Oferta Federalny Instytut Kształcenia Zawodowego Więcej informacji

Glosariusz - U

Filtruj alfabetycznie
U
UE/EOG/Szwajcaria

Państwa Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz Szwajcaria.

Państwami członkowskimi UE są: Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Irlandia, Włochy, Chorwacja, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Malta, Holandia, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Czechy, Węgry, Cypr. 

Państwami EOG są wszystkie państwa członkowskie UE oraz Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Zjednoczone Królestwo. 

Szwajcaria uczestniczy w europejskim systemie uznawania kwalifikacji zawodowych na podstawie umów dwustronnych z UE.

Uprawnienie do pobytu

Obywatele państw trzecich potrzebują pozwolenia na wjazd i pobyt w Niemczech. Pozwolenie to otrzymuje się w formie uprawnienia do pobytu..

W Niemczech istnieje 5 różnych uprawnień do pobytu: 

  • zezwolenie na pobyt,
  • niebieska karta UE i
  • wiza,

które wydawane są na czas określony. Zezwolenie na pobyt stały w UE i zezwolenie na osiedlenie się są bezterminowe. 

Wniosek o uprawnienie do pobytu można złożyć w Urzędzie ds. cudzoziemców. Poza granicami Niemiec odpowiedzialne są za to niemieckie przedstawicielstwa dyplomatyczne. 
Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców: 

Wjaz

Obywatele UE i EOG nie potrzebują uprawnienia do pobytu. Obywatele Szwajcarii potrzebują wyłącznie deklaratywnego zezwolenia na pobyt. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Federalnym Urzędzie ds. Migracji i Uchodźców:

Obywatele

 

Ustawa imigracyjna dotycząca specjalistów

Ustawa imigracyjna dotycząca specjalistów obowiązuje od 1 marca 2020 roku. Wspomaga ona imigrację wykwalifikowanych specjalistów z krajów trzecich do Niemiec. Prawo to umożliwia specjalistomkrajów trzecich łatwiej niż kiedyś przyjechać do Niemiec. Prawo to ma zastosowanie do specjalistów, którzy pracują w Niemczech lub chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe.

Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG)

Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych istnieje w Niemczech na poziomie federalnym oraz w poszczególnych krajach związkowych. Ustawa ta tworzy za każdym razem Art. 1 uznania o uznawaniu. Jest to podstawowa ustawa dla uznania kwalifikacji zawodowych w Niemczech. Reguluje ona kwalifikacji zawodowych.

Ustawa o uznawaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą

stwierdzania i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą". Ustawa o uznawaniu reguluje uznawanie zagranicznych kwalifikacji zawodowych. Elementami ustawy o uznawaniu są Elementami ustawy o uznawaniu są Ustawa o stwierdzaniu zagranicznych kwalifikacji zawodowych (BQFG) oraz poprawki do przepisów szczegółowych i rozporządzeń dotyczących zawodów. Dzięki ustawie o uznawaniu od 1 kwietnia 2012 r. osoby posiadające zagraniczne kwalifikacje zawodowe mają powszechne prawo do porównania swoich kwalifikacji z odpowiednim porównywalnym zawodem niemieckim.

W Niemczech obowiązuje federalna ustawa u uznawaniu kwalifikacji oraz ustawy u uznawaniu kwalifikacji 16 krajów związkowych.

uznany, przez państwo (nazwa)

Istnieje kilka rodzajów uznawania kwalifikacji przez państwo. „Uznany przez państwo" lub „certyfikowany przez państwo" to odpowiednie dodatki do tytułu zawodowego. Są one prawnie chronione. Ten, kto posiada prawo do ich odpowiedniego używania, odbył kształcenie zawodowe, które spełnia określone wymagania. Nie należy tego utożsamiać z pojęciem uznania w kontekście zagranicznych kwalifikacji zawodowych.

Dodatek może być częścią nazwy zdobytego zawodu, np. po doskonaleniu zawodowym, np. „certyfikowany ekonomista" lub „certyfikowany informatyk”. Jest to wówczas regulowane na drodze prawnej przez przepisy ustawowe i wykonawcze.

Ale może to również oznaczać, że chodzi tutaj o dodatek związany z konkretnymi kwalifikacjami zawodowymi oraz dodatkowymi ograniczeniami prawnymi w tytule zawodowym, na przykład ze względu na przepisy krajowe w krajach związkowych. Przykładem tego są „certyfikowany chemik środków spożywczych” lub „certyfikowana opiekunka osób starszych”. 
W zawodach społecznych w oparciu o przepisy krajowe istnieją zawody takie jak np. "uznany przez państwo pracownik socjalny". Dzięki uznaniu państwowemu w niektórych zawodach można wykonywać szczególnie specjalistyczne zadania zawodowe.

Informacji odnośnie regulacji w konkretnym zawodzie udziela właściwy organ. Można je znaleźć w praktycznej wyszukiwarce.