Αναγνώριση ανώτατης εκπαίδευσης

Doktorhut mit Diplom und Büchern
© Gina Sanders - Fotolia.com

Τα γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι αρμόδια για την αναγνώριση πιστοποιητικών σχολικής εκπαίδευσης από το εξωτερικό, με την οποία μπορεί να γίνει η έγκριση για προπτυχιακές σπουδές σε γερμανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό ισχύει και για το συνυπολογισμό σπουδαστικών επιδόσεων και εξετάσεων του εξωτερικού. Αυτές οι διαδικασίες δεν περιλαμβάνονται στο νόμο για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων.


Πρόσβαση σε προπτυχιακές σπουδές σε γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα

Γενικά, είναι δυνατή η πρόσβαση σε προπτυχιακές σπουδές σε γερμανικά ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα με πιστοποιητικά δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το εξωτερικό. Προϋπόθεση είναι να αποτελεί το πιστοποιητικό προσόν το οποίο παρέχει πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση σύμφωνα με τις νομικές προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο αποκτήθηκε. Για υποψήφιους σπουδαστές από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (κράτη της E.Ε./ του Ε.Ο.Χ.), οι οποίοι έχουν γίνει δεκτοί να σπουδάσουν στην πατρίδα τους, είναι κατά κανόνα δυνατή η απευθείας εισαγωγή σε σπουδές στη Γερμανία. Για αυτούς, καθώς και για υποψήφιους από κράτη τα οποία δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γραφείο διεθνών σχέσεων ή η γραμματεία σπουδαστών της επιθυμητής σχολής εξετάζει αν τα σχολικά προσόντα επαρκούν απευθείας για τις σπουδές στη Γερμανία ή αν είναι δυνατή η εισαγωγή μέσω μαθημάτων προετοιμασίας ή εξετάσεων αξιολόγησης. Βάση για αυτό αποτελούν οι προτάσεις αξιολόγησης της Τράπεζας Δεδομένων Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προσόντων του Εξωτερικού (anabin).

Ακόμη και όσοι έχουν επαγγελματικά προσόντα μπορούν να γίνουν σπουδαστές σε γερμανικό ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Αυτό σημαίνει ότι δεν απαιτείται απαραίτητα δικαίωμα για ανώτατη εκπαίδευση βάσει τίτλου σχολικής εκπαίδευσης. Προϋπόθεση για την πρόσβαση στις σπουδές για όσους έχουν επαγγελματικά προσόντα είναι ότι τα επαγγελματικά τους προσόντα από το εξωτερικό (επαγγελματικός τίτλος και ενδεχομένως επαγγελματική πείρα) αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με γερμανικά επαγγελματικά προσόντα.

Ένα κατάλληλο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα στη Γερμανία καθορίζεται με την πυξίδα των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για αντικείμενα με περιορισμένη πρόσβαση (Numerus Clausus, NC), η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο Ίδρυμα για πρόσβαση στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, εάν πρόκειται για περιφερειακό μόνο NC η αίτηση πρέπει να υποβάλλεται στο ίδιο το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Γερμανοί υπήκοοι οι οποίοι έχουν αποκτήσει δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στο εξωτερικό πρέπει να φροντίζουν να αναγνωρίζεται το δικαίωμα στην εκάστοτε υπηρεσία αναγνώρισης πιστοποιητικών του ομόσπονδου κρατιδίου ή απευθείας στο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την πρόσβαση σε προπτυχιακές σπουδές μία αναγνώριση του πιστοποιητικού σχολικής εκπαίδευσης από την αρμόδια κρατική υπηρεσία αναγνώρισης. Τα έξοδα της αναγνώρισης πιστοποιητικού βαρύνουν τον αιτούντα, αλλά η αναγνώριση μπορεί μετά και να υποβληθεί σε άλλες διαδικασίες στις οποίες πρέπει να αποδειχθούν σχολικά προσόντα (π.χ. αιτήσεις για επαγγελματική κατάρτιση, στην αγορά εργασίας κ.λ.π.)

Αναγνώριση σπουδαστικών επιδόσεων και πρόσβαση σε περαιτέρω σπουδές

Για την αναγνώριση σπουδαστικών επιδόσεων και εξετάσεων είναι αρμόδιο το εκάστοτε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Για προγράμματα σπουδών τα οποία ολοκληρώνονται με κρατικές εξετάσεις είναι αρμόδιες οι εκάστοτε υπηρεσίες εξετάσεων των ομόσπονδων κρατιδίων. Αυτές πρέπει να αξιολογήσουν το επίπεδο εκπαίδευσης των υποψηφίων σε σχέση με την κατάταξή τους σε ένα γερμανικό πρόγραμμα σπουδών. Σχετικές πληροφορίες σας παρέχει το γραφείο διεθνών σχέσεων ή η γραμματεία σπουδαστών του εκάστοτε ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος. Το γραφείο διεθνών σχέσεων είναι αρμόδιο και για την πρόσβαση σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και διδακτορικού.

Ακαδημαϊκοί τίτλοι από το εξωτερικό

Ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ακαδημαϊκών τίτλων από το εξωτερικό απαντούν τα αρμόδια Υπουργεία Επιστημών του εκάστοτε ομόσπονδου κρατιδίου. Βασικά ισχύει το εξής: Η χρήση του πρωτότυπου τίτλου από το εξωτερικό είναι δυνατή – αυτό προσδιορίζεται και στη νομοθεσία για την ανώτερη εκπαίδευση των ομόσπονδων κρατιδίων. Η μετατροπή ενός τίτλου από το εξωτερικό σε γερμανικό τίτλο δεν είναι δυνατή. Περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων από το εξωτερικό σας παρέχει η Τράπεζας Δεδομένων Αναγνώρισης και Αξιολόγησης Εκπαιδευτικών Προσόντων του Εξωτερικού (anabin).

Νομικές βάσεις της ακαδημαϊκής αναγνώρισης

Ανάλογα με το σκοπό της αναγνώρισης και τη χώρα προέλευσης ισχύουν διαφορετικές νομικές βάσεις. Για προσόντα ή τίτλους από τα υπογράφοντα κράτη της Σύμβασης της Λιαβόνας ισχύουν οι διατάξεις της Σύμβασης. Για κράτη τα οποία δεν επικύρωσαν τη Σύμβαση της Λισαβόνας ισχύουν οι ακόλουθες συμβάσεις (εφόσον επικυρώθηκαν από το εκάστοτε κράτος):

  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την ισοδυναμία των απολυτηρίων
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την ισοδυναμία των περιόδων πανεπιστημιακών σπουδών
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων και πιστοποιητικών ανώτατων σχολών
  • Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την γενική ισοδυναμία των περιόδων πανεπιστημιακών σπουδών

Οι συμβάσεις διατίθενται στη σελίδα της Κεντρικής Υπηρεσίας για το Εκπαιδευτικό Σύστημα του Εξωτερικού (ZAB), η οποία είναι εγκατεστημένη στην Γραμματεία του Μόνιμου Συνεδρίου των Υπουργών Πολιτισμού των Κρατιδίων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας.

Γενικές οδηγίες για σπουδές στη Γερμανία σας παρέχει η Γερμανική Ακαδημαϊκή Υπηρεσία Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD).