Uznawanie kwalifikacji w szkolnictwie ogólnokształcącym

Studentin
© Farina3000 - Fotolia.com

Ustawy federalnej o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą nie stosuje się do oceny dyplomów ukończenia szkół ogólnokształcących. Jednakże, aby móc rozpocząć działalność zawodową lub kształcenie zawodowe w Niemczech, obok wykształcenia zawodowego ważny jest także dyplom ukończenia szkoły.


Bez uznanego dyplomu szkoły ogólnokształcącej szanse na wykonywanie zawodu w Niemczech mogą być ograniczone. Uznanie zagranicznego dyplomu ukończenia szkoły jest nie tylko niezbędne do podjęcia wykształcenia zawodowego, ale odgrywa także ważną rolę w kwestii dostępu do zawodów regulowanych. Generalna zasada: postępowanie w sprawie uznania dyplomu szkoły ogólnokształcącej w Niemczech można wszcząć niezależnie od posiadanego obywatelstwa.

Kompetencje w zakresie uznawania szkół ogólnokształcących

Uznawanie wyników uzyskanych w zagranicznej szkole ogólnokształcącej ogranicza się do uznawania dyplomów ukończenia szkoły. Dyplomy te mogą być uznane za równoważne z dyplomem niemieckim. O uznaniu równoważności dyplomu z niemieckim dyplomem ukończenia szkoły głównej (Hauptschulabschluss) lub szkoły realnej (mittlerer Schulabschluss) bądź z niemiecką maturą (allgemeine Hochschulreife) lub maturą zawodową (fachgebundene Hochschulreife) dla celów zawodowych (podjęcie wykształcenia w konkretnym zawodzie itp.) decydują organy właściwe w sprawie uznawania świadectw w poszczególnych krajach związkowych. Właściwych organów należy szukać w bazie danych ANABIN. Za uznawanie dyplomów ukończenia szkół dla celów dopuszczenia do studiów są z reguły odpowiedzialne szkoły wyższe; wystawione przez właściwy organ zaświadczenie o równoważności świadectwa można wykorzystać także do ubiegania się o miejsce na studiach.

Uznawanie kwalifikacji zdobytych przed ukończeniem szkoły

Postępowanie urzędowe w sprawie uznania kwalifikacji nie znajduje zastosowania do oceny wyników zdobytych przed ukończeniem szkoły. O klasyfikacji uczniów, którzy nie ukończyli jeszcze szkoły i chcieliby kontynuować naukę w szkole niemieckiej, decyduje dyrekcja szkoły w porozumieniu z właściwymi władzami oświatowymi; klasyfikacja odbywa się z reguły bezpośrednio po zajęciach próbnych.