Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες

Glossar - D

Nach Buchstabe filtern
D
Dienstleistungsfreiheit

Ελληνικά: Dienstleistungsfreiheit

Βάσει της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ), αν έχετε εγκατασταθεί νόμιμα στην ΕΕ και προσφέρετε στη Γερμανία ευκαιριακά και προσωρινά μόνο τις υπηρεσίες σας, κατά κανόνα δεν χρειάζεστε αναγνώριση. Πρέπει όμως να δηλώσετε τη δραστηριότητά σας εγγράφως στην αρμόδια υπηρεσία.

Drittstaat

Ελληνικά:  Drittstaat

Ως τρίτες χώρες χαρακτηρίζονται στη Γερμανία όλα τα κράτη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή της Ελβετίας (EΕ/ΕΟΧ/Ελβετία).

duale Berufsausbildung

Ελληνικά:  Duale Berufsausbildung
Επίσης: διττό σύστημα


βλέπε επαγγελματική εκπαίδευση