Αναγνώριση σχολικής εκπαίδευσης

Studentin
© Farina3000 - Fotolia.com

Ο ομοσπονδιακός νόμος για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων δεν περιλαμβάνει την αξιολόγηση γενικών τίτλων σχολικής εκπαίδευσης. Ωστόσο, παράλληλα με την επαγγελματική εκπαίδευση είναι συχνά σημαντικό και ο τίτλος σχολικής εκπαίδευσης για μία επαγγελματική δραστηριότητα ή εκπαίδευση στην Γερμανία.


Χωρίς αναγνωρισμένο τίτλο σχολικής εκπαίδευσης οι επαγγελματικές προοπτικές στη Γερμανία μπορούν να είναι περιορισμένες. Μία αναγνώριση του τίτλου σχολικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό δεν είναι απαραίτητη μόνο για την έναρξη μίας επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά παίζει ρόλο στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα   και στο θέμα της πρόσβασης στο επάγγελμα. Βασικά ισχύει το εξής: Αιτήσεις για διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σχολικής εκπαίδευσης μπορούν να υποβάλλονται στη Γερμανία ανεξάρτητα από την ιθαγένεια.

Αρμοδιότητες για την αναγνώριση σχολικής εκπαίδευσης

Η αναγνώριση σχολικών επιδόσεων από το εξωτερικό περιορίζεται στην αναγνώριση τίτλων σχολικής εκπαίδευσης. Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτά μπορούν να γίνουν ισοδύναμοι με ένα γερμανικό τίτλο σχολικής εκπαίδευσης. Σχετικά με την ισοδυναμία με ένα γερμανικό τίτλο σχολικής εκπαίδευσης από γενικό γυμνάσειο ή πιστοποιητικό της δέκατης τάξης σχολικής εκπαίδευσης καθώς και με το γενικό ή εξειδικευμένο απολυτήριο για επαγγελματικούς σκοπούς, για παράδειγμα για μία επαγγελματική εκπαίδευση, αποφασίζουν οι Υπηρεσίες Αναγνώρισης Πιστοποιητικών των ομόσπονδων κρατιδίων. Οι αρμόδιοι φορείς διατίθενται μέσω της τράπεζας δεδομένων anabin. Για την αναγνώριση τίτλων σχολικής εκπαίδευσης για την πρόσβαση σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι κατά κανόνα αρμόδια τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ωστόσο το πιστοποιητικό ισοδυναμίας το οποίο εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία αναγνώρισης πιστοποιητικών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά την αίτηση για μία θέση σπουδών ανώτατης εκπαίδευσης.

Διαδικασία στην περίπτωση σχολικής εκπαίδευσης η οποία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Για τις επιδόσεις μίας εκπαίδευσης η οποία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη δε γίνεται καμία διαδικασία αναγνώρισης από τις αρχές. Για την κατάταξη μαθητών οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει την σχολική εκπαίδευσή τους και επιθυμούν να συνεχίσουν σε γερμανικό σχολείο, αποφασίζει η εκάστοτε σχολική διεύθυνση σε συνεννόηση με την αρμόδα σχολική υπηρεσία - κατά κανόνα ύστερα από ένα δοκιμαστικό μάθημα.