Μια πλατφόρμα του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης Περισσότερες πληροφορίες
Beruf Beruf
Your profession
Glühbirne Glühbirne
What needs to be
considered?
Arbeitsort Arbeitsort
Your place of work
Counselling Counselling
Information on
counselling
Info Info
Your country of
training
Info Info
Your procedure
in detail

Training or Master Craftsman qualification?

Do you wish to become self-employed in this occupation in Germany? Registration with the Register of Crafts and Trades (the so-called Handwerksrolle) is mandatory if you wish to become self-employed in this occupation. For this, your professional qualification usually must be recognised as being equivalent to the corresponding German master craftsman qualification. Please find detailed information on registering with the Register of Crafts and Trades by following the link of the master craftsman occupation listed below.

You do not wish to become self-employed and you simply want to work as an employee in a company? For this, please find more information about the recognition procedure by following the link of the training occupation below.

Which occupation are you interested in?


The German training occupation is called


The German Master qualification is called