Yasal dayanaklar

Avrupa Birliği (AB), mesleki yeterliliklerin denkliğine yönelik AB Mesleki Denklik Direktifi ile talimat ve düzenlemeler belirlemiştir. Bu talimatlar üye devletler tarafından ulusal hukukta hayata geçirilmiştir. Hatta Almanya'daki yasal mesleki denklik düzenlemeleri, AB Mesleki Denklik Direktifi’ni aşmıştır.

AB Mesleki Denklik Direktifi

Avrupa Parlamentosu 2005/36/AT sayılı ve mesleki yeterliliklerin denkliği hakkındaki 7 Eylül 2005 tarihli konsey direktifiyle, kısaca AB Mesleki Denklik Direktifi il mesleki yeterliliklerin AB'de karşılıklı denkliğine yönelik bir sistem geliştirildi. Mesleki Denklik Direktifi düzenlemeye tabi mesleklerin karşılıklı denkliğini düzenler ve böylece AB vatandaşlarının öğrendikleri mesleklerde AB'nin tüm ülkelerinde çalışmalarını kolaylaştırır. Avrupa Ekonomik Alanı, İzlanda, Lihtenştayn, Norveç vatandaşları ve İsviçre vatandaşları da (gerekirse kısıtlamalı olarak) Mesleki Denklik Direktifi’nden faydalanır.

Mesleki Denklik Direktifi ile yönetmeliklerle düzenlenen meslek çalışanlarının hizmet verme özgürlüğü ve yerleşme özgürlüğünü Avrupa'da kullanmalarını kolaylaştırır.

AB Mesleki Denklik Direktifi 2013'te 2013/55/AB ile yenilenmiştir. Yani asıl direktif düzenlenmiş ve geliştirilmiştir. 2016 yılında 2013/55/AB sayılı direktif Almanya'da yürürlüğe girmiştir. Yenileme Diploma denklik işlemlerini kolaylaştırmalı, hızlandırmalı ve mesleki yeterliliklere sahip AB vatandaşlarının mobilitesini artırmalıdır. En önemli yenilemeler:

Avrupa Meslek Kimliği’ne (EBA) Giriş

EBA, mesleki yeterliliğin denkliğine yönelik elektronik yöntemdir. EBA güncel olarak 5 meslek için mevcuttur.

Kısmi mesleğe başlama olanakları

AB vatandaşı olarak örneğin zanaat meslekleri ve bazı sağlık hizmeti meslekleri kısmi mesleğe başlama olanağı kazanırlar. Ancak kısmi mesleğe başlama olanağıyla mesleğinizi geldiğiniz ülkedeki gibi tam kapsamlı yapamazsınız. Fakat mesleki yeterliliğinizin Almanya'daki referans meslekle eşdeğer olan alanda çalışabilirsiniz.

Ön uyarı mekanizmasına giriş

Ön uyarı mekanizması ile bir kişinin mesleğini bir ülkede tamamen veya kısmen yapması yasaklanmışsa AB ülkelerindeki tüm yetkili merciler uyarılır. Bu, özellikle hastaların, tüketicilerin ve gençlerin korunmasının etkilendiği mesleklere uygulanır. Ayrıca, bir kişi diploma denklik işlemleri belgelerinde sahtekarlık yaptıysa da karşılıklı bildirme yükümlülüğü bulunur. Bildirim, İç Pazar Bilgi Sistemi IMI’ye giriş yoluyla gerçekleşir.

Koordine irtibat yetkilisinin (EA) sorumluluğunun genişletilmesi

Koordine irtibat yetkilisi, 2009 yılında uygulanmaya başlanan AT hizmet verme direktifinin merkezi bir parçasıdır. Bu, örneğin devlet hizmetlerini elektronik olarak göndermek için kullanılabilecek bir hizmettir. Bu, örneğin bir çevrimiçi portal üzerinden yapılabilir. 2016'nın başından itibaren koordine irtibat yetkilisi düzenlemeye tabi mesleklerdeki mesleki denkliği için ve böylece elektronik başvurular için de yetkilidir. Koordine irtibat yetkilisinin kurulması, bunu farklı şekilde uygulayan federal devletlerin işidir.

Federal Almanya'nın denklik yasası

AB Mesleki Denklik Direktifi, denklik yasası ile Alman hukukunda uygulamaya kondu.

"Denklik yasası“, "Yurt dışında kazanılan mesleki yeterlilikler için iyileştirme ve denklik için kısa biçimdir. Denklik yasası, 1 Nisan 2012 tarihinde madde yasası olarak yürürlüğe girmiştir. Madde yasası, çeşitli yasalar ve mevcut yasalarda yapılan değişikliklerden oluşur. Merkezi ise Madde 1'in Mesleki Yeterlilik Belirleme Kanunu’dur (BQFG). Diğer maddeler ile uzmanlık kanunları ve yönetmeliklerinde, hekimler veya zanaat kanunları için ruhsatlandırma yönetmelikleri gibi denklik kuralları düzenlenmektedir. Bu yasaların denklik için özel kurallara sahip olmaması halinde BQFG uygulanır.

BQFG ile AB Mesleki Denklik Direktifi’nin mevcut kuralları Almanya'da genişletilmiştir. Federal Hükumetin BQFG'si ve ilgili meslek kanunları veya meslekleri artık AB, AÇA ve İsviçre vatandaşları için yabancı mesleki yeterlilikler için diploma denklik işlemlerini doğrudan düzenlememektedir. Mesleki yeterlilikler için denklik işlemleri ve yasası üçüncü ülkelerde kazanılan mesleki yeterlilikler için genişletilmiştir.

Ayrıca denklik prosedürü sadece yönetmeliklerle düzenlenen meslekler için düzenlenmez. BQFG ile özellikle düzenlemeye tabi olmayan meslekler için de diploma denklik işlemleri düzenlenir. Bu meslekler için yurt dışında kazanılan mesleki yeterliliklerin değerlendirilmesi için de genel bir yasal talep sağlanır. Düzenlemeye tabi olmayan meslekler özellikle ikili sistemin denklik verilen nitelikli mesleklerdir. Düzenlemeye rağmen bu mesleklerde denklik zorunlu değildir - ancak avantajlıdır. Federal Hükumetin BQFG'si bununla birlikte 500 mesleği düzenler.

Eyaletlerin denklik yasaları

Eyaletlerin düzenlediği mesleklere ek olarak, eyaletler tarafından düzenlenen veya yönetmeliklerle düzenlenen birçok meslek vardır. Eyaletler, bu mesleklerde denklik için kendi Mesleki Yeterlilik Tespit Yasalarını (BQFG) çıkartmış veya ilgili uzmanlık kanunları ve yönetmeliklerindeki denklikleri uygulamıştır. Bu meslekler arasında örneğin uzman doktorlar, öğretmenler, eğitimciler ve sosyal pedagoglar yer almaktadır, ayrıca ör. teknisyenler veya asistanlar gibi bir okulda alınan mesleki eğitim temelli birçok mesleki eğitim diploması da yer almaktadır.

Denklik yasası uygulaması yok

Eyaletlerin denklik yasalarında, yüksekokul diplomalarının denkliği yönetmeliklerle düzenlenmeyen alanlarda ör. matematikçiler, kimyagerler veya ekonomistler gibi, uygulanmaz.

Denklik yasalarının düzenlemeleri çalışma ve sınav başarılarının denkliği için de geçerli değildir. Bunun için devlet sınav ofisleri veya Uluslararası Akademik Ofis (AAA) veya üniversitelerin uluslararası ofisleri yetkilidir. Okul diplomaları, eyaletlerdeki diploma denklik merkezleri tarafından verilir.