Uznanie zawodu

Ingenieur auf einer Baustelle
© contrastwerkstatt / Fotolia

Czy chcą Państwo wykonywać swój zawód w Niemczech? Tutaj można dowiedzieć się, które zawody wymagają formalnego uznania zagranicznych kwalifikacji zawodowych.


Co oznacza uznanie kwalifikacji zawodowych?

Uznanie kwalifikacji zawodowych oznacza ocenę dyplomu zawodowego uzyskanego za granicą i – w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – stwierdzenie jego równoważności z dyplomem niemieckim. W uregulowanym ustawą postępowaniu sprawdza się, czy zdobyte wykształcenie jest równoważne z wykształceniem porównywalnym w Niemczech i czy uznanie kwalifikacji jest możliwe. Zalety i pierwsze kroki w procedurze uznania kwalifikacji zawodowych pokazuje animacja „Wykształcenie wszędzie w cenie” dostępna w dziale informacyjnym.

Kiedy niezbędne jest uznanie kwalifikacji?

Uznanie kwalifikacji zawodowych może okazać się pomocne przy wykonywaniu wielu zawodów. Do wykonywania niektórych zawodów w Niemczech jest ono nawet niezbędne. Zależy to od zawodu:

Zawody regulowane

Warunkiem wykonywania zawodu regulowanego lub używania określonych tytułów zawodowych jest uznanie zdobytych kwalifikacji zawodowych. Wykonywanie zawodów regulowanych w Niemczech bez uznania zagranicznego dyplomu zawodowego jest niedozwolone. W Niemczech zawody regulowane to między innymi lekarz, pielęgniarka, adwokat, nauczyciel inżynier. Lista zawodów regulowanych w Niemczech jest zamieszczona na stronie internetowej "Baza zawodów regulowanych".

Zawody nieregulowane

Do wykonywania zawodów nieregulowanych uznanie kwalifikacji nie jest konieczne. W zawodach tych można od razu ubiegać się o zatrudnienie na rynku pracy. Jednakże ocena zdobytego dyplomu może okazać się przydatna, aby umożliwić pracodawcom i przedsiębiorcom lepszą ocenę uzyskanych za granicą kwalifikacji. Poza tym dyplom uznany za równoważny daje możliwość korzystania z ofert dokształcania zawodowego. Do zawodów nieregulowanych w Niemczech zalicza się wszystkie zawody uzyskane w drodze kształcenia dualnego, tj. w systemie dualnym.

Uznanie kwalifikacji zawodowych

Specyfika postępowania w sprawach o uznanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym

Uznanie kwalifikacji potwierdzonych zagranicznym dyplomem ukończenia szkoły wyższej, który nie jest związany z zawodem regulowanym (matematyk, ekonomista, dziennikarz itp.), nie jest konieczne. Istnieje jednak możliwość złożenia wniosku o indywidualną ocenę świadectwa w Centralnym Urzędzie ds. Uznawalności Zagranicznego Wykształcenia (ZAB). Uzyskany dokument może być dodatkowym atutem podczas ubiegania się o pracę.

Chęć rozpoczęcia studiów na niemieckim uniwersytecie lub uznania wyników zdobytych na studiach i egzaminach za granicą (uznanie kwalifikacji w szkolnictwie wyższym), należy zgłaszać na uczelni, na której chcą Państwo rozpocząć studia.

Zaktualizowano 14.07.2014