Ομαδική φωτογραφία των εργαζομένων στην πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία"
Η ομάδα της πύλης "Αναγνώριση στη Γερμανία"

Σχετικά με εμάς

Η πολυγλωσσική πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" ενημερώνει σχετικά με το πώς μπορούν να αναγνωριστούν στη Γερμανία επαγγελματικά προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό.

Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" προσφέρει πολλές πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και εξηγεί στους χρήστες σε μια εύκολα κατανοητή γλώσσα τι είναι η αναγνώριση και τι πρέπει κανείς να προσέξει. Η ιδιαίτερη υπηρεσία της ιστοσελίδας είναι η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση: Το διαδικτυακό εργαλείο οδηγεί με μόνο λίγα κλικ στην αρμόδια υπηρεσία για την υποβολή της αίτησης.

Εκτενείς πληροφορίες σε πολλές γλώσσες

Η "Αναγνώριση στη Γερμανία" είναι η πύλη πληροφοριών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Κατά κύριο λόγο απευθύνεται σε άτομα, τα οποία απέκτησαν στη χώρα προέλευσης επαγγελματικά προσόντα και επιθυμούν να διευκρινίσουν, αν χρειάζονται μια επίσημη απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων προκειμένου να μπορούν να εργαστούν στη Γερμανία στο επάγγελμά τους.

Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" συνδυάζει σημαντικές πληροφορίες για τις νομικές βάσεις, τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στα μεμονωμένα επαγγέλματα και στις υπηρεσίες παροχής συμβουλών. Η πύλη πληροφοριών απαντά κεντρικές ερωτήσεις: Τι είναι η αναγνώριση και τι μου προσφέρει; Είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η αναγνώριση; Πού μπορώ να λάβω συμβουλές; Πώς πρέπει να υποβάλλω μια αίτηση; Πώς εξελίσσεται η διαδικασία;

Η πύλη υπάρχει στα Γερμανικά και Αγγλικά, καθώς και στα Αραβικά, Ελληνικά, Γαλλικά, Ιταλικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ισπανικά και Τουρκικά. Για χρήση σε φορητές συσκευές υπάρχει η εφαρμογή "Αναγνώριση στη Γερμανία", η οποία προσφέρει πληροφορίες για την αναγνώριση σε επτά γλώσσες: Γερμανικά, Αγγλικά, Αραβικά, Νταρί, Φαρσί, Παστού και Τιγκρινιακά.

Η πύλη πληροφοριών είναι, επίσης, από το 2016 το γερμανικό κέντρο παροχής συμβουλών για ερωτήσεις σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό σε επίπεδο ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 57b της Οδηγίας της ΕΕ για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005/36/ΕΚ).

Νομικές βάσεις

Από την 1η Απριλίου 2012 βρίσκεται σε ισχύ ο "Νόμος για τη βελτίωση του προσδιορισμού και της αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό", για συντομία ομοσπονδιακός νόμος περί αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων. Ο νόμος αυτός εναρμονίζει και επεκτείνει τις διαδικασίες για την αξιολόγηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Ο νόμος περιλαμβάνει τα διττά επαγγέλματα εκπαίδευσης, τα επαγγέλματα ειδικότητας αρχιτεχνίτη, άλλους τίτλους μετεκπαίδευσης και λοιπά επαγγέλματα που ρυθμίζονται σε ειδικούς νόμους, όπως για παράδειγμα των ιατρών ή των δικηγόρων. Σε επίπεδο ομοσπονδιακών κρατιδίων, αντίστοιχοι τοπικοί νόμοι ρυθμίζουν την αναγνώριση επαγγελμάτων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των κρατιδίων, όπως για παράδειγμα των παιδαγωγών, των οργανωτών κοινωνικομορφωτικών δραστηριοτήτων ή των μηχανικών. Οι νομικές ρυθμίσεις διευκολύνουν την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό και προωθούν την ενσωμάτωση καταρτισμένων μεταναστών στη γερμανική αγορά εργασίας. Έτσι συνεισφέρουν, επίσης, σημαντικά στη διασφάλιση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.

Η εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση οδηγεί στην αρμόδια υπηρεσία

Για την αναγνώριση στη Γερμανία επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν μια αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία για τη διαδικασία στη Γερμανία (αρχή ή επιμελητήριο). Τα στοιχεία της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας για ένα επάγγελμα και το γερμανικό επάγγελμα που αντιστοιχεί στα προσόντα που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό, μαθαίνει κανείς με λίγα κλικ στην εύρεση πληροφοριών για την αναγνώριση. Εκεί βρίσκει κανείς – εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας της αρμόδιας υπηρεσίας – πολλές πληροφορίες για τα γερμανικά προφίλ επαγγελμάτων, τα έγγραφα για την αίτηση και την εξέλιξη της διαδικασίας αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.

Κύριος φορέας και συνεργαζόμενοι εταίροι

Η πύλη δημοσιεύεται από το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (BIBB) για λογαριασμό του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Παιδείας και Έρευνας (BMBF). Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" συνεργάζεται στενά με το πρόγραμμα υποστήριξης "Integration durch Qualifizierung (IQ)" (Ενσωμάτωση μέσω πιστοποίησης), που διενεργείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας (BMBF), καθώς και το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πρόνοιας (BMAS) και τον Ομοσπονδιακό Οργανισμό Απασχόλησης (ΒΑ).

Η πύλη "Αναγνώριση στη Γερμανία" συγκαταλέγεται, μαζί με τη βάση δεδομένων anabin και την πύλη BQ, στις τρεις κεντρικές πύλες πληροφοριών σχετικά με το θέμα αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό. Αυτές οι τρεις πύλες συνεργάζονται στενά και διασφαλίζουν έτσι υψηλή ποιότητα και ομοιογένεια περιεχομένου.