Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania

Tutaj znajdą Państwo odpowiedzi na często zadawane pytania dotyczące uznawania zagranicznych kwalifikacji zawodowych w Niemczech oraz na inne tematy.

Tak. Nawet jeśli przybyłeś/-aś do Niemiec jako uchodźca, możesz ubiegać się o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Ponieważ: Uznanie zawodowe nie zależy od statusu pobytu i obywatelstwa.

Dla Twojej przyszłości zawodowej uznanie kwalifikacji zawodowych może być pomocne, a nawet konieczne.

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Wniosek o uznanie należy złożyć do właściwego organu w Niemczech. Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki

Praktyczna wyszukiwarka

To, czy Państwa dyplom może być uznany uznany, zostanie sprawdzone podczas postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. geprüft. Właściwy organ porównuje przy tym Państwa kwalifikacje zawodowe z niemieckim zawodem porównywalnym.

Wymogi dotyczące postępowania w sprawie uznania kwalifikacji  są następujące:

Po egzaminie otrzymają Państwo decyzję. Decyzja ta informuje o wyniku postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Możliwe są różne wyniki: Kwalifikacje zawodowe zostały uznawane, stnieją stotne różnice w stosunku do zawodu porównywalnego lub  kwalifikacje zawodowenie zostały uznawane. Zazwyczaj można zrekompensować istotne różnice  poprzez udział w nabywaniu kwalifikacji.

Nie są Państwo w stanie przedstawić swojego świadectwa ukończenia szkoły? Wówczas być może można przeprowadzić analizę kwalifikacji dla  awodów nieregulowanych.  Dotyczy to również kwalifikacji mistrzowskich w rzemiośle wymagającym uzyskania koncesji. Dla zawodów regulowanych stnieją również możliwości. Można na przykład wziąć udział w stażu adaptacyjnym ub złożyć egzamin.

Państwa zawód referencyjny można znaleźć w praktycznej wyszukiwarce. Znajdą tam Państwo również informacje o ofertach doradztwa oraz o właściwym organie  dla Państwa wniosku o uznanie.

Praktyczna wyszukiwarka

Doradztwo

Jak uzyskam uznanie?

To zależy od regulacji Państwa zawodu i od Państwa kraju pochodzenia.

Zawody regulowane

W przypadku zawodów regulowanych,  aby móc pracować w Niemczech, koniecznie niezbędne jest uznanieZawody regulowane to zawody prawnie chronione, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia.

Wyjątek: pochodzą Państwo z UE/EOG/Szwajcarii i tylko okazjonalnie wykonują swój zawód w Niemczech. Wówczas należy to zgłosić wcześniej we właściwym urzędzieUznanie nie jest jednak wymagane.

Zawody nieregulowane

Zawody nieregulowane nie są prawnie chronione. Chce Pan/Pani pracować w zawodzie nieregulowanym? Nie potrzeba więc uznania. Chcą Państwo imigrować  do Niemiec z kraju trzeciego? nach Deutschland einwandern? Wówczas uznanie jest zazwyczaj warunkiem wstępnym uzyskania uprawnienia do pobytu.

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych? 

Imigracja i pobyt

W Niemczech i niektórych innych krajach istnieją bezpłatne oferty doradztwa odnośnie uznawania kwalifikacji zawodowych. Odpowiednią ofertę doradztwa można znaleźć na naszym portalu internetowym za pomocą  praktycznej wyszukiwarki.

Przegląd wszystkich ofert można również znaleźć na stronie Doradztwo na tym portalu.

Czy pochodzi Pan/Pani z EU/EOG/Szwajcarii? W takim przypadku uznanie potrzebne jest w zawodzie regulowanym. Dotyczy to na przykład lekarzy i farmaceutów. Z dyplomem ukończenia studiów wyższych dla zawodów nieregulowanych można aplikować bezpośrednio na rynku pracy. Dotyczy to, na przykład, kobiet matematyków lub socjologów.

Chcą Państwo imigrować do Niemiec z kraju trzeciego? W takim przypadku uznanie potrzebne jest w zawodzie regulowanym. Dla dyplomu ukończenia studiów wyższych w zawodzie  nieregulowanym należy uzyskać ocenę świadectwa z Centralnego Urzędu ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). Uznanie albo ocena świadectwa est warunkiem wjazdu do Niemiec. Uznanie lub ocena świadectwa jest również warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę.

Uwaga: Pod pewnymi warunkami specjaliści IT mogą również wyemigrować do pracy do Niemiec bez uznania i bez formalnego świadectwa ukończenia szkoły. 

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Imigracja

Szkoła wyższa

Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji  może kosztować do 600 euro więcej. Czasami kosztuje również więcej. Właściwy organ poinformuje Państwa o dokładnych kosztach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki. Często dochodzą do tego koszty tłumaczeń, uwierzytelnień, środków wyrównawczych albo szkoleń dostosowawczych. Być może będzie trzeba osobiście odebrać niezbędne dokumenty z kraju pochodzenia. Wtedy powstaną również koszty podróży. Pod pewnymi warunkami można otrzymać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów.

Praktyczna wyszukiwarka

Wsparcie finansowe

Możliwe są różne wyniki. Istnieją 2 możliwe wyniki dla zawodów regulowanych i 3 możliwe wyniki dla zawodów nieregulowanych.

Zawody regulowane

Dla zawodów regulowanych istnieją 2 możliwości: Uznanie lub brak uznaniaUznanie: otrzymuje się, gdy: Państwa kwalifikacje zawodowe  są równoważne z odpowiednim niemieckim zawodem porównywalnym i spełniają Państwo inne kryteria. Inne kryteria to np. osobista przydatność ub znajomość języka niemieckiego. Uznanie nie otrzymuje się, gdy: Państwa kwalifikacje zawodowe nie są równoważne lub nie spełniają Państwo innych kryteriów. 

Zawody nieregulowane

Dla zawodów nieregulowanych istnieją 3 możliwości: Uznanie lub częściowe uznanie lub brak uznaniaUznanie otrzymuje się, gdy: Państwa kwalifikacje zawodowe są  równoważne z odpowiednimo niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi.  Częściowe uznanie otrzymuje się, gdy: Państwa kwalifikacje zawodowe są tylko częściowo równoważne z niemieckim kwalifikacjami zawodowymi.  Z częściowym uznaniem można pracować w Niemczech w zawodzie nieregulowanymUznanie nie otrzymuje się, gdy: Różnica pomiędzy Państwa kwalifikacjami zawodowymi a niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi jest zbyt duża.

Można wyrównać istotne różnice w zawodach regulowanych i nieregulowanych za pomocą środków nabywania kwalifikacji. Na przykład poprzez środek wyrównawczy lub szkolenie dostosowawcze.

Wynik postępowania w sprawie uznania kwalifikacji  otrzymają Państwo w decyzji.

Jak uzyskam uznanie

Późni przesiedleńcymieli już prawo do postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.przed 2012 rokiem. Dlatego osoby te mogą w ramach postępowania w sprawie uznania kwalifikacji wybrać jedną z dwóch procedur:

  1. Postępowanie zgodnie Federalną Ustawą o Wypędzonych i Uchodźcach (BVFG) lub
  2. Ustawą o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG)

To są główne różnice między tymi dwoma postępowaniami: W postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z BQFG Państwa kwalifikacje zawodowe są zawsze porównywane z aktualnym niemieckim zawodem porównywalnym. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zgodnie z BQFG uwzględnia również Państwa doświadczenie zawodowe. Pozwala to na wyrównanie wszelkich istotnych różnic , które zostały stwierdzone w trakcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji. Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców (BAMF) informuje w ulotce o różnicach pomiędzy postępowaniami.

Dalsze informacje i porady można uzyskać również we właściwym organieWłaściwy organ można znaleźć za pomoc praktycznej wyszukiwarki.

Praktyczna wyszukiwarka

Ulotka „Uznanie zawodowe dla późnych przesiedleńców” BAM

Strona informacyjna BAMF dla późnych przesiedleńców

zawodzie nieregulowanym można zazwyczaj pracować bez  uznania

Istnieją również następujące alternatywy dla uznania:

W zawodzie regulowanym nie można pracować w Niemczech bez uznania . Można jednak pracować w zawodach nieregulowanych. W przypadku zawodów nieregulowanych nie jest wymagane uznanie. Mogą to być na przykład działania w zakresie badań, w przedsiębiorstwach lub w innych obszarach zawodowych.

Możliwości dla imigrantów z krajów trzecich:

Chcą Państwo imigrować do Niemiec z kraju trzeciego? Wówczas potrzebuje Pan/ Pani zazwyczaj uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Bez uznania istnieją następujące opcje:

Uwaga: Pod pewnymi warunkami specjaliści IT mogą również wyemigrować do pracy do Niemiec bez uznania i bez formalnych świadectw ukończenia szkoły.

Punkty doradztwa, właściwy organ lub infolinia "Praca i życie w Niemczech" doradzą Państwu osobiście w zakresie różnych możliwości. 

Doradztwo

Praktyczna wyszukiwarka

Szkoła wyższa

Zakładanie działalności w Niemczech

Study in Germany

Infolinia

Nie. Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji i udzielenie wizy to dwie odrębne procedury.

Przybywają Państwo z kraju trzeciego  i chcą pracować w Niemczech? Wtedy zazwyczaj trzeba się ubiegać o wizę. Do otrzymania wizy potrzebne jest uznanie. Otrzymali Państwo decyzję o częściowym uznaniu ? I mogą Państwo wyrównać istotne różnice w Niemczech? Wtedy potrzebna będzie wiza na wjazd. Jeśli ubiegają się Państwo o wizę, muszą Państwo przedstawić decyzję.

O wizę można ubiegać się w niemieckim przedstawicielstwie zagranicznym w swoim kraju pochodzenia

Po wjeździe należy dokonać zamiany wizy na zezwolenie na pobyt we właściwym urzędzie ds. cudzoziemców. Dzięki temu mogą Państwo mieszkać i pracować w Niemczech przez dłuższy okres czasu.

Więcej informacji na temat wydawania wiz można znaleźć na naszym portalu internetowym na stronie „Imigracja”.

Imigracja

Właściwy organ dokonuje weryfikacji: Czy Państwa kwalifikacje zawodowe  są równoważne z niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi? a weryfikacja nazywana jest oceną równoważności. Weryfikacja oparta jest na Państwa certyfikatach i dokumentach. Właściwy organ porównuje na przykład czas trwania Państwa zagranicznego kształcenia z czasem trwania kształcenia w niemieckim zawodzie porównywalnym. W trakcie weryfikacji zostanie również wzięte pod uwagę Państwa doświadczenie zawodoweWłaściwy organ poinformuje Państwa o wyniku w decyzji.

Jak uzyskam uznanie?

Tak. Można złożyć wniosek o uznanie również z zagranicy. Chcą Państwo imigrować z kraju trzeciego i pracować w Niemczech? Wówczas konieczne jest zazwyczaj wcześniejsze uznanie.

Uwaga: Pod pewnymi warunkami specjaliści IT mogą również imigrować do pracy do Niemiec bez uznania i bez formalnego świadectwa ukończenia szkoły.

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Imigracja

Czy złożył/a Pan/Pani wniosek o uznanie? Wtedy najpóźniej po miesiącu, otrzymają Państwo wiadomość od swojego właściwego organu. Wiadomość ta zawiera informacje, że: właściwy organ otrzymał Państwa dokumenty. Być może będą Państwo musieli uzupełnić jeszcze dokumenty. Właściwy organ poinformuje Państwa o brakujących dokumentach.

Czy złożyli Państwo wszystkie niezbędne dokumenty we właściwym organie? ch przetwarzanie trwa do 3 miesięcy. Najpóźniej wtedy otrzymają Państwo decyzję o uznaniu wraz z wynikiem. W niektórych przypadkach właściwy organ może przedłużyć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji   jeden miesiąc. Może to również potrwać dłużej, jeśli na przykład przeprowadzana jest  analiza kwalifikacji.

Pod pewnymi warunkami pracodawcy mogą ubiegać się o tzw. procedurę przyspieszoną dla specjalistów z państw trzecich. Wówczas postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji może trwać tylko 2 miesiące. Proponujemy, aby porozmawiać o tym ze swoim przyszłym pracodawcą!

Czym jest uznanie kwalifikacji zawodowych?

Istotne różnice to różnice pomiędzy Państwa kwalifikacjami zawodowymi  a niemieckimi kwalifikacjami zawodowymi, np. w zakresie czasu trwania i treści. Zazwyczaj mogą one wyrównać  istotne różnice

W tym celu dostępne są następujące możliwości: 

W zawodzie regulowanym zazwyczaj można wyrównać istotne różnice za pomocą środka wyrównawczego. Należy pomyślnie ukończyć środek wyrównawczy, wtedy można otrzymać uznanie. W Niemczech mogą Państwo pracować w zawodzie regulowanym tylko wtedy, gdy posiadają Państwo uznanie.

W zawodzie nieregulowanym zazwyczaj nie ma potrzeby wyrównywania istotnych różnic. Można pracować w tym zawodzie bez uznania. Istotne różnice można wyrównać za pomocą szkolenia dostosowawczego. Następnie można złożyć ponowny wniosek.  

Jest Pan/Pani z kraju trzeciego? Wówczas potrzebuje Pan/Pani prawie zawsze uznania swoich zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Dotyczy to zawodów regulowanych i nieregulowanych. Dzięki uznaniu można uzyskać wizę na podjęcie działalności zarobkowej w Niemczech. Można również wjechać do Niemiec w celu odbycia działalności zarobkowej w Niemczech. Można również wjechać do Niemiec w celu odbycia lub zkolenia dostosowawczego. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących wjazdu i pobytu prosimy o skorzystanie z usług doradczych infolinii „Praca i życie w Niemczech”.

Uwaga: Pod pewnymi warunkami specjaliści IT mogą również imigrować do pracy do Niemiec bez uznania i bez formalnych świadectw ukończenia szkoły.

Jak uzyskam uznanie?

Infolinia

Imigracja

Tak. Różne instytucje mogą wspierać finansowo Państwa postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji. Wsparcie może zostać przyznane np. na opłaty za postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji, uwierzytelnianie dokumentów lub koszty podróży. Niektórzy oferenci pokrywają również koszty nabywania kwalifikacji po zakończeniu postępowania w sprawie uznania kwalifikacji.

Proszę skorzystać z doradztwa odnośnie Państwa możliwości! Punkty doradztwa ds. uznania oraz właściwy organ z przyjemnością udzielą Państwu informacji.

Wsparcie finansowe

Doradztwo

Nie mogą Państwo przedstawić wszystkich dokumentów związanych ze swoimi kwalifikacjami zawodowymi? Wówczas być może będzie można udowodnić swoje umiejętności zawodowe praktycznie. Można to zrobić za pomocą kwalifikacjami zawodowymi dla wszystkich zawodów wymagających kształcenia dualnego, zawodów mistrzowskich i awodów związanych z dokształcaniem. Dla zawodów regulowanych istnieją również możliwości: Można na przykład wziąć udział w stażu adaptacyjnym ub złożyć egzamin. Na przykład w zawodach związanych z ochroną zdrowia i opieką.

Jak uzyskam uznanie? 

Najczęściej zadawane pytania - analiza kwalifikacji

Aby złożyć wniosek o uznanie nie trzeba posiadać znajomości języka niemieckiego. Organ właściwy w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych ("Zuständige Stelle") porówna w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji  Państwa kwalifikacje zawodowe z niemieckim zawodem porównywalnym. W niektórych zawodach, aby otrzymać zezwolenia na wykonywanie zawodu, trzeba znać język niemiecki. Lekarze muszą np. zdać egzamin z języka specjalistycznego, aby uzyskać  prawo do wykonywania zawodu. W wielu innych zawodach umiejętności językowe nie są sprawdzane. Informacje na temat wymagań językowych dla Państwa zawodu znajdują się w praktycznej wyszukiwarce. Na naszej stronie internetowej „Nauka języka niemieckiego “ znajdują się informacje o różnych kursach języka niemieckiego.

Praktyczna wyszukiwarka

Nauka języka niemieckiego

Przy składaniu wniosku o uznanie należy zawsze przedłożyć następujące dokumenty:

  • Wniosek
  • Dowód tożsamości
  • Dowody potwierdzające treść i czas trwania kwalifikacji zawodowych

Często trzeba będzie złożyć dodatkowe dokumenty. Właściwy organ poinformuje Państwa o niezbędnych dokumentach, formie dokumentów i niezbędnych tłumaczeniach na język niemiecki. Właściwy organ można znaleźć za pomocą  praktycznej wyszukiwarki.

Dokumenty do wniosku

Praktyczna wyszukiwarka

Wyszukiwanie tłumaczy

Jeśli istnieją podobne kwalifikacje zawodowe w Republice Federalnej Niemiec, kwalifikacje zawodowe z NRD można poddać weryfikacji na równoważność. Kto przeprowadza postępowanie? Właściwy organw kraju związkowym, w którym znajdowała się siedziba instytucji edukacyjnej. Właściwy organ można znaleźć za pomocą praktycznej wyszukiwarki. Aby to zrobić, wystarczy podać swój zawód i miejsca, w którym zdali Państwo swój egzamin końcowy. We właściwym organie zazwyczaj można złożyć wniosek o zbadanie równoważności zgodnie z art. 37 Traktatu Zjednoczeniowego. Być może trzeba będzie uiścić opłaty za postępowanie.

Posiadają Państwo kwalifikacje zawodowepracownika wykwalifikowanego zdobyte w NRD? Albo tytuł mistrza? Wówczas należy się zwrócić do regionalnej Izby Rzemieślniczej (HWK) lub Izby Przemysłowo-Handlowej (IHK). IHK FOSA nie jest w tej sprawie właściwa!

Praktyczna wyszukiwarka

Tekst ustawy dotyczący uznawania dyplomów z byłej NRD

Nadal możliwe jest uznanie kwalifikacji zawodowych ze Zjednoczonego Królestwa. Od 1 stycznia 2021 r. do nowych wniosków stosuje się przepisy dotyczące kwalifikacji zawodowych z państw trzecich.

Niezależnie od tego obywatele UE, którzy zdobyli kwalifikacje w Zjednoczonym Królestwie do dnia 31 grudnia 2020 r. włącznie, mogą nadal ubiegać się o uznanie i otrzymać je zgodnie z przepisami Dyrektywy UE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

W przypadku już uznanych kwalifikacji zawodowych ich uznanie pozostanie ważne także po Brexicie.

Strona informacyjna rządu federalnego dotycząca Brexitu