Επαγγελματικά πτυχία στη Γερμανία

Δύο χέρια κρατούν ένα πτυχίο
© Andrey Popov / Fotolia

Μετά την παρακολούθηση του σχολείου γενικής εκπαίδευσης ακολουθεί κατά κανόνα στη Γερμανία μια πιστοποίηση προσόντων. Αυτό μπορεί να είναι π.χ. μια επαγγελματική εκπαίδευση ή σπουδές σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η επιτυχής επαγγελματική αποφοίτηση τεκμηριώνεται με ένα πτυχίο. Στη Γερμανία, τα επαγγελματικά πτυχία έχουν μεγάλη σημασία.

Για τους Γερμανούς εργοδότες, τα πτυχία είναι πολύ σημαντικά κατά την επιλογή προσωπικού. Τα πτυχία θεωρούνται ως στάνταρντ κατά την αίτηση υποψηφιότητας για μια θέση εργασίας. Με ένα πτυχίο για τα επαγγελματικά προσόντα σας ή μια αξιολόγηση πιστοποιητικού του τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχετε, οι εργοδότες μπορούν να εκτιμήσουν καλύτερα την ποιότητα του επαγγελματικού πτυχίου σας.

Ποια επαγγελματικά πτυχία υπάρχουν;

Επαγγελματική εκπαίδευση

Όποιος έχει ολοκληρώσει στη Γερμανία μια επαγγελματική εκπαίδευση, πληροί συγκεκριμένα πρότυπα ποιότητας. Αυτά τα πρότυπα ποιότητας ρυθμίζονται νομικά με κανονισμούς εκπαίδευσης ή εξετάσεων και νόμους. Η επαγγελματική εκπαίδευση είναι είτε καθαρά σχολική ή διττή. "Διττή" σημαίνει στο σχολείο και στην επιχείρηση. Μια επαγγελματική εκπαίδευση διαρκεί στη Γερμανία 2 έως 3,5 έτη.

Τίτλοι μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης

Οι μετεκπαιδεύσεις είναι ένα ιδιαίτερο είδος επαγγελματικής επιμόρφωσης. Οι μετεκπαιδεύσεις βασίζονται πάνω σε μια επαγγελματική εκπαίδευση βάσει του νόμου περί επαγγελματικής εκπαίδευσης (BBiG). Στη Γερμανία υπάρχουν μετεκπαιδεύσεις σε πολλούς τομείς. Στους τίτλους μετεκπαίδευσης ανήκουν κυρίως οι τίτλοι αρχιτεχνιτών (π.χ. αρχιτεχνίτες βιοτεχνίας, βιομηχανίας ή αγροτικής παραγωγής). Άλλα παραδείγματα είναι ο ειδικός σύμβουλος, ο ειδικός διαχειριστής ή ο ειδικός εμπορικός υπάλληλος.

Ο όρος μετεκπαίδευση χρησιμοποιείται συχνά ως συνώνυμο του όρου επιμόρφωση. Οι επιμορφώσεις είναι όμως και μέτρα, που δεν θεωρούνται ως μετεκπαίδευση κατά την έννοια του νόμου περί επαγγελματικής εκπαίδευσης. Υπάρχουν επιμορφώσεις που ρυθμίζονται από τα ομόσπονδα κρατίδια (π.χ. οικονομολόγοι επιχειρήσεων ή τεχνικοί). Τα αποκτηθέντα πτυχία ονομάζονται αντίστοιχα "Τίτλοι επιμόρφωσης".

Τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι ακαδημαϊκοί τίτλοι Bachelor, Master και διδακτορικό. Πολλοί κλάδοι σπουδών, π.χ. διοίκηση επιχειρήσεων, πολιτικές επιστήμες ή φυσική, δεν οδηγούν σε κάποιο συγκεκριμένο επάγγελμα. Αλλά σε ορισμένους κλάδους σπουδών, όπως ιατρική, αρχιτεκτονική ή διδασκαλία μαθαίνει κανείς αντίστοιχα ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Τις περισσότερες φορές πρόκειται για νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα.

Αναγνώριση

Στην περίπτωση πτυχίων επαγγελματικής εκπαίδευσης, μετεκπαιδεύσεων και τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που οδηγούν σε ένα νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, αναφέρεται κανείς σε επαγγελματικά προσόντα. Για αυτά τα επαγγελματικά προσόντα, η αναγνώριση γίνεται στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Για τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που δεν οδηγούν σε κάποιο νομοθετικά κατοχυρωμένο επάγγελμα, υπάρχει η αξιολόγηση πιστοποιητικού.

Η αναγνώριση ή η αξιολόγηση πιστοποιητικού κάνει άμεσα συγκρίσιμο το επαγγελματικό σας πτυχίο με αυτό που κατέχουν οι συνυποψήφιοί σας στην αγορά εργασίας.

Παρατήρηση:
Επαγγελματικά προσόντα που τεκμηριώνονται με ένα πτυχίο από τη χώρα προέλευσής σας αποτελούν προϋπόθεση για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Σε περίπτωση που έχετε ένα πτυχίο που όμως δεν μπορείτε να υποβάλετε, υπάρχει ενδεχομένως η δυνατότητα της ανάλυσης προσόντων για τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης και για αρχιτεχνίτες. Αν δεν αποκτήσατε κανένα πτυχίο, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές αντί για αναγνώριση, π.χ.μια επιμόρφωση ή μετεκπαίδευση.