znajomość języka niemieckiego na określonym poziomie

Tłumaczenie na język niemiecki

Zaświadczenie z Niemiec lub tłumaczenie

Uwagi

Niezbędny dla wielu zawodów regulowanych. Wymagany poziom językowy jest oparty na Europejskim systemie opisu kształcenia językowego. 

Dowód ten może być dostarczony na przykład poprzez:

 • Specjalistyczny egzamin językowy (akademickie zawody medyczne)
 • Świadectwo szkoły językowej (np. niemiecki dyplom Językowy Instytutu Goethego)

Dowód ten można przedstawić również po rozpoczęciu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Czasami do otrzymania pozwolenia na pracę niezbędny jest określony poziom znajomości języka. W tym przypadku konieczne jest pełne uznanie oraz dowód umiejętności językowych. Dotyczy to na przykład prawa do wykonywanie zawodu lekarza.

Dokument

Świadectwo zgodności EU

Tłumaczenie na język niemiecki

Zazwyczaj nie

Uwagi

Niezbędne dla lekarzy, stomatologów, weterynarzy, farmaceutów, pielęgniarek, położnych, pielęgniarek połogowych i architektów. Czy zdobył/a Pan/i swoje kwalifikacje zawodowe przed przystąpieniem Państwa kraju do UE lub EOG? Wówczas do automatycznego uznania Państwa kwalifikacji zawodowych potrzebne jest świadectwo zgodności. Można je uzyskać we właściwym organie w kraju wykształcenia lub w kraju, w którym ostatnio Państwo pracowali.

Dokument

Zaświadczenie o prawie do wykonywania zawodu w kraju wykształcenia

Tłumaczenie na język niemiecki

Tak

Uwagi

Niezbędne w przypadku niektórych zawodów regulowanych. Zaświadczenie potwierdza, że może Pan/i pracować w swoim zawodzie w kraju wykształcenia.
Zaświadczenie to ma różne nazwy, na przykład:

 • Zaświadczenie UE o uprawnieniu do wykonywania zawodu
 • Zaświadczenie o rodzaju i czasie trwania działalności zawodowej w państwie pochodzenia
 • Sprawozdanie z działalności