BIBB Logo
Federal Mesleki Eğitim Kurumu teklifi

Terimler sözlüğü - M

Harflere göre filtrele
M
Mesleğe Kısmi Erişim

Almanca: Partieller Berufszugang

Yabancı bir mesleki yeterlilik bir Alman mesleki yeterliliğinden önemli ölçüde farklı olabilir. O zaman denklik mümkün değildir. Ancak bazen, yetkili makam mesleğe kısmi erişim yetkisi verebilir. Almanya'da mesleğe kısmi erişimi olan bir kişi çalışabilir. Mesleğe kısmi erişim ile çalışırken aşağıdaki koşullar geçerlidir:

Yetkili makam mesleğe kısmi erişim izni vermektedir. Bunun için önce bir başvuru yapılmalıdır. Almanya'da bir kişi bu izinle çalışabilir. Ancak, kişi sadece belirli faaliyetlerde bulunabilir. Kişi aynı zamanda kendi eğitim ülkesinin mesleki unvanını kullanır.

Meslek Okulu

Almanca: Fachschule

Meslek okulu bir tür meslek okuludur. Burada, meslek eğitimini ve iş deneyimini tamamlamış bir kişi geliştirme eğitimi alabilir. Bu geliştirme eğitimini tam zamanlı veya yarı zamanlı yapabilir. Meslek okulu ayrıca aşağıdaki geliştirme eğitimlerini de sunmaktadır:

  • Tamamlayıcı veya lisansüstü dersler
  • İntibak eğitimi tedbirleri

Meslek okulları Federal Eyaletler tarafından düzenlenmektedir.

Meslek okulu

Almanca: Berufsschule

Meslek okulu, ikili meslek eğitiminin akademik kısmının gerçekleştirildiği okuldur.

Meslek ruhsatı

Almanca: Berufszulassung

Meslek ruhsatı bir mesleği icra etmek ve/veya belli bir meslek tanımını icra etmek için yetkili resmi merci tarafından verilen onaydır. Meslek ruhsatı bazı mesleklerde mutlaka gereklidir. Meslek ruhsatına yönelik başvuru mesleği icra etmeden önce yapılmalı ve meslekte çalışabilmek için olumlu kararla sonuçlanmalıdır.

Doktorlarda meslek ruhsatı örn. onama veya çalışma iznidir. Sağlık hizmetlisi ve hasta bakıcı meslek tanımını icra etmek için talepte bulunur. Bazı zanaat mesleklerinde zanaatkarlar siciline kaydolmak gerekmektedir. Bu düzenlemeye tabi zanaat mesleklerinde geçerlidir. Ancak bundan sonra bir zanaat ustası olarak tanımlayabilir ve işletme açabilir.

Mesleğinizi icra etmek için meslek ruhsatına ihtiyacınızın olup olmadığını Yetkili Merciden öğrenebilirsiniz.

Meslek sertifikası

Almanca: Berufsurkunde

Ayrıca: Onay belgesi (Zulassungsurkunde), İzin belgesi (Erlaubnisurkunde)

Meslek sertifikası, bir kişinin belirli bir mesleği icra etmesine izin verildiğini teyit eder. Bu bir yazılı kanıttır ve öncelikle yasayla düzenlenmiş meslekler için düzenlenir. Bir meslek sertifikası üzerinde mesleğin adı,  mesleği icra etmesine izin verilen kişinin adı ve yer ve tarih gibi diğer veriler yer alır.

Meslek sertifikası örn. meslek unvanını kullanma izni, çalışma ruhsatı, çalışma izni veya resmi denkliktir.

Bazen denklik prosedüründe geldiğiniz ülkenin meslek sertifikasını da sunmanız gerekir.

Meslek sicili

Almanca: Berufsverzeichnis

Ayrıca: Meslek kaydı (Berufsregister), Meslek listesi (Berufsliste), Sicil (Verzeichnis)

Belirli bir bölgede çalışmasına izin verilen kişilerin listesi. Örneğin zanaatkarlar sicili ya da mimarlar listesi. Meslek sicili genellikle yetkili oda tarafından tutulur.

Bu nedenle, meslek sicili yabancı mesleki yeterliliğin denkliği için önemlidir: Bazı yasayla düzenlenmiş mesleklerde, bir kişi sadece ilgili meslek siciline kayıt olursa çalışabilir. Bu bir meslek unvanını kullanma için de geçerli olabilir. Meslek siciline kayıt sadece başarılı bir denklikten sonra gerçekleşir.

Meslek tanımı, icra eden

Almanca: Berufsbezeichnung, Führen der

Bazı mesleklerde, meslek tanımını icra etmek için ilgili izni veya onayı resmi merciden almanız halinde meslek tanımı sadece icra edilebilir. Bu örn. mühendislik ve sağlık alanındaki birçok meslekte söz konusudur.

Meslek yüksekokulu

Almanca: Berufsfachschule

Bir meslek yüksekokulunda sadece akademik mesleki eğitimler verilir.

Mesleki deneyim

Almanca: Berufserfahrung
Ayrıca: Meslek uygulaması [Berufspraxis]

Meslekte deneyim. Bu, ilgili mesleğin Almanya'da veya başka bir ülkede gerçekten ve düzenli olarak uygulanması anlamına gelir.

Mesleki dil yeterlilik sınavı

Almanca: Fachsprachenprüfung, Fachsprachprüfung
Ayrıca: Mesleki dil yeterlik sınavı

Doktor, eczacı veya fizyoterapist gibi sağlık mesleklerinde denkliğe başvuran kişiler, mesleki Almanca bilgilerini de belge ile kanıtlamalıdır. Mesleki Almanca bilgisi, sağlık alanında yeterli Almanca bilginizin olduğu anlamına gelir.

Mesleki dil yeterlilik sınavı sözlü ve yazılı bir sınavdır. Çoğunlukla hasta ve doktor arasında geçen konuşmalardan oluşur. Mesleki dil yeterlilik sınavını geçen kişiler mesleki dil yeterlilik sertifikası alır. Farklı sınav seviyeleri vardır. Mesleki dil seviyesi mesleğe göre değişir.

Mesleki dil yeterlilik sınavı için kişinin başvuru yapması gerekir. Mesleki dil yeterlilik sınavına girmek zorunda olan kişiler yetkili merci tarafından bilgilendirilir.

Mesleki dil yeterlilik sınavı ücretlidir.

Şu gibi durumlarda mesleki dil yeterlilik sınavı gerekmez: 

  • Almanca dilinde yetkinliğiniz var. Bu, yetkili makam tarafından belirlenir.
  • Mesleki yeterlilik belgesi Almanca eğitim veren bir yüksek öğretim kurumundan alındıysa
  • Mesleki yeterlilik belgesi Almanca eğitim veren bir okuldan en az 10 senelik eğitimden sonra alındıysa
  • Mesleki eğitim en az 3 sene sürdüyse ve Almanca dilinde verildiyse
Mesleki eğitim

Almanca: Berufsbildung, Berufsausbildung

Mesleki eğitim düzenlenmiş eğitim dalıdır. Mesleki eğitimde nitelikli mesleki faaliyetleri uygulamak için gerekli beceriler, bilgiler ve kabiliyetler öğrenilir. Mesleki eğitim ya ikili ya da akademiktir.

İkili mesleki eğitimeğitim işletmesinde ve meslek okulunda alınır. İkili mesleki eğitim ile nitelikli meslekler örn. endüstriyel teknisyenler, motorlu taşıt mekatonikerler veya perakende ticaret esnafları, marangozlar ve birçok diğer meslekler.

Akademik mesleki eğitimler meslek okulunda alınır. Teknik, sağlık ve eğitim alanlarında akademik mesleki eğitimlerle nitelikli meslekler vardır. Akademik mesleki eğitimli nitelikli meslekler örn. sağlık ve bakım uzmanları, eğitimciler, resmi olarak kontrol edilen bilişimciler ve daha fazlasıdır.

Mesleki eğitim 2 ila 3,5 yıl sürer. Bu mesleğe fakat ayrıca mezuniyete de bağlıdır. Lise mezuniyet sınavı ile mesleki eğitim süresi genelde daha kısadır.

Mesleki eğitim

Almanca: Berufsbildung

Mesleki eğitim mesleki eğitim ve mesleki ileri eğitim için farklı önlem veya yöntemleri tanımlar. Mesleki eğitim resmi Alman eğitim sisteminin bir parçasıdır.

Mesleki uygulama

Almanca: Berufsausübung

Öğrenilen bir meslekte çalışma.

Mesleki yeterlilik

Almanca: Berufsqualifikation

Mesleki yeterlilik eğitim alınan ülkede resmi merci tarafından örn. doktor gibi net tanımlanabilen meslek için düzenlenen mesleki yeterlilik diplomanızdır. Mesleki yeterlilik mezuniyet belgesiyle belgelenir.

Mesleki yeterlilik ilgili, yurt dışında veya yurt içinde edinilen mesleki deneyimlerle de kanıtlanabilir.

Yurt dışında edinilen mesleki yeterlilikler için diploma denklik işlemleri vardır. Bu bağlamda uygun mesleki yeterliliklerin denklikler mesleki yeterlilik belgeleri, ileri eğitim belgeleri, onamaçalışma izni ayrıca meslek tanımının icrasına yönelik izindir.

Örn. mesleki yeterliliklerini yukarıda belirtildiği üzere icra etmeyen jeolog, matematikçi ve birçok diğer meslek gibi yüksekokul diplomaları için diploma denklik işlemleri yoktur fakat karne değerlendirmesi vardır.

Mesleki yeterlilik belgesi

Almanca: Berufsabschluss

İspatlanmış mesleki eğitim diploması. Mesleki yeterlilik belgesi, resmi veya resmi nitelikli kontrol başarıyla tamamlandığında kazanılır.

Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu (BQFG)

Almanca: Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)

Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu Almanya'da eyaletler düzeyinde ve münferit eyaletlerde vardır. BQFG Denklik Yasası madde 1'dedir. Bu mesleki yeterliliklerin Almanya'da denkliği için bir tür temel yasadır. Diploma denklik işlemlerini düzenler.