Στοιχεία Έκδοσης

Οι παρακάτω πληροφορίες περιλαμβάνουν τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αναφέρονται υποχρεωτικά δια νόμου για το διακριτικό τίτλο του παρόχου, οδηγίες για την αρμοδιότητα και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και την προστασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.


Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Βόννη
Τηλέφωνο: 0228 / 107 - 0
Φαξ: 0228 / 107 - 2977
Iστοσελίδα: www.anerkennung-in-deutschland.de
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (E-Mail): anerkennungsportal@bibb.de

 


Το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Εκπαίδευση δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως εκδότης αυτής της προσφοράς στο διαδίκτυο για την ακρίβεια, την πληρότητα και την ενημέρωση των μεταδιδόμενων πληροφοριών. Για ζημίες, κυρίως οικονομικής και άυλης φύσης οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση των πληροφοριών οι οποίες παρουσιάζονται, αποκλείεται κατ' αρχήν η ευθύνη του εκδότη ή των συνεργατών της πύλης αναγνώρισης. Όλες οι προσφορές δεν είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές. Είναι δικαίωμα του εκδότη να διαγράψει, να διευρύνει ή να μεταβάλλει ολόκληρη την προσφορά ή μόνο αποσπάσματα χωρίς ρητή ανακοίνωση, ακόμη και χρονικά περιορισμένα.

Η «εύρεση κέντρων αναγνώρισης» θέτει στη διάθεση των χρηστών, βάσει των δηλώσεών τους στο επαγγελματικό πεδίο, γενικές πληροφορίες για τα απαραίτητα διαδικαστικά βήματα, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τον αρμόδιο φορέα. Αυτό δεν αποτελεί νομική συμβουλή με την έννοια του νόμου για τις νομικές υπηρεσίες. H ευθύνη για τη διαδικασία ανήκει στους αρμόδιους φορείς.

Παρατηρήσεις και σύνδεσμοι
Για άμεσες ή έμμεσες παρατηρήσεις σε ξένες σελίδες στο διαδίκτυο εκτός του τομέα ευθύνης του εκδότη, θα τιθόταν σε ισχύ μία υποχρέωση ευθύνης αποκλειστικά για την περίπτωση για την οποία ο εκδότης γνωρίζει τα περιεχόμενα και από τεχνικής άποψης του είναι δυνατό και λογικό να εμποδίσει τη χρήση τους σε περίπτωση παράνομου περιεχομένου. Ο εκδότης αποστασιοποιείται ρητά από παράνομα περιεχόμενα σε εξωτερικά συνδεδεμένες σελίδες. Ο εκδότης δεν έχει σε καμία περίπτωση επιρροή στη σημερινή και τη μελλοντική διαμόρφωση και στα περιεχόμενα των συνδεδεμένων σελίδων. Για το λόγο αυτό, απαλλάσσεται ρητά με το παρόν από ευθύνη για όλα τα περιεχόμενα όλων των συνδεδεμένων σελίδων τα οποία μεταβλήθηκαν μετά την τοποθέτηση του συνδέσμου. Aυτή η διαπίστωση ισχύει για όλους τους συνδέσμους και τις παρατηρήσεις οι οποίες τοποθετήθηκαν εντός της ίδιας προσφοράς στο διαδίκτυο, καθώς και για ξένες καταχωρίσεις σε βιβλία επισκεπτών, φόρα συζήτησης και καταλόγους διευθύνσεων από τον εκδότη. Για παράνομα, λανθασμένα ή ατελή περιεχόμενα και κυρίως για ζημίες οι οποίες προκύπτουν από τη χρήση ή τη μη χρήση πληροφοριών τέτοιου είδους φέρει ευθύνη μόνο ο πάροχος της σελίδας στην οποία γίνεται παραπομπή, όχι αυτός ο οποίος παραπέμπει μόνο μέσω των συνδέσμων σε οποιαδήποτε δημοσίευση.

Νόμος για τα Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και τη Σήμανση
O εκδότης προσπαθεί σε όλες τις εκδόσεις να σέβεται τα πνευματικά δικαιώματα των γραφικών, των φωτογραφιών, των αρχείων ήχου, των ακολουθιών βίντεο και των κειμένων κλπ. που χρησιμοποιούνται, να χρησιμοποιεί γραφικά, φωτογραφίες, αρχεία ήχου και κείμενα κλπ. τα οποία δημιούργησε ο ίδιος ή να ανατρέχει σε γραφικά, φωτογραφίες, αρχεία ήχου και κείμενα κλπ. διαθέσιμα χωρίς άδεια.

Το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας για δημοσιευμένα αντικείμενα τα οποία έχουν δημιουργηθεί από τον εκδότη παραμένει μόνο στον εκδότη των σελίδων. Μία αναπαραγωγή ή χρήση τέτοιων γραφικών, φωτογραφιών, αρχείων ήχου, ακολουθιών βίντεο και κειμένων κλπ. σε άλλες ηλεκτρονικές ή τυπωμένες εκδόσεις δεν επιτρέπεται χωρίς ρητή έγκριση του εκδότη.

Όλα τα τυχόν προστατευμένα πνευματικά δικαιώματα και σήματα κατατεθέντα τρίτων τα οποία αναφέρονται μέσα στην ιστοσελίδα του εκδότη υπάγονται στις διατάξεις του ισχύοντος νόμου για τα σήματα κατατεθέντα και τα δικαιώματα ιδιοκτησίας των αντίστοιχων εγγεγραμμένων ιδιοκτητών τους. H απλή αναφορά δε συνεπάγεται ότι τα πνευματικά δικαιώματα δεν προστατεύονται από το νόμο!

Ο εκδότης απαλλάσσεται από την ευθύνη για οποιαδήποτε εξωτερικά φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία δικαιούνται να φορτώσουν και να δημοσιεύσουν πληροφορίες στην παρουσίαση της παρούσας ιστοσελίδας, επισημαίνοντας ότι κατά τη φόρτωση και τη δημοσίευση πληροφοριών στην παρούσα ιστοσελίδα πρέπει να τηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα, όχι μόνο για κείμενα, αλλά ειδικά για γραφικά, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, ακολουθίες βίντεο κλπ. και ότι αυτά τα φυσικά και νομικά πρόσωπα φορτώνουν και δημοσιεύουν μόνο εκείνα τα γραφικά, τις φωτογραφίες, τα αρχεία ήχου, τις ακολουθίες βίντεο και τα κείμενα κλπ. για τα οποία έχουν τα κατάλληλα δικαιώματα ή γραφικά, φωτογραφίες, αρχεία ήχου, ακολουθίες βίντεο και κείμενα κλπ. τα οποία δεν υπάγονται σε άδειες και στα οποία έχουν πρόσβαση.

Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή χρήση γραφικών, φωτογραφιών, αρχείων ήχου, ακολουθιών βίντεο και κειμένων κλπ. υπαγόμενα σε προστατευμένα δικαιώματα τρίτων σε άλλες ηλεκτρονικές ή έντυπες δημοσιεύσεις δεν επιτρέπεται χωρίς τη ρητή έγκριση του εκδότη.

Ο εκδότης δεν αναλαμβάνει κανενός είδους ευθύνη για όσα αντικείμενα δημοσιεύθηκαν από τα παραπάνω φυσικά και νομικά πρόσωπα στην παρούσα ιστοσελίδα του εκδότη ή τοποθετήθηκαν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του εκδότη σε περίπτωση παραβιάσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων ιδιοκτησίας.

Νομική ισχύς
Αυτές οι οδηγίες περί ευθύνης και δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας αντιμετωπίζονται ως τμήμα της προσφοράς στο διαδίκτυο από την οποία ανατίθεται και αυτή η σελίδα. Εφόσον κάποια τμήματα ή μεμονωμένες διατυπώσεις του παρόντος κειμένου δεν ανταποκρίνονται πλέον ή πλήρως στην ισχύουσα νομική κατάσταση, παραμένουν ανεπηρέαστα τα υπόλοιπα τμήματα του εγγράφου στο περιεχόμενο καθώς και η ισχύς τους.

Ευχαριστίες
Kάποιες από τις εικόνες που χρησιμοποιήθηκαν παρασχέθηκαν από www.fotolia.de και www.istockphoto.com .

Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο για Επαγγελματική Εκπαίδευση
Πύλη «Αναγνώριση στη Γερμανία»
Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn

Διαχείριση έργου
Johanna Elsässer

Δραστηριότητες εξωτερικού, Διαχείριση ερωτημάτων
Julia Lubjuhn

Βοηθός έργου
Clarissa Rönn

Διαδικτυακός σχεδιασμός
Karoline Kaibel

Διαδικτυακή σύνταξη για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Meike Julia Dahmen

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία", Κέντρο συμβούλων
Katharina Moraht

Διεύθυνση σύνταξης για την "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Thomas Schmitz

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Sven Mückenheim

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Alexander Studthoff

Διεύθυνση σύνταξης για την "Εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση"
Leonie Tillmanns

Διαχείριση δεδομένων
Christin Benkner

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Miriam Sanmukri

Διεύθυνση σύνταξης μέσων κοινωνικής δικτύωσης
N.N.