Διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Frau mit Anträgen zu Anerkennungsverfahren
© Picture-Factory - Fotolia.com

Αποκτήσατε τον επαγγελματικό σας τίτλο στο εξωτερικό και επιθυμείτε να εργαστείτε στη Γερμανία στο επάγγελμά σας; Tότε μπορείτε ή πρέπει να αναγνωρίσετε τον τίτλο σας από το εξωτερικό. Εδώ βρίσκετε όλες τις σχετικές πληροφορίες για τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων.


Για ενδιαφερόμενους στο εξωτερικό:
Πριν αρχίσετε από το εξωτερικό τη διαδικασία αναγνώρισης, παρακαλούμε να καταστήσετε σαφές αν επιτρέπεται να μεταναστεύσετε στη Γερμανία και να εργαστείτε εδώ. Με το Migration-Check μπορείτε να το εξετάσετε αυτό. Περαιτέρω πληροφορίες για την ανάληψη εργασίας βρίσκετε εδώ.

Στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει αν ο τίτλος επαγγελματικής κατάρτισής σας από το εξωτερικό είναι ισότιμος με έναν γερμανικό τίτλο. Τα πλεονεκτήματα και τα πρώτα βήματα της διαδικασίας αναγνώρισης περιγράφονται στο Βίντεο «Κορυφαίος/-α στη δουλειά» στην υπηρεσία πληροφοριών μας. Ο έλεγχος της ισοτιμίας γίνεται βάση προκαθορισμένων τυπικών κριτηρίων, όπως για παράδειγμα το περιεχόμενο και τη διάρκεια της εκπαίδευσης. Ακόμη και η σχετική επαγγελματική σας πείρα λαμβάνεται υπόψη.

Προϋποθέσεις για μία διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων

Πρέπει να μπορείτε να αποδείξετε ότι έχετε φέρει σε πέρας επαγγελματική εκπαίδευση, την οποία δεν αποκτήσατε στη Γερμανία. Και πρέπει να θέλετε να εργαστείτε στη Γερμανία.

Δεν απαιτείται γερμανική υπηκοότητα ή άδεια διαμονής για τη Γερμανία για την αναγνώριση των επαγγελματικών σας προσόντων. Επίσης δεν πρέπει να ζείτε ακόμη στη Γερμανία, αλλά μπορείτε να καταθέσετε την αίτησή σας μόλις φτάσετε από το εξωτερικό. Ωστόσο, πριν από μία διαδικασία αναγνώρισης καταστήστε σαφές αν μπορείτε να μεταναστεύσετε στη Γερμανία προκειμένου να εργαστείτε εδώ.

› Εμφάνιση όλου του περιεχομένουΒήμα 1: Συμβουλευτική

Λάβετε συμβουλές πριν υποβάλετε αίτηση.

Βήμα 2: Βρείτε αρμόδια υπηρεσία

Βρείτε την αρμόδια υπηρεσία στην οποία μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για μία διαδικασία αναγνώρισης. Η Εύρεση αναγνώρισης σας βοηθά.

Βήμα 3: Υποβολή αίτησης

Συγκεντρώστε όλα τα απαραίτητα έγγραφα (δελτίο ταυτότητας, βιογραφικό σημείωμα, τίτλο εκπαίδευσης, πιστοποίηση επαγγελματικής εμπειρίας, λοιπές βεβαιώσεις επάρκειας). Προσοχή: να μην αποστέλλετε πρωτότυπα!

Ρωτήστε στην αρμόδια υπηρεσία ποιά έγγραφα πρέπει να μεταφραστούν. Αποστείλτε την αίτησή σας με τη μορφή εντύπου της εκάστοτε αρμόδιας υπηρεσίας. Όταν όλα τα έγγραφα έχουν συγκεντρωθεί, η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει αν υπάρχει ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στον τίτλο σας και το αντίστοιχο γερμανικό επάγγελμα.

Βήμα 4: Λάβετε ειδοποίηση

Η αρμόδια υπηρεσία σας παρέχει επίσημη απάντηση σχετικά με το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές ανάμεσα στο επαγγελματικό σας προσόν και τη γερμανική εκπαίδευση, διαπιστώνεται η ισοτιμία. Αν η αρμόδια υπηρεσία δε διαπιστώσει ισοτιμία, σας αναφέρει για τα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα συγκεκριμένα μέτρα με τα οποία μπορείτε να καλύψετε τις διαφορές οι οποίες έχουν διαπιστωθεί. Για τα επαγγέλματα χωρίς νομική κατοχύρωση, εμφανίζονται στην απόφαση τα υφιστάμενα προσόντα, καθώς και οι διαφορές με τα αντίστοιχα γερμανικά προσόντα, αυτό βοηθά εσάς και τους ενδεχόμενους εργοδότες στη σωστή αξιολόγηση των προσόντων σας.


Πρέπει να καλύψω τις διαφορές που έχουν διαπιστωθεί;

Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα πρέπει να αναπληρώσετε τις διαφορές σύμφωνα με τα μέτρα αναπλήρωσης τα οποία θεσπίζονται από την αρμόδια αρχή, δηλαδή να ολοκληρώσετε με επιτυχία μία περίοδο προσαρμογής ή να δώσετε εξετάσεις για να εργάζεστε σε αυτό το επάγγελμα.

Στα επαγγέλματα χωρίς νομική κατοχύρωση, μπορεί να σας βοηθήσει να αναπληρώσετε την έλλειψη προσόντων η οποία αναφέρεται στην απόφαση η συμμετοχή σε κατάλληλη εκπαίδευση από απόσταση. Ενδεχομένως, ο εργοδότης σας ή μία εταιρεία η οποία επιθυμεί να σας προσλάβει είναι πρόθυμη να σας υποστηρίξει στην επαγγελματική επιμόρφωση.

Μία πρώτη εισαγωγή για προσφορές στην επαγγελματική επιμόρφωση σας παρέχει η διαδικτυακή πύλη KURSNET του Ομοσπονδιακού Οργανισμού Απασχόλησης.


Λεπτομέρειες για τα επαγγέλματα

Στα επαγγέλματα εκπαίδευσης χωρίς νομική κατοχύρωση, η διαδικασία αναγνώρισης προσαρμόζεται σύμφωνα με τοBQFG (Νόμο περί της Διαδικασίας Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων)

Στα νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα εκπαίδευσης, η διαδικασία αναγνώρισης προσαρμόζεται στο εκάστοτε εργατικό δίκαιο:

Aκόμη και για επαγγέλματα τα οποία είναι νομοθετικά κατοχυρωμένα στα ομοσπονδιακά κρατίδια υπάρχουν διαφορές:

Περαιτέρω πληροφορίες για τις ιδιαίτερες διαδικασίες αναγνώρισης στα ομοσπονδιακά κρατίδια βρίσκετε εδώ.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ
Η διαδικτυακή πύλη www.kompetenzen-gesundheitsberufe.de σας πληροφορεί σχετικά με τις προϋποθέσεις και τους τομείς απασχόλησης στον τομέα της υγείας. Αυτές οι πληροφορίες θα έπρεπε να επιτρέψουν στους ακαδημαϊκούς με πτυχία τα οποία αποκτήθηκαν στο εξωτερικό να μπουν σε αυτόν τον τομέα και διατίθενται επίσης για όσους ενδιαφέρονται να αλλάξουν επάγγελμα, όπως μηχανικοί, οικονομολόγοι και εκπαιδευτικοί.

Ενημερώθηκε 27.11.2014