Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Glossar - K

Nach Buchstabe filtern
K
Kammer

Ελληνικά: Kammern

Τα επιμελητήρια είναι επαγγελματικοί οργανισμοί. Συνήθως, τα επιμελητήρια είναι οργανισμοί δημοσίου δικαίου και τα περισσότερα υπάγονται στο περιφερειακό δίκαιο. Τα επιμελητήρια αντιπροσωπεύουν τα συμφέροντα των μελών τους και αναλαμβάνουν κρατικές αρμοδιότητες. Τα επιμελητήρια εκχωρούν π.χ. άδειες επαγγέλματος και επηρεάζουν την εκπαίδευση και τις κατευθυντήριες αρχές βάσει των οποίων γίνεται η εξέταση. Τα επιμελητήρια μπορούν, επίσης, να αποτελούν τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Τα βιοτεχνικά επιμελητήρια (HWK) είναι π.χ. αρμόδια για τα χειρωνακτικά επαγγέλματα. Τα βιομηχανικά και εμπορικά επιμελητήρια (IHK) είναι αρμόδια για τα εμπορικά, βιομηχανικά-τεχνικά και χειρωνακτικά επαγγέλματα. Για τα επαγγέλματα γεωργίας, δασοκομίας και οικιακής οικονομίας αρμόδια είναι τα υπουργεία γεωργίας ή/και τα γεωργικά επιμελητήρια.

Kenntnisprüfung

Ελληνικά: Kenntnisprüfung

Η εξέταση γνώσεων είναι ένα πιθανό αντισταθμιστικό μέτρο για άτομα από τρίτες χώρες. Μπορείτε να λάβετε μέρος σε μια εξέταση γνώσεων, εάν κατά τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα έχουν διαπιστωθεί ουσιώδεις διαφορές μεταξύ των επαγγελματικών προσόντων σας και του επαγγέλματος αναφοράς στη Γερμανία. Η αρμόδια υπηρεσία διενεργεί την εξέταση γνώσεων. Η εξέταση γνώσεων βασίζεται στο περιεχόμενο των γερμανικών κρατικών τελικών εξετάσεων. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξέταση αντιστοιχεί στο εύρος των κρατικών τελικών εξετάσεων. Μπορεί ωστόσο να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση ολόκληρο το περιεχόμενο των τελικών εξετάσεων.

Konformitätsbescheinigung

Ελληνικά: Konformitätsbescheinigung
Επίσης: Πιστοποιητικό συμμόρφωσης ΕΕ [EU-Konformitäts·bescheinigung]

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης είναι ένα επίσημο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EΕ). Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης επιβεβαιώνει ότι έχετε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή σας σύμφωνα με τα ελάχιστα πρότυπα της ΕΕ. Αυτό ορίζεται ως συμμόρφωση της εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης, εάν τα επαγγελματικά προσόντα προς αναγνώριση αποκτήθηκαν πριν από την προσχώρηση της εκάστοτε χώρας εκπαίδευσης στην ΕΕ. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εκδίδεται για τα επαγγελματικά προσόντα με αυτόματη αναγνώριση.